Amabutho akwaZulu

Njengoba sazi ukuthi uZulu ubelwa izimpi emandulo, bekunamabutho abuthwe yinkosi okuyiwona ayedla amafokazana ngejozi empini. Kuleli khasi sithi qaphu ngawo lama butho akwethu namakhosi ayengaphansi kwawo. Kukhona ke nokudideka okuncane ngamanye amabutho njengoba amanye ayethathwa amakhosi athile kwamanye, noma ayengenwa yinkosi ethile emva kokukhothama kwenye.

 

AweNkosi uSenzangakhona                           AweLembe eleq’ amalembe

Iwombe (uMbelebele)                                     UFasimba

IziMpohlo (uDubinhlanga)                             UGigabanye

IsiKlebe (uMgamule, uDlambedlu)                UFojisa; Imfolozi

Indabankulu                                                     UNteke

UNomdayana

AMaphela

AMakwenkwe

IziZamazana (uKhangela)

UGumanqa

IsiPhezi

IZinyosi

 

AweNkosi uDingane

UHlomendlini (omnyama nomhlophe)

Imvokwe, yona yahlanganiswa no Mkhulutshana

Indaba kade ngizibona

Khokhothi/iHlaba

 

AkaMpande                                                   AkaCetshwayo

AmaWombe                                                    INgobamakhosi

UDlambedlu                                                   ULandandlovu

Ingulube                                                          UFalaza (uMsiz)

INkone                                                             UFalaza II

UMkhuze

UMzinyathi                                                     AweNkosi uDinuzulu

UNongamlana                                                 IMbokod’ ebomvu

ISangqu                                                           UFelaphakathi

UThulwana                                                     UDakwa (UHawu-lengwenya)

ISibabule                                                         UMavalana (UCijimpi/ Intab’engenaliba

INkonkoni                                                       UVukayibambe

INdlondlo

UDloko                                                           AweNkosi uSolomoni

UDududu                                                        iNqabayokucasha

IQwa                                                               UPhondolwendlovu

UMxhapho

UMlambongwenya

ISipikili

INsukamngeni

UMbonambi

UBhewula

INdwali

Amashudu

UNokhenke

UNdluyengwe

Umhlanga

AmaKhwentu

Imvu emnyama

 

Brief Overview

This article presents names of the armies that were present during each king’s reign. Usually the king had his own army but other armies were inherited from other kings after they had passed on.

1 thought on “Amabutho akwaZulu”

Leave a Comment