Ama-Archives Esikhathi Esedlule: Izingxoxo Ezimayelana Nomlando Ojulile WaseNingizimu Afrika

Sazi kanjani, noma sicabanga ukuthi siyazi, okwenzeka ezikhathini zangaphambi kobukholoni baseYurophu? Lombuzo ugxile encwadini entsha, ethi, Archives of Times Past: Conversations about South Africa’s Deep History, ehlola imithombo ethile yobufakazi ngomlando waseningizimu ne-Afrika esikhathini esingaphambi kwenkathi yamakholoni.

Imithombo yezinsiza?

Izazimlando ezisebenza ngokukhethekile ekucwaningeni ngomlando waseningizimu ne-Afrika emakhulwini eminyaka ngaphambi kwawo-1800 bafunde ukusebenzisa uhla olubanzi lwezinto njengemithombo. Yiziphi lezi izinto? Singazitholaphi? Zenziwa ngubani? Nini? Kungani? Yiziphi izinkinga zokuzisebenzisa? Izindatshana ezisencwadini zibhalwe izazimlando , ama-archaeologists kanye nabacwaningi. Babhekana nalemibuzo ngokwemibono eyahlukene nangezindlela ezicacisayo. Lezindatshana, ziveza indlela lezizazi ezizihlole ngayo lezizincwadi zomthombo nokuthi bazibhale kanjani izifundo zabo.

Lencwadi ihlose ukusenza sicabange ngokujulile ngokuthi imibono mayelana nesikhathi ngaphambi kwenkathi yobukoloni yaqala kuphi. Ukusikhuthaza ukuthi sicabange ukuthi kungani abantu baseNingizimu Afrika bevame ukubhekisela kulo ‘mlando ojulile’ lapho bephikisana ngezindaba zomphakathi esikhathini samanje. Isibonelo nje, abantu banamuhla babhekisela njalo emlandweni wobukhosi bakwaZulu lapho bedingida ukuthi ubani ozolandela inkosi yakwaZulu.

Lezindatshana zibhalwe ngesikhathi lapho ingxoxo yomphakathi ngomlando waseningizimu ne-Afrika ngaphambi kwesikhathi sobukoloni yenzeka ngokusobala kunanoma yisiphi esinye isikhathi kuleminyaka eyikhulu edlule. Bazokhanga abafundi, izifundiswa, othisha, abagcini bomlando, namagugu, abasebenza emnyuziyamu nomphakathi jikelele.

Mayelana nama-Editor

Cynthia Kros, isazi sezomlando kanye namagugu, uyiHonorary Research Associate of the History Workshop eNyuvesi yaseWitwatersrand, eGoli, kanye neHonorary Research Associate of the Archive kanye nePublic Culture Research Initiative eNyuvesi yaseKapa.

UJohn Wright unguSolwazi Osafufusa Wezomlando (Emeritus Professor of History) eNyuvesi yaKwaZulu-Natal futhi ungumcwaningi ophikweni lwe-Archive and Public Culture Research Initiative eNyuvesi yaseKapa.

UMbongiseni Buthelezi unguMqondisi Omkhulu (Executive Director) wePublic Affairs Research Institute, eGoli, eNingizimu Afrika. Ushicilele kakhulu emikhakheni yemibhalo yase-Afrika, izifundo zamagugu, kanye nokubusa eNingizimu Afrika.

UHelen Ludlow ubeyinhloko yeHistory eSchool of Education, eNyuvesi yaseWitwatersrand, eGoli kwaze kwaba sekupheleni konyaka ka-2016, efundisa ngomlando wezemfundo kanye nendlela yokusebenza. Intshisekelo yakhe enkulu ocwaningweni kube umlando wekoloniyali yaseKapa we-19century, egxile ekukhululweni kwezigqila, amamishini, kanye nobunikazi kothisha.

Thola incwadi

I-Archives of Times Past: Conversations about South Africa’s Deep History iyatholaka kwi-inthanethi kulezi zindawo zokuthengisa ezilandelayo:

Lomsebenzi ugxile kucwaningo olwesekelwe Isikhungo Sikazwelonke Sobuntu Nesayensi Yezenhlalakahle (National Institute of Humanities and Social Sciences, www.nihss.ac.za). 

Leave a Comment