Umemulo kaZoliswa Mchunu

Sesike saloba kaningana ngentokazi yakwaMchunu ethanda usiko, uMichelle kule-website. Kuloku le ntokazi isichicelele ngezithombe nangama-video yomemulo eyenzelwe abazali bayo, beyibonga ngokuthi igcine ubuntombi bayo yaze yaphuma eminyakeni yobusha.

UZoliswa Mchunu, phakathi nendawo kanye nabakhaphi bakhe ngosuku lomemulo

Ngike sengithatha ithuba, ngabuza imibuzo ngenhloso yokuqonda kabanzi usuku lwayo ukuze ngishicelele lapha, kufunde nabanye, bathole ulwazi.

Nalu uhlelo lwe ngxoxo yethu.

  • Ngicela usiphe ulwazi kabanzi ngokuthi usuku lwakho luhambe kanjani?

 

  • Abazali bakho babeke siphi isizathu ngalo mcimbi?

 

  • Uzizwa kanjani ngalolusuku?

 

  • Ukhona umyalezo ofisa ukuwudlilisela kubantu abasha?

 

Awuke ubuke intokazi kaMacingwane izibinya, itshakadula ngosiko lwayo.

Article Overview

This article talks about the experience of Zoliswa Mchunu, a young lady from Hammarsdale who recently had her Coming of Age ceremony, which is known as Umemulo in IsiZulu. The article contains voice narrations of Ms. Mchunu where she details how the day unfolded, how her parents spearheaded the event, how she enjoyed the event and the message of encouragement that she has for her fellow youths who unashamedly express their love for their indigenous culture.

We have added below a video showing a maiden celebrating the event of Zoliswa in traditional dance. 

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply