Imithente

Noma ngabe ubani okhuluma ngeqhaza nendima edlalwe abesimame emculweni wesintu ikakhulukazi kaMaskandi ngeke angalibaluli igama leqembu iMithente ehlaba isamila. Phela ngelinye lamaqembu amadala kulendima yomculo kanti futhi ngamanye amaqembu angamavulandlela kubantu besimame abafisa ukuba yingxenye yalomculo. Igama elithi uMthente lisho utshani obumila ehlane obuhlaba busebuncane obungakwazi ukudliwa amazinyane nezimbuzi ngenxa yokuhlaba kwayo. Kanti ke lokhu … Read more

Kwakhe Mgqumeni Khumalo

Uma kukhulunywa ngomculo wesintu ikakhulukazi umculo kaMaskandi kusuke kukhulunywa ngoKhulekani Kwakhe Khumalo sesisho iBhova likaMaskandi. Akekho umuntu owazi ngomculo kaMaskandi ongalazi igama likaMgqumeni Khumalo. Noma ngabe inini uma kukhulunywa ngengqwele yalomculo igama lakhe lihamba phambili futhi nakhona kufanele ngoba ubugagu bekuyinto yakhe, iphimbo lokucula ephiwe lona, ngisho nokubhala izingoma imbala ubezihambela yedwa nje. Namanje singakusho … Read more

Ukuhlola eMakethe

Ukukha amakhambi noma imithi yokwelapha kunzima futhi akusiwona umsebenzi kanoma ubani. Ingakho ke nawo engatholwa yonke indawo, amakhambi enezindawo lapho adayiswa khona. Okunye ke amanye amakhambi atholakala ehlanzeni kuphela awatholakali enkangala, amanye wona atholakala entshonalanga kuphela kepha lutho empumalanga. Lokhu ikhona okwenza amadolobha amaningi, amakhulu ezifundeni ezahlukene abenezindawo lapho okuthengisa khona amakhambi esintu. Lapho othola … Read more

Ingqephu edliselayo

Zonke izinhlaka zomculo zinengqephu yazo, abacula ikwaito abantu abafana noDJ Tira, Mampintsha kanye namanye banendlela abagqoka ngayo. Ngisho nawo amaciko amaPiano nawo agqoka ngendlela yawo. Nawo ke umculo kamaskandi unjalo kukhona imfashini esuke idlela ogageni ithandwa abantu kanye nawo amaciko omculo. Ngisho uzihambela nje kweminye imigwaqo yaseThekwini edolobheni abanye abantu ukwazi ukubona ngendlela abagqoke ngayo … Read more

Thokozani Langa

UThokozani Langa odume kakhulu ngelikaSomnandi endimeni yomculo wesintu, uMaskandi/uMbhaqanga uzalwe ngomhlaka 09 Februwari 1972. USomnandi uzalelwe eMahlabathi bude buduze neDolobha uLundi, Kwa-Zulu Natal, eNingizimu Afrika. UThokozani Langa ukhiphe icwecwe lakhe lesithathu ngaphansi kwenkampani yakwa Bula ngonyaka ka-2004, kanti ke isihloko sale-album sasithi i-Protection Order. Maningi ke ama-album amenze wathandwa abalandeli bakaMaskandi futhi amenza wavelela nasemsakazweni … Read more

IBunny Chow

Idolobha laseThekwini idolobha ilehlobe kakhulu ngezizwe ezahlukene kanye namasiko azo. Kahle kahle nje singasho nje ukuthi indawo yaseThekwini ingenye yezindawo zokuvakashelwa uma ungumuntu othanda izinto nokufunda ngezinye izinhlanga kanye nendlela eziphila ngayo. Uma ukuleli dolobha singasho nje ukuthi indawo enhle kakhulu uma ungumuntu othanda ukudla nokwazi ngokuhla okuhlukile kwezinhlanga ezihlukene. Abohlanga lwaseNdiya banezinhlobonhlobo zokudla kwabo … Read more