Ingoma kaZwelonke

Zikhala ngampela ke manje eThekwini esifundeni sika baba uZikalala njengoba zizobe zihlabana amalunda ngoJuni. Lokhu phela kusuka ekutheni kuza ingoma enkulu ngomhlaka 4 Juni 2022, ePeoples Park umuntu uzobe ebambe eyakhe eyenqina njengoba kuzobe kudlalwa ushameni onenkosi phakathi. Kujwayelekile ukuthi uma kukhona imicimbi yesintu efana nekamaskandi amagoso kashameni asale ngaphandle. Okujwayelekile nje ukuthi kube imidlalo … Read more

Kugqashuke ifindo kuShwi Nomtekhala

IsiZulu sithi okungapheli kuyahlola, nakwiqembu elinomlando futhi elidume kakhulu elibizwa ngokuthi uShwi noMtekhala sekufike la khona inhloko ihlukana nesixhanti. Kumangaze abaningi ukuvela kwemibiko yokuthi leli qembu liyahlukana. Okushaqise kakhulu ukuthi leli qembu sekuneminyaka lindawonye futhi kungazwakali nokuthi kukhona la abangasahoshelani khona umoya. Kubikwa ukuthi isisusa sokungazwani kwabo kusuka ezindabeni zokusetshenziswa kwezimali zeqembu kanye nokucazelana ngazo. … Read more

Ingabe abantu bayakholelwa emakhambini esintu ukuthiba iCOVID?

Ukusetshenziswa kwamakhambi esintu yinto ejwayelekile futhi yinto engesilona ihlazo. Noma ingesilona ihlazo kodwa ke kukhona futhi kuningi ukucwaseka nokubekeleka phansi kokusetshenziswa kwamakhambi esintu. Iningi labantu lincamela ukuya kubahlengikazi abasebenzisa indlela yesilungu yokwelapha kunendlela yesintu. Abanye bayakufihla ngisho ukukufihla ukuthi umuntu ubeye esangomeni noma enyangeni ukuyothola usizo ngenkinga abhekene nayo. Kwisifunda sakwaZulu, baningi kakhulu abasebenzisa amakhambi … Read more

Uhlonyuliswe ngeGrammy Award uBlack Coffee

Umculi odume kakhulu eNingizimu Afrika kanye naphesheya kwezilwandle uMnu Nathi Maphumulo odume kakhulu ngelika Dj Black Coffee uzithole eseqopha umlando ngokuhlonyuliswa ngendondo yeGrammy. Umcimbi wezindondo zamaGrammy zibanjelwa ezweni lase Melika “United States of America” kanti ke lapho kusuke kuhlonyuliswa abenze kahle emculweni futhi umculo wabo othakaselwa umhlaba wonke jikelele. Lokhu kusho ukuthi umsebenzi kaNathi Maphumulo … Read more

Mfaz’ omnyama

UMphatheni Khumalo odume kakhulu ngelikaMfaz’ omnyama wazalelwa kwaNongoma bekuyinkunzimalanga yomshayi wesiginci aphinde adlise angokucula izingoma ezinomlayezo kakhulu ngenxa yendlela abebhala ngayo izingoma zakhe. Kanti ke waphinda waduma kakhulu ngobugagu uma edlalela izinkumbi zabantu, akugcinanga lapho amacwecwe akhe ebethakaselwa abantu uma ekhiphile. uMfaz’ omnyama uhambe emhlabeni eneminyaka engu-42, ngo-2001 wayezalwe ngo-1959. Wahambela esibhedlela eSt. Benedict Hospital … Read more

Khangelani ukhuphula imfundo yakhe

Umculo wesintu ikakhulukazi lona kaMaskandi noMbhaqanga ubudume kakhulu ngokuthi umculo wabantu abangancwadile. Nakho lokho ke bekungekho kude kangako neqiniso ngoba uma ubuka emlandweni walomculo maningi kakhulu amaciko angenazo iziqu zemfundo ephakeme. Kulawo maciko abanenhlanhla yokuya esikoleni wona ke iningi lawo lagcina ebangeni leshumi esikoleni. Ngeke nakhona kugxekwe ukungafundi kwamaciko amaningi ngoba phela wona aziphilisa ngamakhono … Read more