Amagama Okushaya

Uke uzwe amagama esetshenziswa abantu uma beqeda ukushaya abanye? Omunye uthola ethi: “Hhayi ngimdindile” omunye ethi: “Ngimubhaxabulile.”

Lana kulendatshana sichaza kabanzi ngamagama okushaya, amanye awo esithemba ukuthi uke uwezwe. Lokhu sikwenza ngokuthola ulwazi emibhalweni kaSolwazi uMpiyezintombi Mzimela.

  1. Ukudinda: Uma umuntu edindwa usuke ediklwa ngenduku ehlulwa wukuvika. Kunabantu la emnyango abayizikhokho zokudinda. Lapho uthi uyavika ngezansi, umdindi uvele aphose induku ekhanda, uthi usavika ekhanda avele ashone ezansi. Lapha ke kusuke sekukhala ubumbambamba nobudoklodoklo.
  2. Ukuvithiza: Ukuvithiza kuchaza ukushaya umuntu ngenduku kodwa yena engaphethe lutho, evika ngezandla nje kuphela. Lapha-ke kushawa nazo lezo zandla lezo asuke ezama ukuvika ngazo. Ngokuchaza kochwepheshe, ukuvithiza kusho ukwenza into eqinile igcine isiyimvithi ngoba phela usuke ukade uqalile uyihehleza amathambo wonkana lawa.
  3. Ukubhaxabula: Lokhu kusho ukushaya umuntu ngemvubu. Imivimbo esala emva kwesibhaxu semvubu ivame ukuzixoxela yona ukuthi umuntu ubhaxabuliwe futhi kangaki.
  4. Ukugqema: Lapha ke kusuke kungadlalwa nangane kepha kusikwa kudalazwa kushawa umuntu kusuka ekhanda kuya ezansi. Ingozi evame ukusala emva kokumgqenywa ivame ukungeqiwa ntwala ngenxa yesimo esuke iyiyo.
  5. Ukumuhluza/ukumihlisa: Lokhu kusho ukuthela isibhakela ebusweni. Lapha umuntu usala emabokoboko ebusweni sengathi kade etinyelwa izinyosi kanti cha amanqindi kade eshintshana ngobuso.

Brief Overview

The article aims to show to richness of the Zulu language by discussing the synonyms of the word: “shaya” which literally means “to beat”. Some of these words are increasingly being used by younger generations without consideration of context or meaning. The succinct definitions therefore offer clarity on the meaning of some of the terms. The article is lighthearted in nature, and a bit comedic.

 

Leave a Comment