Ubuhle bokuhloba ngeHenna

Ihenna ejwayelekile ngudayi owenziwa ngesihlahla iLawsonia, senziwa sampuphu (powder) sihlanganiswe namanzi alamula, ushukela kanye lavender ne tea tree oils kanti ikhona emnhlophe njengoba ubona izithombe ngezansi. Ihenna wumdwebo wokuhlobisa umzimba eyenziwa ezandleni nasezinyaweni. Yize idume kakhulu ukusetshenziswa ngabasendiya (Indians) kepha iphinde ibe ingxenye yomlando wase Middle Eastern Asia na Afrika. Ngokomlando ukwaziswa kwehenna kwafundiswa ngama … Read more

Izikhukhula zishiye omkhulu umonakalo  

Izikhukhula zidale omkhulu umonakalo esikundazweni KwaZulu Natali (KZN) ngemuva kwemvula eyithele (enile) izinsuku zilandelana. Izimvula ezinamandla bezilokhu zibikwa kepha ubungalindelekile umonakala oshiywe izikhukhula ezinamandla kulelisonto.  Sibheka kafushane isimo esinzima esifundazweni ngemuva kwezikhukhula ezinzima. Imvula eyabikwa ukuthi izoba ngu-100% yangoMsombuluko (11 Aphreli 2022) ishiye abantu abaningi budengwane, izikhukhula zihambe nemiphefumulo yabantu, imizi, imigwaqo, izikole namabhuloho. Kwemuke … Read more

I-Africa’s Travel Indaba Iyabuya

I-Africa’s Travel Indaba ingomunye wemincimbi yezokuvakasha omkhulukazi e-Afrika. Lo mcimbi uzobuya kulonyaka ngemuva kweminyaka emibili ungekho ngenxa ye-Covid 19. Ukuqubuka kobhubhane i-Covid 19 kuphazamise izinto eziningi emhlabeni njikelele yaphoqa amabhizinisi amaningi ukuthi eyeke ukusebenza noma athole izindlela ezintsha zokuqhubeka nokusebenza. Indaba ngokuhlangayela itshengisa umhlaba kabanzi ngezokuvakasha zaseNingizimu Afrika kanye namazwe aseningizimu ye-Afrika (Southern Africa), ikhuthaza … Read more

Abathungisi benqephu

Uma kuziwa kunqephu nokuzimisela abantu besifazane bayazifela. Kuye kuthiwe uma ubukeka kahle uzizwa kahle ( when you look good you good). Lokhu kufakazelwa umuntu uma egqoke kahle uye ubone noma ehamba ukuthi ayi cha uzizwa ngaphakathi. Angiphathi uma kuke kwaba nomcimbi umshado, umembeso noma ama-awards thizeni inqephu ephuma lapho idla lubi. Abanye bathanda ukuthungisa impahla … Read more

Umncintiswano weZulu Dance

UShaka Marine World uhambisana noMnyango Wezemidlalo, Ubuciko Namasiko isingathe iZulu Dance Competition ethathe izinsuku ezintathu kulempelasonto ende esiphuma kuyo. Lo mncintiswano obubophele amaqembu aqhamuka ezindaweni ezahlukene ubuyigxenye yokuthuthukisa amaciko. Kusukela ngoMgqibelo ngomhlaka-30 Aphreli 2022 amaqhembu esine adedelana kuhlungwa  azoqhudelana ukuwina ikontileka yonyaka wonke yokusebenzisana ne-uShaka Marine World. Zingenile izinsizwa nezintokazi zayabhikla ingoma. Kumaqembu awu-6 afinyelele … Read more

Izinqinamba ezimbekene nentsha

Abantu abasha babhekana nezinselela eziningi nsukuzonke ikakhulukazi uma sibheka amathuba omsebenzi. Kulesi siqheshana sibheka izinto ezinomthelela wezinkinga noma iziqhinamba ezibhekana nabantu abasha. INingizimu Afrika yonkana ibhekene nesikhathi esibi sokwentuleka kwamathuba emsebenzi okuyinto eyingcindezi kakhulu kubantu abasha bakuleli. Ukufunda kukodwa nje abafundi abaningi babhekani ngezinkinga zezimali zokuqhuba izifundo zabo. Abanye babasenhlanhleni yokufunda ngemali kahulumeni i-National Student … Read more