Funda ngolimi lwakho, efonini yakho / Learn in your language, on your phone

isiZulu Kubantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.3 ezwenikazi lase-Afrika, ucabanga ukuthi bangaki abakhuluma isiNgisi, isi-French, isi-Jalimane noma olunye ulimi lwaseYurophu njengolimi lwabo lokuqala? Yize lezi zilimi zijwayelekile kwezamabhizinisi, ezemfundo, ezokukhangisa kanye ne-inthanethi, kungakumangaza ukwazi ukuthi u-0.5% kuphela wabantu base-Afrika abakhuluma isiNgisi njengolimi lwabo lwebele. Kusobala kukhona ukunganakwa kwezilimi zase-Afrika. Ingakho-ke iDiji – inkundla yokufunda nge-inthanethi ngezilimi zase-Afrika … Read more

uMshado kaBabes Wodumo noMampintsha

Bekukuhle kudelile ngenyanga edlule kugcagcelwa isilomo saseThekweni kwelikaBhanana esicula umculo wekwaito neGqomu uMandla Maphumulo odume ngelikaMampantsha kwezobumnandi eshadelwa inguduso yakhe uBongekile Simelane edume kakhulu ngegama lika Babes Woduma ocula umculo weGqom aziwa kakhulu ngawo. Abebehambele lomshado abawuvali umlomo ngobuhle bawo kanti nasezinkundleni zokuxhumana izithombe zawo lomshado beziyinsambatheka impela kuhle komchilo wesidwaba ziwundabamlonyeni nakubo abamaphepha, imisakazo … Read more

I-Afrika Day III

Umlando wethu uma singawubungazi ngendlela yethu siphinde silobe ngawo, bakhona abazokwenza lokho umehluko nje ukuthi uzobe usunongiwe ungasesilo iqiniso. Ingakho kubalulekile ukuthi kuhlezi kukhulunywa futhi kwenziwa imigubho ukukhumbula izinsuku ezifana nayo i-Afrika Day ukukhombisa la esisuka khona ukuthi inde kangakanani indlela esihanjiwe nokuthi kusekude kangakanani la esiya khona ngoba phela lisephansi igeja. Sikuvezile kulawa amanye … Read more

Usayimbe ngqi iGqomu uDJ Lag

ULwazi Asanda Gwala odume ngelikaDJ Lag unguDJ aphinde abe ngumdidiyeli wamarekhodi aseThekwini osezinze phesheya e-United Kingdom (UK) ngenxa yomsebenzi. uDJ Lag ozalwe elokishini lase-Clermont uthathwa njengenkosi yomculo weGqomu, ungomunye wabantu ababambe iqhaza elikhulu ukuvula indlela emkhakheni wolo mculo kusukela uqala ngo-2010. Usayimbe ngqi kulomkhakha weGqom’ uDJ Lag yize abantu abaningi bebengabaza ukuthi lisazoqhubeka yini isasasa … Read more

Ukutshalwa kweSilo

Noma izinto zesintu eziningi ezibandakanya amasiko akwaZulu zihleze zenzelwa emehlweni abantu , njengayo imigubho kanye nemibungazo akusikhona konke okuvezelwa abantu, okunye kuba izinto eziyimfihlo yasekhaya ngokwehlukana kwemizi. Ingakho ke nje kunendida mayelana nokukhothama kwamakhosi akwaZulu kanye nemininingwano ngokufihla kwawo ngoba phela khona akufani nokufihla umuntukazana, ongesiyena owasebukhosini. Nasemlandweni siyathola ukuthi namanje kalaziwa ithuna leNdlovukazi yaMageba … Read more

Zithulele Majotha Zungu

Seliphinde lasigubezela ifu elimnyama thina bathandi bomculo wesintu sakithi KwaZulu uMaskandi njengoba sekudlule iqhawe ebelidume kakhulu ngengoma yalo emnandi. Lapha sikhuluma ngomfoka Zungu uMajotha, obedume kakhulu ngokuzibiza Ngendlabeyiphika yangampela. Kungena izindaba zokuhamba kwalensizwa nje emhlabeni bekade sisanda kuzwa ngodaba lokungena engozini yomgwaqo kwentokazi ebizwa ngoNdoni ekuyo lendima kaMaskandi kanye noAli Mgube bona ababe nenhlanhla yokuthi … Read more

Izibongo zeSilo uMisuzulu kaZwelithini

Kuyinsila kaZulu noma nje wesizwe sikaPhunga ukuthi Amakhosi abe nezibongo zawo, ukuba nezibongo zawo akusho ukuthi kukhethwa iphela emasini kugcina ngawo kuphela kepha ngisho izinsizwa nje ziyaba nezibongo ngobunsizwa bazo. Lapha ke sithi ake sithi qephu qephu ngezibongo zenkosi yakwaZulu esanda kuhlala esihlalweni sobukhosi uMisuzulu. Zime kanje ke izibongo zikaBayede… Uvete oyisinana ogxuma wahlala esihlalweni … Read more