Ubuhle bokuhloba ngeHenna

Ihenna ejwayelekile ngudayi owenziwa ngesihlahla iLawsonia, senziwa sampuphu (powder) sihlanganiswe namanzi alamula, ushukela kanye lavender ne tea tree oils kanti ikhona emnhlophe njengoba ubona izithombe ngezansi. Ihenna wumdwebo wokuhlobisa umzimba eyenziwa ezandleni nasezinyaweni. Yize idume kakhulu ukusetshenziswa ngabasendiya (Indians) kepha iphinde ibe ingxenye yomlando wase Middle Eastern Asia na Afrika. Ngokomlando ukwaziswa kwehenna kwafundiswa ngama … Read more

I-Africa’s Travel Indaba Iyabuya

I-Africa’s Travel Indaba ingomunye wemincimbi yezokuvakasha omkhulukazi e-Afrika. Lo mcimbi uzobuya kulonyaka ngemuva kweminyaka emibili ungekho ngenxa ye-Covid 19. Ukuqubuka kobhubhane i-Covid 19 kuphazamise izinto eziningi emhlabeni njikelele yaphoqa amabhizinisi amaningi ukuthi eyeke ukusebenza noma athole izindlela ezintsha zokuqhubeka nokusebenza. Indaba ngokuhlangayela itshengisa umhlaba kabanzi ngezokuvakasha zaseNingizimu Afrika kanye namazwe aseningizimu ye-Afrika (Southern Africa), ikhuthaza … Read more

Abathungisi benqephu

Uma kuziwa kunqephu nokuzimisela abantu besifazane bayazifela. Kuye kuthiwe uma ubukeka kahle uzizwa kahle ( when you look good you good). Lokhu kufakazelwa umuntu uma egqoke kahle uye ubone noma ehamba ukuthi ayi cha uzizwa ngaphakathi. Angiphathi uma kuke kwaba nomcimbi umshado, umembeso noma ama-awards thizeni inqephu ephuma lapho idla lubi. Abanye bathanda ukuthungisa impahla … Read more

Izinqinamba ezimbekene nentsha

Abantu abasha babhekana nezinselela eziningi nsukuzonke ikakhulukazi uma sibheka amathuba omsebenzi. Kulesi siqheshana sibheka izinto ezinomthelela wezinkinga noma iziqhinamba ezibhekana nabantu abasha. INingizimu Afrika yonkana ibhekene nesikhathi esibi sokwentuleka kwamathuba emsebenzi okuyinto eyingcindezi kakhulu kubantu abasha bakuleli. Ukufunda kukodwa nje abafundi abaningi babhekani ngezinkinga zezimali zokuqhuba izifundo zabo. Abanye babasenhlanhleni yokufunda ngemali kahulumeni i-National Student … Read more

Khangelani ukhuphula imfundo yakhe

Umculo wesintu ikakhulukazi lona kaMaskandi noMbhaqanga ubudume kakhulu ngokuthi umculo wabantu abangancwadile. Nakho lokho ke bekungekho kude kangako neqiniso ngoba uma ubuka emlandweni walomculo maningi kakhulu amaciko angenazo iziqu zemfundo ephakeme. Kulawo maciko abanenhlanhla yokuya esikoleni wona ke iningi lawo lagcina ebangeni leshumi esikoleni. Ngeke nakhona kugxekwe ukungafundi kwamaciko amaningi ngoba phela wona aziphilisa ngamakhono … Read more

ISocial Gallery ithuthukisa Amabhizinisi Amancane

Ukuxhaswa nokuthuthukiswa kwamabhizini asakhula eMzansi Afrika into ebaluleke kakhulu. Lokhu akusizi nje osomabhisinisi kepha kudala amathuba emisebenzi kuthuthuke nezomnotho. Kulesi siqeshana sibheka isinyathelo sokuthuthukiswa kosomabhisinisi abancane nokuvulwa kwendawo yokuthi bahlanganyele ndawonye ekuthengiseni ePavilion. IPavilion Shopping Centre ivulele osomabhisini abahlukene bakuleli abancane indawo yokuveza nokuthengisa imikhiqizo ngokuhlanganyela endaweni eyodwa.  Lendawo ebizwa ngeSocial Gallery iqhakambisa osomabhizinisi bakuleli … Read more