Njoko noMdumazi

Aziswelakali izidumo kumculo kaMaskandi, kukancane ungazizwa izidumo kulomculo. Noma kungamazi ukuthi izinsizwa zihlale zihlale zincwekisane kulomculo kepha le kaMdumazi noNjoko kubukeka sengathi isekude ukuphela . Bucishe bachitheka bugayiwe lezinsizwa zifuna ukubambana ngezihluthu. Impi yalamabhungu indala kakhulu ngoba zigadlana ngisho kuzo izingoma zazo, futhi kubukeka sengathi akekho impela ofuna ukugoba uphondo phakathi kwabo bobabili. Lezinsizwa bezimenywe … Read more

UKZN GRADUATION

Ukwetheswa kweziqu kwabafundi basesikhungweni semfundo ephakeme KwaZulu iUniversity of KwaZulu Natal obekwenza endaweni yaseWestville kudonse amehlo eNingizimu Afrika yonke. Lonke kwenziwe amavideo athwetshulwe khona kuleli hholo lase Westville abafundi besina, bebhikla ingoma abanye bedansa bekhombisa ukuthi bakuthakasele kanjani ukwetheswa kweziqu zabo. Phela kuzo khumbuleka nokuthi beku ngokokuqala kusuka kunyaka ka-2020 ukuthu umcimbi wokwethweswa kweziqu ubuyele … Read more

Sandile Mbongwa

Lomhlaba kawunoni ngempela, uwathathe onke amaqhawe omculo wesintu, uma singabala nje amaciko aselele kobandayo singabala size sikhohlwe ukuthi sebebangaki abalele kwabhekabezayo. USandile Mbongwa ngamanye amaciko abedlala ushuni wawo wodwa engawubangi namuntu futhi nendlela abebhala ngayo izingoma ibihluke kakhulu kwamanye amaciko. Noma ebekwazi ukudlala isigingci kepha bekungasiyona kuphela into akwazi ukuyidlala ngoba neViolin ubekwazi njengoba ayeqale … Read more

Izinhlaka/Izinsimbi zika Maskandi

Umculo kamaskandi unezinhlaka ezenza kuphume inoni leli elisuke lizojabulelwa abantu, noma nje sithi izinhlaka ezenza ingoma noma iculo lelo kube iculo eliphelele ngoba phela ingoma akusikhona nje ukucula kuphela kodwa kuhambisana nezinsimbi zakhona eziyizinhlaka zayo. Kuleli khasi ke sidingida zona izinhlaka “Instrumentation” ezisetshenziswa ukwakha ingoma. Ngaphambi nje kokuba kwakhiwe ingoma kunento ebizwa ngokuthu ushuni “tune” … Read more

Ingoma kaZwelonke

Zikhala ngampela ke manje eThekwini esifundeni sika baba uZikalala njengoba zizobe zihlabana amalunda ngoJuni. Lokhu phela kusuka ekutheni kuza ingoma enkulu ngomhlaka 4 Juni 2022, ePeoples Park umuntu uzobe ebambe eyakhe eyenqina njengoba kuzobe kudlalwa ushameni onenkosi phakathi. Kujwayelekile ukuthi uma kukhona imicimbi yesintu efana nekamaskandi amagoso kashameni asale ngaphandle. Okujwayelekile nje ukuthi kube imidlalo … Read more

Kugqashuke ifindo kuShwi Nomtekhala

IsiZulu sithi okungapheli kuyahlola, nakwiqembu elinomlando futhi elidume kakhulu elibizwa ngokuthi uShwi noMtekhala sekufike la khona inhloko ihlukana nesixhanti. Kumangaze abaningi ukuvela kwemibiko yokuthi leli qembu liyahlukana. Okushaqise kakhulu ukuthi leli qembu sekuneminyaka lindawonye futhi kungazwakali nokuthi kukhona la abangasahoshelani khona umoya. Kubikwa ukuthi isisusa sokungazwani kwabo kusuka ezindabeni zokusetshenziswa kwezimali zeqembu kanye nokucazelana ngazo. … Read more