Kho-Kho

A running game Contents Equipment Team composition and roles Game description Rules Scoring Duration Equipment A stick or a piece of chalk. Team composition and roles  There are two teams of nine players each.One team is the running team (Team A) and the other is the chasing team (Team B).At the start of play, one … Read more

Izinkolelo ngezinsumpa (Beliefs about warts)

Insumpa into ezimilelayo kumuntu kuba saqhubu. Zihlukene kathathu kukhona emnyama, empunga kanye nefana nebala lomuntu. Contents 1 Insumpa empunga 2 Insumpa emnyama 3 Insumpa efana nebala lakho 4 English summary Insumpa empunga nsumpa empunga kuthiwa iyakumila isuke ibika ukuthi uzothola abantwana babafana, ingavela noma ikuphi emzimbeni. Lensumpa iyakwazi ukuthi uyisuse emzimbeni ngokusebenzisa uluthi lomshanelo wotshani noma ingongoni uma … Read more

Izindlela Zesintu Ezisetshenziswa Abantu Ukuqinisa Uthando

Esithenjini KwaZulu bekuyinto eyaziwayo ukuthi uma indoda yesigodi kuyindoda esuthayo, omacaphuna kusale, wayekwazi ukuthatha isithembu sabafazi ababili noma babe bathathu kuya ngamandla endoda. Kodwa lokhu kusukela emandulo lapho umama wekhaya, ubesethi uma esebona engasenawo amandla okondla kahle nokunakekela ubaba wekhaya ngenxa yokuhamba kweminyaka. Akhulume nobaba wekhaya echaze isimo sakhe bese ethi, umnika igunya lokuthi angamthola … Read more

Ingxoxo ngomdlalo womlabalala nechess eThekwini

Ziningi izindlela umuntu azisebenzisayo ukuchitha isizungu ngemidlalo. Eminye ifuna ubuhlakani bokusetshenziswa kwengqondo ngokujulile eminye ilula. Singabantu sithakasela imidlalo ehlukahlukene kanti eminye imidlalo iveza kabanzi ngemvelaphi yethu. Esikhathini sakudala uma izinsizwa ziyozingela, izingane zazihlala zilalele indlela ugogo ayexoxa ngayo izingwanekwane noma lapho kuqhamuke indlela noma isu lokuqala umdlalo othize. Eminye yalemidlalo njengokusho komunye walaba esixoxisene nabo … Read more

Indaba

An indaba is an important conference held by the izinduna (chief’s principal men) of the Zulu people of South Africa. Such indaba’s may include only the izinduna of a particular community or may be held with representatives of other communities. The term comes from a Zulu language word, meaning “business” or “matter.” Current usage The … Read more

Herons or long-legged Marsh-cranes

Mr. Xulu of Nkwenkwe, KwaZulu says herons are sticks with forks which boys use to elongate themselves and step with. The other term for this game is long-legged marsh-cranes. Contents 1 The person consulted 2 Who plays the game? 3 What equipment is used to play the game? 4 When is this game played? 5 … Read more