Ukugcotshwa kweSilo uMisuzulu

Ngathi sezihubela sakusha endlunkulu ngodaba lokugcotshwa kweSilo sakwa Zulu isilo uMisuzulu. Kuzokhumbuleka ukuthi kusuka sabekwa iSilo esihlalweni sobukhosi baseNdlunkulu besingakaze sigcotshwe ngokuse mthethweni noma nje ngendlela yokubekwa kweSilo esisha. Noma lungakabekwa usuku azogcotshwa ngalo futhi kungekho okuphimiswe khona endlunkulu ngokugcotshwa kwaso iSilo kepha abasiki bebunda sebewu hogelile umoya wokuthi iSilo uMisuzulu uzogcotshwa ngokusemthethweni. Noma isizwe … Read more

Sipheka isitambu

Isikhathi sikakhisimusi isikhathi sokuba ndawonye nizithokozise. Abantu abaningi basuke bevalile emsebenzini benchitha nisikhathi nemindeni kanye nabangani kuphekwa, kuphuzwe, kudliwe amakhekhe kakhisimisi (baker’s choice assorted biscuits) kubemnandi. Kodwa ke akuwona wonke umuntu ozokwazi ukuba nomndeni wakhe ngesikhathi sikakhisimuzi. Njengoba bezobe begodukile besemakhaya abanye bevakashele izindawo zokungcebeleka. Kubalulekile ukudla kamnandi noma uhleli wedwa nje. Kulokhisimusi sizopheka isitambu … Read more

Indoni cultural Festival 2021

Sezihubela sakusha impela manje ngomcimbi wonobuhle obizwa ngokuthi Indoni Festival la izintombi kanye nezinsizwa ngokuhlukana ezisuke zidlana khona zigabiselana ngobuhle nangobuhle bemvunulo yazo. Ngonyaka ophelile lomcimbi wozime wesintu waphazimiseka ngesimo sezempilo ezweni kanti ke kulonyaka lomcimbu ubuye ngezinkani inkosimpela. Kanti ke nesasasa liningi kakhulu kulokhu ngoba izintombi nezinsizwa kanye nabo abahleli bami ngomumo bavivile. Indoni … Read more

SIP Isicathamiya Music Awards 2021

Kulempelasonto sithi “cothoza mfana” sikunjalo. Ngomgqibelo abathandi bomculo wesicathamiya bazobe behlangene eBAT Centre kumaSIP Isicathamiya Music Awards.  Ingwazi kulomculo wesicathamiya uDkt Victor Mkhize weColenso Abafana Benkokhelo uzokonyeliswa ngeLifetime Achievement Award. Lomqhudelwano wezindondo (awards) ubamnyaka yonke. Kulonyaka, ongumsunguli walo mqhudelwano uthe uMkhize uqokwe ngenxa yegalelo lakhe ekuqhakambiseni umculo wesicathamiya emazweni angaphandle. Ngokusho kukaSaziso Dlamini weSIP Music … Read more

Izinkomo zesiNguni esikhathini samanje

Umlando wezinkomo zesiNguni Izinkomo zesiNguni zinomlando omude eningizimu ye-Afrika futhi zibe nomthelela omkhulu emasikweni aseNingizimu Afrika. Igama elithi ‘Nguni’ livela emaqenjini abelusi abafike esikhathini esingamakhulu ambalwa eminyaka abasuka enyakatho baya ezingxenyeni eziseningizimu ye-Afrika. LamaNguni ahamba nezinkomo zawo basakazeka eningizimu ye-Afrika bahlanganisa isiko labo nabanye. Inkosi uShaka wayekwazi ukubaluleka kwamasiko nezomnotho kwalezi zinkomo futhi wathatha imfuyo … Read more

Umncintiswano weSand Sculpture eThekwini

Kunezinto oye uthi uma uzijwayele noma uvamile ukuzibona ugcine ungasazinaki kakhulu. Lokho akukhona ukuthi awusayithakaseli noma abanye abantu abayithakaseli. Uma use South Beach eThekwini kunabantu ababumba noma abakha imifanekiso ehlukahlukane ngesihlabathi (sand scripture), lokhu ngenye yezinto abantu abavakashela kuleli bhishi abayithandayo baze bathathe izithombe nemifanekiso eyakhiwe ngesihlabathi. Kepha ubuwazi uthi kubakhona umncintiswano walababumbi besihlabathi? Ophume … Read more