Amadoda neVaccination

Njengoba lufike lwagalela ukhuvethe (Coronavirus/ COVID-19 ) miningi imbono futhi yehlukene eyokuthi selashwa kanjani nokuthi ikuphi kahle kahle okungasiza ukunqanda lesifo okukhalwa ngaso umhlaba wonke. Kanti njengoba sekukhona nomgomo weCOVID-19, kuningi ukwehlukana kwemibono ngalomgomo ngoba okunye kuhambisana nezinkolelo zabantu. Abesilisa banokuwesaba lomgomo ngemuva kokuzwa ukuthi uqeda inzalo. Noma lungekho ucwaningo oselwenziwe lwaveza ngampela ukuthi lomjovo wenza lokhu, kepha izindaba ezihamba nomoya zisho njalo.

Okunye okwenza abantu bayihlabe bayihlikize indaba yokugoma ilele ekutheni kunabantu abakholelwa kumakhambi esintu kuphela. Lokhu kusho ukuthi bakholelwa ekusebenziseni izindlela zomdabu ukuzelapha uma begula. Lapha singabalula ukugquma, ukuphalaza, ukuchatha kanye nokugcaba. Kubukeka sengathi indaba yokugomela iCOVID-19 ayikazukuphela ingakho nje nohulumeni kumele enze izaba zokuthi kufundiswe abantu ngobuhle kanye nobubi bawo. Akekho umuntu ofuna ukudla ephowqa ngenkani nakho ukugonywa kwabantu kumele kubhekwe ngenye indlela ngoba kubukeka sengathi abantu bafunzwa khona ngenkani. Ingakho ke kukhona nabantu abasayishaya indiva eyokugoma. Nendlela yokwelapha ngesintu kumele ibekwe phambili ngoba abantu banemibono kanye nezinkolelo ezahlukene.

Brief overview

The issue of Covid-19 vaccinations has got people singing different tunes, particularly men. There are those that have taken the vaccination, while others are still skeptical about it due to its side effects. There are people who believe in the usage of indigenous knowledge cures instead of taking the the Covid-19 vaccination.

Umthombo wesithombe : Gianluigi Guercia, Reuters

Leave a Comment