Siyakwamukela olimini lwesiZulu!

Sawubona! Lokho ukubingelela ngesiZulu, isifundo sethu esisha solimu, siyakwamukela emndenini wesiZulu wakwa Duolingo. IsiZulu ingxenye yomndeni wethu obalulekile: Umndeni wolimu! Funda ukuze ufundiseke ngemindeni yolimu kanye nokwenza ulimu lwesiZulu lwehluke kwezinye izilimu! Ingabe khona yini umndeni wolimu? Indlela efanayo abantu ababa nayo nezihlobo zemindeni eseduzane nekude, izilimu ziyahlobana zisuka kukhokho oyedwa ongumsunguli wazo. Isibonelo nje umndeni … Read more

Inkolelo ngamatattoo

Kungaba yihlazo uma kungathiwa esikhathini samanje kusenabantu ababambelele ezinkolelweni zakudala abangafuni nhlobo ukufunda ngezinto ezintsha. Indlela yokuphila isihlukile kakhulu kunaphambilini, lokhu kwenziwa ukuthi siphila nabantu abahlukene, abakholelwa ezintweni ezingafani kanye nabenza ngendlela engafani nabanye. Ekuqaleni bekuyinto engajwayelekile ukuthi indoda iluke ekhanda, igqoke amacici noma yenze izinto ezaziwa njengezabe simame kepha manje amadoda aseyakwenza lokho. Ngisho … Read more

IShisanyama eThekwini

Sekuyisona isikhathi lesi sokuthi ubani nobani abhukule isidwaba sakhe azibambe ziqine ngoba isimo somnotho siyantengantenga njengoba kuyilesikhathi sikaKhuvethe nje. Abantu balahlekelwa imisebenzi ngapha nangapha kanti nekati lilele eziko kweminye imizi. Kulesikhathi esinzima kanje kuhle ukuthi intsha iqhamuke namasu okuziphilisa njengoba isimo sisibi kanjena nje. Ingakho ke kushayelwa izandla uma kukhona umuntu omusha oqala into entsha … Read more

Ukwethulwa kwe eThekwini Strategic Hub

Umkhandlu wedolobha weTheku wethula uhlelo olubizwa ngokuthi yi-eThekwini Strategic Hub okuzoba ikhaya lomthombo wolwazi lwesayensi. Lizophinde lusifake endleleni ekuthatheni izinqumo ezinqala kanti futhi bananye abayingxenye yaloluhlelo bazoba nalo izwi ekusebenzeni kwalo, ekuthatheni izinqumo ezijulile ezithinta izinto eziningi ezahlukahlukene ezizothuthukisa izimpilo zabantu. IStrategic Hub kulemInyaka eyedlule ibiqoqa ulwazi ngokwenza ucwaningo oluhlukene, lolucwaningo lwabe selucubungulwa lwaphinde lwenzelwa … Read more

Izindlovukazi zikaMageba

Amaciko anendima enkulu ayidlalayo ezweni ekwakheni, abonise, anxenxe aphinde enze nezikhalo uma kukhona la angaboni kahle khona. Ingakho ke kungamangazi uma kukhona amaciko asukumela phezulu uma kukhona izinto zokwakha isizwe okumele zenziwe, nanoma futhi kukhona la okumele banxenxe khona umphakathi ngokuthile. Izindlovukazi zikaMageba iqembu lamaciko amathathu esimame kaMaskandi okungu Vumile Mngoma, Buselaphi Gxowa, Boneni Magubane … Read more

Buselaphi: Umendo, Udayise Ngami

Into eyenza ukuthi umculo wesintu uthandwe kakhulu umlayezo owudlulisayo, indlela olotshwe ngayo bese kuba isigqi sawo uma nje sibala izinto ezimbalwa. Maningi amaciko aqopha izingoma okuthi ngisho sekudlule iminyaka ngeminyaka zaqoshwa kepha umlayezo okuzo ungapheleli emoyeni. Uma sikhuluma ngamaciko abesimame kanye kanye namaqembu awo ngabe senza iphutha uma sishiya ngaphandle iqembu lemithente kanye nomama uBuselaphi … Read more