Inhlonipho

Thina sizwe sikaPhunga noMageba sidume ngezinto eziningi, okubalwa kuzo ukuzigqaja ngamasiko nezinkolelo zethu, kanti ke nenhlonipho iyona futhi esaziwa ngayo kakhulu kusuke ebuncaneni bethu. Ukuhlonipha kwethu ke akugcine ekuhlonipheni abantu, noma ke nezilwane kuphela kepha sihlonipha ngisho nemvelo kanye nemizi esihlala kuyo nayo. Kulelikhasa senaba ngendaba yokuhlonishwa komuzi wesintu, okuhlanganisa nesibaya kanye negceke ukubalula okumbalwa.

Isibaya

Njengoba ngenxa kudalulile ukuthi inhlonipha ayigcini nje kubantu, kodwa ngisho isibaya lesi siyahlonishwa. Akugcini ngaso nje kuphela kodwa kuhlonishwa ngisho nemfuyo ephakathi esibayeni ngisho nobisi kanye nenyama yezinkomo. Uma ke nje kuhlinzwa inyama iyahlonishwa, inyama ayeqiswa phezu kothango kepha ikhishwa ngothango. Isuke ifakwe esikhunjeni salenkomo ekade ihlinzwa lapho kusuke kufahlwe inhloko kanye namanqina ayo inkomo, ezangaphakathi zona zihamba ngogqoko ziye endlini.

Kanti ke noma kusengwa kusenga abesilisa kuphela kanti umuntu wesifazane akalithinti nhlobo oganele kulowo muzi ngaphambi kokuthi aze enzelwe umcimbi obizwa ngokunikwa isithembe, lokho okusho ukuthi usuke esengakwazi ukudla nokuthinta amasi ala akagcagcele khona. Kanti ke naye umlobokazi akalubhadi nhlobo esibayeni akangeni nhlobo, ngisho efuna amalongwe okubasa uwacosha ngenzansi kwesibaya noma ke athumele ingane ukuthi imcoshele amalongwe.

Okunye ke ukuthi ubisi lwenkomo alubekwa nhlobo eduze kweziko lomlimo, ngoba lokho kuqhumisa imbele yenkomo, kanti ke futhi nawo amasi asengwe ekhaya awadlelwa nhlobo eduze kweziko noma eduze nomlilo ovuthayo. Njengoba sisho nje ukuthi izinkomo ziyahlonishwa, uma ziklabile enkanjini owesifazane akavumelekile nhlobo ukuthi azidabule phakathi, noma ngabe uhlangana nazo zibuya Ehlanzeni akalokothi azidabule phakathi kepha uguqa ngamadolo zize zidlule uma kuwukuthi ibingekho enye indlela abezokwenza ngayo.

Brief Overview

This article elaborates how our respect is extended not just to people, but to nature and domestic animals as well. It explains how we as Zulu people respect livestock even in our daily practices, even during ceremonies where an ox has to be slaughtered there are due processes to be followed and implemented in accordance with our beliefs.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply