AmaWele

Kunesithombe esisabalele ezinkundleni zokuxhumana kanye nase maphephandabeni esiZulu, la okubanakala intombi egcagca nezinsizwa ezimbili ngesikhathi esisodwa. Lesithombe sisuse omkhulu umsindo lona, abantu bebabaza ishobolo elenzeka esikweni lakithi kwaZulu, okugcine kuphoqa ukuthi nami ngifake umbono wami, kanti ke ngichathazele nangolwazi lwami enginalo noma lulufishane nje kwezinye izinto zesintu.

Ngokwesintu kuyihlazo elibi kabi ukuthi intombi idayise ngesibaya sikayise kubantu abahlukene, kuba elikhulu kakhulu uma kuzothiwa isigcagce nezinsizwa ezimbili ngoba phela isithembu esamadoda kanti ke nobusoka bentombi abaziwa nhlobo ngisho emandulo. Ngabe ngihubhuza akabhejane uma ngithi nginesiqiniseko ngokubikwa ngesithombe nangalentokazi enesithembu, kodwa ke uma kuwukuthi lentokazi ibigcagca newele akusilo ihlazo lelo ngoba phela kunemigudu elandelwayo uma kugcagcelwa noma ke uma kunesifo uma kufihlwa iwele.

Ngokwesintu amawele athathwa njengomuntu oyedwa, lokho kusho ukuthi kusuka ebunganeni bawo aze akhule enzelwa izinto ngokufana awahlukaniswa nhlobo, ngisho esekhulile ke noma esikhuliswa ngokwesintu awahlukaniswa. Lokho kusho ukuthi uma ligcagcelwa elilodwa kuba umgcagco wawo omabili, kanti ke noma kuthunwa kuba yiso leso. Ake siqale ngale yokwenda kwewele elilodwa, uma kudlule iwele emhlabeni, ngelanga lokufihlwa kuqala kungene leli eliphilayo emgodini lo okuzofihlwa kuwo leli elendile, uma selingenile emgodini, limbathiswa ingubo njengoba kusuka kwenziwa kwisidumbu salo obandayo. Emva kwalokho lithelwa kancane ngenhlabathi sakugqitshwa bese liyakhishwa emgodini kulandele ukufihlwa kwaleli elendile selifihlwa okwangampela. Noma sekugcagcelwa elilodwa uma kwenziwa njalo futhi, umakoti lo osuke ezogana owagana omabili njengoba engahlukaniswa, kodwa ke lokho akusho ukuthi leli elinye iwele ngeke lisaganwa kodwa uma nalo seziwushaya kulo liyokwembeswa njengalo leli elinye iwele kwenziwe ngendlela efanayo nakhona.

 

Brief Overview

Our traditions, customs, and culture have a unique expression when it comes to twins and how they are brought up. In our traditional practices, twins are treated as one person, such that when conducting cultural practices such as weddings, events, and even funeral practices, twins are treated as one. For example, if one twin passes away, during the burial the living twin enters the grave first for a mock-up burial, after which he/she then leaves the grave before the actual one that passed on is buried. This is also if one gets married, the wife of the one being married marries both of them but will not be sexually involved with the two of them as the other will get his wife as well but it is due to cultural practice as they cannot be separated.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply