Search results for "umemulo"

uZoliswa Mchunu, phakathi nendawo kanye nabakhaphi bakhe ngosuku lomemulo

Umemulo kaZoliswa Mchunu

Sesike saloba kaningana ngentokazi yakwaMchunu ethanda usiko, uMichelle kule-website. Kuloku le ntokazi isichicelele ngezithombe nangama-video yomemulo eyenzelwe abazali bayo, beyibonga ngokuthi igcine ubuntombi bayo yaze yaphuma eminyakeni yobusha. Ngike sengithatha ithuba, ngabuza imibuzo ngenhloso yokuqonda kabanzi usuku lwayo ukuze ngishicelele lapha, kufunde nabanye, bathole ulwazi. Nalu uhlelo lwe ngxoxo yethu. Ngicela usiphe ulwazi kabanzi ngokuthi […]

Continue Reading

Umemulo ka Sizile Ngubane

Umemulo ka Sizile Ngubane NgokwesiZulu, ukukhula kumuntu kuhamba ngezigaba zakho. Lezi zigaba zihambisana nemicimbi ethile eyenziwayo, okubalwa kuyo umkhehlo kanye nomemulo kwabesimame. Ngokwesintu, intombazane ayigcagci ingakaze yemuliswe noma ikhehle, okuyizigaba zokukhulisa intombazane kanye nokuyincoma ngokuziphatha kahle. Kuleli khasi, sikhombisa ngama-video umemulo ka Sizile Ngubane, obemuliswa uMzwendoda Nene. Lomemulo ubuseNgilanyoni eMid-Illovo. Lezithombe mdlalo zikhombisa ngokusobala abantu […]

Continue Reading
images

Umemulo

Umemulo ila kusuke kukhuliswa futhi kubongwa intombazane ngokuziphatha kahle yaze yafika esigabeni esithile sempilo, okulawulwa iminyaka yayo intombazane. Ngokujwayelekile kumuliswa intshikizane esuke isineminyaka engamashumi amabili nanye noma nambili kuyaphezulu.   Uma umnumzane ezomulisa indodakazi yakhe eziphathe kahle, uyaye ayihlabele inkomo yomemulo kodwa ngaphambi kokuba kwenziwe lokho, uyaye ahlabe imbuzi ebike emsamo kwabadala emadlozini asekhaya ukuthi […]

Continue Reading
Community members pinning money to a 'bride's' head

Umemulo, Coming of Age Ceremony

Last week we wrote about the initiation ceremony for Zulu boys, and this week it’s the turn of the girls, well actually young women. Traditionally umemulo is centred around the idea that a girl has maintained her virginity until she’s ready to find a long-term partner, although supposedly in some contemporary circles women are taking […]

Continue Reading

Umemulo

Umemulo usiko olwenzelwa intombazane uma iziphathe kahle ebuntombini bayo yangabaphoxa abazali bayo. Isikhathi esiningi lolusiko lwenziwa uma intombazane iziphathe kahle yaze yafika eminyakeni engamashumi amabili nanye – 21, ikakhulukazi lwenziwa amaZulu. 1 Amalungiselelo omemulo 2 Usuku lomemulo 3 English Summary 4 Preparations 5 The day of the event Amalungiselelo omemulo Intombazane ihlala endlini isonto lonke phambi […]

Continue Reading

What is Umemulo?

Umemulo is an event which is done by parents for their daughter.  Once a girl comes of age then this event may take place. Read more about it in our entry on Umemulo  in the Community Memory … Other Ulwazi articles about umemulo: Umemulo Umemulo, Coming of Age Ceremony

Continue Reading