Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme
I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250!

Ulwazi Programme Survey
The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read about. Please let us know by completing this survey (CLICK HERE) and stand a chance to win R250 airtime!

Continue Reading
uZoliswa Mchunu, phakathi nendawo kanye nabakhaphi bakhe ngosuku lomemulo

Umemulo kaZoliswa Mchunu

Sesike saloba kaningana ngentokazi yakwaMchunu ethanda usiko, uMichelle kule-website. Kuloku le ntokazi isichicelele ngezithombe nangama-video yomemulo eyenzelwe abazali bayo, beyibonga ngokuthi igcine ubuntombi bayo yaze yaphuma eminyakeni yobusha. Ngike sengithatha ithuba, ngabuza imibuzo ngenhloso yokuqonda kabanzi usuku lwayo ukuze ngishicelele lapha, kufunde nabanye, bathole ulwazi. Nalu uhlelo lwe ngxoxo yethu. Ngicela usiphe ulwazi kabanzi ngokuthi […]

Continue Reading

Inhlonipho II

Ekhasini lokuqala sindlelele ngendaba yenhlonipho nokuthi akugcini nje ebantwini kuphela, kepha isandla senhlonipho sedlulela ngisho ezilwaneni kanye nasekhaya uqobo. Kulelikhasi ke siyanaba, sithi ukugxamalaza kancane ngendaba yenhlonipho njengoba sidlulela ekuhlonipheni igceke kanye nothango lomuzi njengoba ekuqaleni sigxile esibayeni semfuyo. Igceke Njengoba sisho nje ukuthi umuzi uyahlonishwa, amanzi awasakazwa nhlobo egcekeni phambi kwezindlu njengoba lokhu kuthiwa […]

Continue Reading
The late sangoma, Khekheke, with a black mamba in his mouth and a python around his neck

The Power of Izinyoka

The jury seems to be out when it comes to people’s perception of snakes, or izinyoka. It seems that in some cases the snake is revered as a link to the ancestors, and in others its presence is considered a bad omen, but it in all instances, there’s a definite respect associated with snakes in […]

Continue Reading
Bar graph and pie chart showing South Africa's languages, according to the 2011 census

Under Threat of Extinction

Last week we wrote about attempts that are being made to preserve indigenous languages in South Africa, so this week we thought we would take a more in-depth look at some of the reasons that isiZulu, and other African languages, are under threat. An article published a few years ago on Afropolitan.co.za provides great insight […]

Continue Reading

Inhlonipho

Thina sizwe sikaPhunga noMageba sidume ngezinto eziningi, okubalwa kuzo ukuzigqaja ngamasiko nezinkolelo zethu, kanti ke nenhlonipho iyona futhi esaziwa ngayo kakhulu kusuke ebuncaneni bethu. Ukuhlonipha kwethu ke akugcine ekuhlonipheni abantu, noma ke nezilwane kuphela kepha sihlonipha ngisho nemvelo kanye nemizi esihlala kuyo nayo. Kulelikhasa senaba ngendaba yokuhlonishwa komuzi wesintu, okuhlanganisa nesibaya kanye negceke ukubalula okumbalwa. […]

Continue Reading

Amagama asuselwa emagameni ezilwane

Ingosi yokuchaza ngomsuka wagama esizwa abantu abaningi besizwe sakwaZulu sebebizwa ngawo siyivala ngokoxoxa ngamagama asuselwa ezilwaneni. Usolwazi esimhlonipha kakhulu, uNobuhle Ndimande uveza ukuthi kubantu abangamaZulu, ukhona umkhuba wokwetha abantwana amagama asuselwe emagameni ezilwane. Ngokuchaza kukaNdimande (2001) empeleni lo mkhuba awugcini kumaZulu kuphela kodwa ukhona kubeNguni, bonke nakwamanye amazwe aseNtshonalanga naseMpumalanga Afrika. Izizathu zalo mkhuba zahlukene […]

Continue Reading