Umdlalo: Ixoxo liyagxuma

UNkk N Mthuli waseNoordsberg KwaMaphumulo uchaza ukuthi lomdlalo ubizwa ngokuthi ixoxo liyagxuma (frog leap) ngoba izingane ziyagxuma njengamaxoxo lapho zidlala. Ixoxo yisilwane esincane esihlala emanzini nasemhlabathini futhi liyagxuma lapho lihamba. Okuqukethwe Umuntu okukhulunywe naye Ngubani odlala lomdlalo? Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo? Udlalwa nini lomdlalo? Udlalwa kuphi lomdlalo? Udlalwa kanjani lomdlalo?  Inkolelo ngalomdlalo Umthombo UNksz N … Read more

Ikhwelo kubathwebuli bezithombe: Call for ‘social wealth’ photos

Inhlangano ihlose ukukhuthaza nokuxhasa abathwebuli bezithombe bomdabu abasafufusa, abathuthuka umsebenzi wabo. IMajority World ifuna ukuqinisekisa ukuthi izimpilo zalabo abasezindaweni ezivame ukuhlotshaniswa nokuhlupheka nobuphofu ziyathathwa ngabathwebuli bezithombe abangase bakwazi ukunikeza izinto ezintsha, kwesinye isikhathi izithombe ezingabonakali kweziboniswa kwimidiya ejwayelekile. IMajority World isinyathelo somhlaba wonke esasungulwa ngokubambisana phakathi kweThe Drik Picture Library ye Bangladesh kanye neVision e-UK … Read more