Izimbongi

Izimbongi Izimbongi abantu abanobuciko ngendlela yokubeka inkulumo ngendlela ehehayo, enoju futhi enongayo. Izimbongi ziloba, ziphinde zihaye ngezinto noma ngezigameko ezenzekayo ngoba zinemvume yokukhuluma iqiniso noma ngabe lilumela kanjani. Izimbongi imilando yamakhosi kuqala beziyazi ngekhanda nezigameko zamakhosi, okusuka ekukhuleni kwawo kuze kuye ekuphatheni kwawo, lokho bekwenza zikwazi ukubongela lamakhosi uma zigedeza ngawo. Kuningi obekwenziwa izimbongi emandulo … Read more

Izaga: Ingxenye Yesibili

Izaga Ezifungelayo noma Ezisongayo Umlungu angathunga isicoco – Ngeke kwenzeke lokho ozama ukukukwenza Bungachitheka bugayiwe – Kusho ukuthi ngeke kwenzeke lokho Uyobe uyakwazi ukuphuma nesikhuni emanzini – Uyobe uyakwazi ukwenza kwenzeke Ngiyihulule imfibinga dadewethu kababa – Lesi saga sisho ukuthi ngeke kwenzeke lokho Uyoze fike kwaMgadula, kwaMbilemhlophe – Uyoze uphele inkani ungazange uphumelele Lezizaga zisho … Read more

Qhakaza Maskandi competition

Qhakaza Maskandi Umncintiswano weQhakazi Maskandi usungulwe insizwa esimnkantshu ‘bomvu emculweni wesintu kaMaskandi okunguKhangelani Mhlongo waseNquthu, odume ngelika ka-DSD endimeni yalomculo. Kulomncintiswano kuzoqhudelana abaculi baMaskandi noma amaqembu asafufusa abazozitholela ithuba lokuthi bahlomule ngemali eyizinkulungwane ezingamakhulu amabili (R200 000), futhi baphinde baqophe ngaphansi kwenkampani yakhe umfo kaNjomane okuyi Njomane’s Entertainment Empire. Lomncintiswano osezingeni eliphezulu kangaka ubanjwe yi … Read more

Imvunulo yoMntwana/Izinyane leSilo

Ngokwesintu amadodana enkosi awabizwa ngokuthi abafana, kodwa babizwa ngokuthi abantwana noma amazinyane esilo. Amadodana noma amazinyane esilo anemvunulo yawo enhle futhi ehlukile kuneyabant’ kazana abahloba ngayo. Ekhanda amazinyane esilo anqwaza ngomqhele wengwe noma izigqoko zayo. Umqhele lona uba umgqinqo omkhulu ogqokwa ekhanda, ugqishwa ngodakazane, mase kuthi ngaphambili wangiwa ngesikhumba sengwe. Isikhumba leso sakhiwa noma senziwa … Read more

Imvunulo yoDwendwe

Ziningi izinto ezibungazwayo kuthina sizwe samaZulu, ngengemikhosi, imicimbi kanye nemigcagco ukubala okumbalwa. Udwendwe lolu esizodingida ngalo la, ila kusuke kukhishwa khona umakoti eyogana. Uma kunodwendwe kunendlela ethile okuvunulwa ngayo, sizothi qaphuqaphu ngokuhlobela udwendwe. Uyise kamakoti Ubaba kamakoti ugqoka isigqoko esibizwa ngokuthi ubukopolo ekhanda esakhiwe ngesikhumba sengwe, mase kulandela amambatha ambathwa njengensonto ehlombe. Lamambatha akhiwa ngesikhumba … Read more

Imvunulo yeNdoda

Njengoba imvunulo siyihlukanise ngezigaba nangobukhulu komuntu, bese kubekiwe ukuthi umkhapheyana ugqokani. La esikubeke kwasobala ukuthi ugqoka ibheshu, elihambisana nesinene kanye nobuhlalu uma eseqonyiwe. Lana ke sizosika ekhasini ngokuhloba noma ukuvunula kwendoda noma usokhaya. Indoda lena yinsizwa esiganiwe yashayelwa udwendwe. Ngokwesimanje yinsizwa esishadelwe lena. Insizwa esigidelwe ibihlonishwa ngokuthi indoda ngoba usedodile ngokuthi aganwe, okuyisikhawu sokukhula. Indoda … Read more