Umhlonyane wenzelwa nini?

Ukukhuliswa kwengane yentombazane uma isithombile kusho uthi izinsizwa sezingayimisa, zizibike yize kungabekwa ngembaba. Kulesi siqheshana sibheka umhlonyane nokwehluka kokwenza esikhathini samanje. Umhlonyane sikhule sazi ukuthi wenzelwa ingane yentombazane esuke ikhuliswa. Intombazane ihlatshelwa imbuzi igqokiswe umhlwehlwe ingena esigcawini nantanga bayo bayibhikle( basine). Okubalulekile umhlonyane wenzelwa intombazanyane ukususa esigabeni sobungane isiqala esobutshitshi ngokukhula kwayo. Kepha asikhathi samanje … Read more

UZakwe emculweni weHip-Hop

Kuye kuthiwe umculo ulimu oluhlanganisa zonke izizwe. UNtokozo Zakwe odume ngelika “Zakwe” omunye wabaculi be-Hip-Hop osenza sizigqaje ngethalente lakhe kwezomculo. Kulesi sinqeshana sibheka kafushane umlando kaZakwe neqhaza alidlalayo kwezomculo wakuleli. Ezomculo UZakwe ungomunye wabaculi bakuleli odume ngokusebenzisa kakhulu ulimi lwesiZulu. Waqala eshaya umshosha phansi (underground artist) kwezomculo okuyilapho akhipha khona amamixtape aze aholela ezingomeni ezamvulela … Read more

Izindlela zokukhuluma ziyehlukana

Singakhuluma isiZulu kepha uma siqhamuka ezindaweni ezahlukene isiZulu sethu ngeke sifane. Indlela yokusebenziswa kwamagama uyehlukana kubantu. Uma ulalela amagama abantu abaqhamuka kulezindawo esingenhla nesifundazwe njengo Lundi wehle njalo koNew Castle noMnambithi nabantu abakhulele eThekwini awafani yize kuyisiZulu. OLundi bathi, “umama”, eThekwini bathi “uma” eMnambithi bathi ”umalo”. ENew Castle bathi ”phephisa” kanti eThekwini bathi ”ncese” noma … Read more

Ukupheka uphuthu

Uphuthu ukudla okuthandwa kakhulukazi amaZulu. Uye ubezwe mabedlala bethi indoda yangempela idla uphuthu kanti uma unteketeke bathi kusho ukuthi udla amanoodles. Noma kunjalo uphuthu luthandwa ngabaningi ngaphandle nje kwamaZulu. Kulesi siqeshana sibheka ukuthi luphekwa kanjani uphuthu. Okudingayo/Izithako Indlela yokupheka Bilisa amanzi ebodweni ufake usawoti/iswayi bese ufaka impuphu uqede ulivale ibhodwe imizuzu emibili, ungavula nembhobo phezulu … Read more

Ukubaluleka kwamaholidi

Angabe asho ukuthini amaholidi kubantu esikhathini samanje? Phambilini isasasa nokugunjwa kwamaholidi eNingizimu Afrika bekusho lukhulu kepha izinto azisafani. Kulesi siqheshana sibheka kafushane indlela izinto sezishitshe ngayo kanye nokubaluleka kwamaholidi esikhathini samanje. Ukugujwa kwamaholidi nesasasa lawo alisafani nakudala. Amaholidi anjenge Freedom Day, Worker’s Day, Youth Day ne Heritage Day ukubala ambalwa sikhule ebungazwa ngesasasa eliphezulu emphakathini … Read more

Iphasika Nokwehlukana Ngokwenkolo

Singabantu sikholelwa ezintweni eziningi ezehlukene ikakhulukazi uma kuza kwezenkolo namasiko. INingizimu Afrika yaziwa ngokuba isizwe esamukela noma esizigqanja ngokwehlukana kwmasiko.  Kulesi sinqeshana sibheka kafushane ukuthi lisho ukuthini iphasika kubantu, amaZayoni, amaKrestu kanye namaNazaretha. Iningi labantu esifundazweni KwaZulu Natali singamelwe amazulu kanti iningi lawo elikholelwa emasikweni esintu. Yize izikhathi zishintsha nezindlela zokwenza ziguquka kepha baningi abasadla … Read more