Izithakazelo

Yazi Kabanzi Ngolimi Lakho Sisaqhuba khona lapho sashiya khona ngenyanga edlule, nge-Theme ethi “Yazi Kabanzi ngolimi lakho” Ngokubhala kukaDBZ Ntuli, izithakazelo uhlobo lwezibongo abanye abacwaningi abazibiza ngezithopho. UNtuli uchaza ngokuthi izithakazelo zike zibizwe ngezithopho njengendlela yokubalekela ukusebenzisa isibongo somuntu lapho enconywa ngezenzo ezinhle ezithile azenzile. Uma uzwa umuntu wakwaMhlongo ebizwa ngokuthi Njomane wongathuki, kodwa yazi … Read more

Izithakazelo zakwaZuma

Izithakazelo zesibongo esithize, indlela okutuswa ngayo kuteketiswe amaqhawe akulesosibongo akhombisa ubuqhawe ngezindlela ezahlukene ezibalulekayo. Uma kade kuyiwe empini, insizwa yakuleso sibongo ikhombise ubuqhawe, noma kuthi imfuyo ihlaselwe isilwane sasendle, enye yezinsizwa ibhekane nokufa ilwe naleso silwane isinqobe. Inkosi noma induna yalapho iyoveza esizweni ubuqhawe baleyo nsizwa bese kuthi khona lapho, imbongi ngobumbongi nobungoti bayo, izobongela … Read more

Izithakazelo zakwaVilakazi

Binda! Mphephethwa! Wena kaGama Matshinga waseMaphephetheni Ogwaz’ aze ame ngeklwa UNgwevu noNgwavuma Nina baseNgwede naseNgwavuma Sihlase! Owadl’ umkadadewabo Wath’ akananyongo Wath’ akanamehlo Umhlehlo sibhabhakazane Malinga khulu hohlo Bamchatha ngohlanga Bethi akafe Kanti laph’ engasayukuf’ impela Baze banqoba. By: Mbusiswa zuma Source: Izithakazelo nezibongo zakwazulu

Izithakazelo ZakwaMajola

Ndabezitha wakwaMacingwane Nina baseMaChunwini khona len’ enhla Majol’ omkhulu Owajol’ inkomo yakwaNobhengu Weqa nayo phesheya koMzimkhulu Macingwan’ owadabuka kusondibilishi KaMamantis’ isalukazana soMsuthu Phakade eseNgonyameni Mchunu! Dladlama mfokaMajola Ntube mtakaMajola Nontshinga Ngqulunga! Macingwan’ eseNgonyameni Gama English Summary These are clan praises of Majola surname. By: Mbusiswa Zuma Reference: Izithakazelo Nezibongo ZakwaZulu

Izithakazelo ZakwaLuthuli

Mshibe! Madlanduna Bangadl’ insikazi balambile Ngoze ngikwenz’ owangenza kona Nina’ eningawadl’ amasi ningawanikiwe Nesabamas’ ehla ngendololwana Nina bakwaMashiza KaNonopha kaMjokwane kaNdaba Ndlwan’ enhle Sigencagenca mbaz’ ebukhali Malala aqhamuk’ ezansi Zingwazi! Ezidl’ inyam’ abanye bedl’ inyamazane Mavel’ enkomeni Abanye bevel’ ebantwini Luthu lwezinkomo Mshibe kaMakhiph’ inj’ efukwini Kuzalele yena Donda! Mvumbi qhawe elikhulu Mholi wezizwe zonke. … Read more