Umhlonyana, Umkhehlo noMemulo

Njengesizwe esinsundu ukukhula kumuntu kunezigaba zakhona kusuka ebuncaneni kuze kuba umuntu usemdala, ngokwesiko ke uma umuntu ekhula kunemigubho noma imicimbi eyenziwayo ekhaya yokukhula kwakhe umuntu loyo. Kuleli khasi ke sibhunga ngendaba yokukhuliswa komuntu wesimame, ikakhulukazi sithinta indaba yomehluko phakathi ko mhlonyana, umemulo kanye nomkhehlo njengoba konke lokhu kungafani kodwa kube kuphatha indaba yokukhula. Ngike ngabuza kabanzi ngokuthi lemicimbi ihluke kanjani nanokuthi umunye ngamunye wenzelwa umuntu wesifazane okusiphi isigaba sempilo kanye nokuthi kuba isiphi isizathu esenza kwenziwe lomcimbi, wenziwa ubani, nganhlosoni.

Umhlonyana

Umhlonyana ke kuthi itshitshi uma ulithomba ngosuku eliyangalo okokuqala ezinsukwini liyagoqa noma liyazila lihlale endlini. Okuba sekuthi umnumzane wakulelo khaya alihlabele imbuzi, isikhumba sayo leyombuzi senziwe isigege salo itshitshi lelo njengoba lisuke selihangwa amabhungu. Obese kuthi emva kwalokho, unina walo noma ugogo walo aliyale ukuthi lingabe lisadlala imidlalo enjengomasigcosi, okuthi emva kwalokho izalukwazi ziliphebeze amabele.

Umemulo

Umemulo ila khona uyise wentombazane ekhulisa futhi ehalalisela indodakazi yakhe ngokuziphatha kahle ingasonanga isibaya sakhe. Uba ke esehlaba inkomo enxusa kwabadala ukuthi ibonwe izinsizwa. Uma uyise wayo engabanga nawo amandla okwenza lokho, uma isiganile umkhwenyana wayo kumele akwenze lokho ukuze izokwazi ukuthola abantwana.

Umkhehlo

Umkhehlo wenzelwa umjendevu noma intokazi engagananga. Uma uyise esebona ukuthi seyeqiwe iminyaka ingaganile igugela ekhaya, uyabe esehlaba inkomo ayithungele isicholo ekhanda. Lenkomo akayihlabayo uyise eyokuthi ahoxise amagama akawasho eyimulisa, isicholo lesi esokuthi isuke isingakwazi ukushisa impepho ekhaya uma kunesidingo.

Brief Overview

This article writes on distinguishing between umemulo, umhlonyane, and umkhehlo, which are all traditional ceremonies relating to growth stages of women, from her teen years and later before she gets married. Umemulo is a ceremony conducted where the father thanks his daughter for abstaining from sex until she reaches twenty-one years of age, whereas umhlonyane is conducted when she becomes a teenager and starts growing breasts. In addition, umkhehlo is a ceremony held when the father sees that his daughter has aged without getting married or being proposed to, and so he slaughters a cow to report to the ancestors that now she can burn incense if need be.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply