Inhlonipho II

Ekhasini lokuqala sindlelele ngendaba yenhlonipho nokuthi akugcini nje ebantwini kuphela, kepha isandla senhlonipho sedlulela ngisho ezilwaneni kanye nasekhaya uqobo. Kulelikhasi ke siyanaba, sithi ukugxamalaza kancane ngendaba yenhlonipho njengoba sidlulela ekuhlonipheni igceke kanye nothango lomuzi njengoba ekuqaleni sigxile esibayeni semfuyo.

Igceke

Njengoba sisho nje ukuthi umuzi uyahlonishwa, amanzi awasakazwa nhlobo egcekeni phambi kwezindlu njengoba lokhu kuthiwa kumema izulu egcekeni uma liduma, kepha achithwa ngemuva kwezindlu noma othangweni nakhona awasakwa nhlobo kodwa ngesineke nangesinono sekati.

Uma ke kuhlatshiwe abalobokazi bakuloyo muzi abalubhadi bahambe phambi kwezindlu kepha bahamba ngemuva kwezindlu. Kanti ke nayo intombi uma iqomile ayihambi nhlobo phambi kwezindlu kepha ihamba ngemuva ize ifike elawini la elibhekise khona. Akuvumelekile ukuthi ime egcekeni, ngisho kade iyotheza ihamba nezimpelesi zayo, ithi ingabuya ehlathini iguqe ngamadolo uma ifika esangweni bese kuthi izimpelesi zayo zona zingene nemyaba leyo ebiyothezwa ziyoyibeka.

Kanti ke futhi umlobokazi akavunyelwe nhlobo ukuthi abange umsindo egcekeni noma amemeze, uma kukhona akudingayo uncamela khona ukuthi athume ingane. Sisekuyo indaba yengane, umakoti akavunyelwe nhlobo ukushaya ingane egcekeni, kepha uphuma ngaphandle uma efuna ukuqondisa izigwegwe.

 

Brief Overview

This article is the continuation of the first one written on respect in Zulu homesteads and also its extension to animals and even nature itself. This article though focuses on the unwritten rules to be followed by a wedded wife to the household she is married into and how she must conduct herself.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply