Inkolelo ngamatattoo

Kungaba yihlazo uma kungathiwa esikhathini samanje kusenabantu ababambelele ezinkolelweni zakudala abangafuni nhlobo ukufunda ngezinto ezintsha. Indlela yokuphila isihlukile kakhulu kunaphambilini, lokhu kwenziwa ukuthi siphila nabantu abahlukene, abakholelwa ezintweni ezingafani kanye nabenza ngendlela engafani nabanye. Ekuqaleni bekuyinto engajwayelekile ukuthi indoda iluke ekhanda, igqoke amacici noma yenze izinto ezaziwa njengezabe simame kepha manje amadoda aseyakwenza lokho. Ngisho … Read more

IShisanyama eThekwini

Sekuyisona isikhathi lesi sokuthi ubani nobani abhukule isidwaba sakhe azibambe ziqine ngoba isimo somnotho siyantengantenga njengoba kuyilesikhathi sikaKhuvethe nje. Abantu balahlekelwa imisebenzi ngapha nangapha kanti nekati lilele eziko kweminye imizi. Kulesikhathi esinzima kanje kuhle ukuthi intsha iqhamuke namasu okuziphilisa njengoba isimo sisibi kanjena nje. Ingakho ke kushayelwa izandla uma kukhona umuntu omusha oqala into entsha … Read more

Ukwethulwa kwe eThekwini Strategic Hub

Umkhandlu wedolobha weTheku wethula uhlelo olubizwa ngokuthi yi-eThekwini Strategic Hub okuzoba ikhaya lomthombo wolwazi lwesayensi. Lizophinde lusifake endleleni ekuthatheni izinqumo ezinqala kanti futhi bananye abayingxenye yaloluhlelo bazoba nalo izwi ekusebenzeni kwalo, ekuthatheni izinqumo ezijulile ezithinta izinto eziningi ezahlukahlukene ezizothuthukisa izimpilo zabantu. IStrategic Hub kulemInyaka eyedlule ibiqoqa ulwazi ngokwenza ucwaningo oluhlukene, lolucwaningo lwabe selucubungulwa lwaphinde lwenzelwa … Read more

Ukukotiza

Ukuhamba kwesikhathi kusho ukushintsha kwezinto kanye nokushintsha kwendlela yokuphila, ingakho ke nje futhi kungamangazi ukuthi nezinye zezindlela zokuphila sezithe ukushintsha kancane. Abahlala emakhaya nabahlala emalokishini kanye nasesilungwini kukhona okufanayo abasakwenza noma sekuhleke indlela yokwenza, ukuganwa kuseyinto eyenziwa nxazonke umehluko nje owokuthi emalokishini nasesilungwini omalokazane noma abalobokazi abasazigqoki izidwaba abanye nezicholo okuhloniphisa abasakufaki. Ukukotiza ke kusho … Read more

Ukuziqopha: Tattoo

Inkulu indaba ngomdwebo wesimanje othandwa kakhulu yintsha emnyama yase Ningizimu Afrika ebizwa ngokuthi ama “Tattoo”. Izinto ziyashintsha ngokuhamba kweminyaka, lana kungaba ukushintsha kwesiko, ukushintsha kwemfashini yokugqoka nokwenza mase kuba ukushintsha kwendlela okuphilwa ngayo nje. Kulena yokuziqopha nokuzidweba kwesimanje amatattoo abantu banemibona eyehlukene ngayo futhi nokho ke yinto ejwayelekile ukuthi abantu bahlukane ngembono ezintweni ngoba phela … Read more

ITownship renewal: KwaMashu

Amalokishi amaningi aseThekwini ayalungiswa ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi iTownship renewal: developing KwaMashu. Kusuka ngonyaka ka-2016 uMasipala weTheku uzibophezele ekulungiseni indawo yaKwaMashu ngokulungisa izindawo okubalwa kuzo iKwaMashu Station Traders Market, Inanda kanye neNtuzuma. Ukulungiswa kwalendawo yakwaMashu kufaka nokulungiswa komgwaqo obizwa ngokuthi uMalandela Road, wona oqalwe kabushwa ukulungiswa baphinde bakha nendawo yokuhamba kwamabhasi iGo Durban la azothatha … Read more