Ukubekwa kweSilo uMisuzulu kaZwelithini

Sekuphinde kwasa nakithi KwaZulu, laphuma lazidela ilanga lakhanyisa ubumnyama obebusisengethe thina kwalokoza nethemba lekusasa eliqhakazile. Isimbuliwe ingubo emnyama ebesiyembathile njengoba sesibekiwe iSilo njengoba besilahlekelwe ubaba wesizwe emuva kokudunguzela kwaso iSilo Samabandla, uNgangezwe lakhe. Sithe sisazilele ukubekwa kweSilo kwabe sekubekwa ibambela ngoba phela isizwe sikaPhunga noMageba besingeke sihlale singenamqaphi sibe umhlambi kazelusile. Esikhundleni sebambela bekubekwe uNdlunkulu … Read more

Ukutshalwa kweSilo

Noma izinto zesintu eziningi ezibandakanya amasiko akwaZulu zihleze zenzelwa emehlweni abantu , njengayo imigubho kanye nemibungazo akusikhona konke okuvezelwa abantu, okunye kuba izinto eziyimfihlo yasekhaya ngokwehlukana kwemizi. Ingakho ke nje kunendida mayelana nokukhothama kwamakhosi akwaZulu kanye nemininingwano ngokufihla kwawo ngoba phela khona akufani nokufihla umuntukazana, ongesiyena owasebukhosini. Nasemlandweni siyathola ukuthi namanje kalaziwa ithuna leNdlovukazi yaMageba … Read more

Izitshalo ezingamakhambi okwelapha

Ukuzelapha ekhaya kuyindlela yomdabu kanye nezindlela zokupheka ezivela ezitshalweni ezikhulile ezingasebenza ukwelapha. Lezi zitshalo zingasetshenziswa ukwelapha, ukudambisa, nokunciphisa izinhlungu. Lezi zindlela azigcini nje ngokugcina isikhathi nemali kepha kulula ukuzididiyela. Nazi izitshalo esingazisebenzisa njengamakhambi Isihlahla sikaBhanana I-Fennel I-Mint I-Granadilla I-Lemon Grass Isihlahla sikaBhanana Cwecwa bese ucuba ubhanana ongakavuthwa bese uwafaka emqubukweni, emuhuzukweni noma esilondeni sokusha. Mboza … Read more

Ukuhamba kweSilo (Umkhosi womhlanga)

Zife olwembiza izintombi zoMkhosi Womhlanga ngemuva kokukhothama kweSilo Samabandla, ebesizikhuthaza izintombi ngokuzigcina, ngokuzithiba ocansini. Akekho ongakhali ngokukhothama kweSilo, kepha okwezintombi zomhlanga ukukhala kuzwele kakhulu ngoba akekho ongazi ukuthi bazihamba phambili kuBayede njengoba bekunguye obehamba phambili ekuyaleni izintombu ukuthi zihloniphe imzimba, ukuzigqaja ngesiko, isintu kanye nokuhlala ngentombi. Bagqemeke engeqewi ntwala ingozi abaqapha bephinde behlole izintombi. Bakhala … Read more

Izinyoni zezulu

Ziningi izinto umuntu akhule etshelwa ngazo. Lezi zinto zazishiwo abantu abadala ukusifundisa kabanzi ngempilo nangemvelo.¬† Imfundiso engumkhombandlela wesimo isithile noma isimo okumele sisiqikelele. Lokhu kuphinde kube yindlela yokudlulisa ulwazi ngosikompilo lwesintu. ¬†Sikhule kunezinyoni obekuthi uma zibonakele noma zakhala kusho isimo sezulu esithile sezulu esizayo. Kulezi zinyoni ngingabala kuzo uthekwane, insingizi, ufukwe kanye nenkonjane. Uthekwane udume … Read more

Izinkomo zeLobolo III

Ekhasini lokuqala nelesibili siveze amagama ezinkomo zesintu uma kulotsholwa kanye nencazelo encane kule ebizwa ngeka mama, ekababa kanye nenkomo yomqholiso. Kuleli khasi sisanaba ke ngalezi ebesingakazichazi esigcine ngokuzisho ngamagama kuphela. Isikhumba Lenkomo inikwa usokhaya eyinikwa umkhwenyana, lenkomo kuthiwa eyesikhumba sikamnumzane wekhaya. Isibhoma Isibhoma yinkomo eyisipho sikamakoti eyiphiwa umkhwenyana, lenkomo kuthiwa eyesidwaba sika mlobolokazi azosigqoka emzini. … Read more