Amadoda neVaccination

Njengoba sifike sagalela nje lesifo sokahuvethe (Coronavirus/ COVID-19 ) mningi imbono futhi yehlukene eyokuthi silashwa kanjani nokuthi ikuphi kahle kahle okungasiza ukunqanda lesifo okukhalwa ngaso umhlaba wonke. Kanti njengoba sekukhona nohlobo lokugoma olubizwa nge-vaccination, kuningi kakhulu futhi ngalo ukwehlukana kwemibono ngoba okunye kuhambisana nezinkolo. Nakho ukungacaci kahle ukuthi imiphi imiphumela ngokujovela ukuvikela ukhuvethe njengoba phela imithi eminingi inobungozi yize noma isiza ngezinye zezinto ezenza abantu babe manqikanqika ukuthi bajove. Abesilisa bakhala kakhulu ngokuthi banokwesaba nezinsolo zokuthi lomjovo we Covid-19 uqeda inzalo. Noma lungekho ucwaningo oselwenziwe lwaveza ngampela ukuthi lomjovo wenza lokhu, kepha izindaba ezihamba nomoya zisho njalo.

Okunye okwenza abantu bayihlabe bayihlikize indaba yokugoma ilele ekutheni kunabantu abakholelwa kumakhambi esintu kuphela. Lokhu kusho ukuthi bakholelwa ekusebenziseni izindlela zomdabu zokwelashwa uma begula. Lapha singabalula khona ukugquma, ukuphalaza, ukuchatha, kanye nakho ukugcaba kwezinye izimo. Kubukeka sengathi indaba yokugoma neCOVID-19 ayikakazukuphela ingakho nje nohulumeni kumele enze izaba zokuthi kufundiswe abantu ngomgomo nokuthi ikuphi okuhle, nokungekuhle ngawo. Akekho umuntu ofuna ukudla ekuphowqa ngenkani nayo lena yokuthi kujovwe abantu kumele ibhekwe enye indlela ngoba kubukeka engathi abantu bafunzwa yona ngenkani. Ingakho ke kukhona nabantu abasayishaya indiva lento yokuthi bagome ngomgomo wokhuvethe. Nayo lena yendlela yesintu yokwelapha lesifo kumele nayo ibekwe phambili ngoba abantu abanjengamanzi wona ageleza nganxanye kepha banemibono ehlukile.

Brief overview

The issue of Covid-19 vaccinations has got people singing different tunes, particularly men. There are those that have taken the vaccination, while others are still skeptical about it due to its unknown side effects. There are people who believe in the usage of indigenous knowledge cures instead of taking the the Covid-19 vaccination.

Umthombo wesithombe / image source: Gianluigi Guercia, Reuters