Amagama asuselwa esimweni sokuzalwa komntwana

Sisaqhuba kuyona ingosi ngokuchaza ngempande yamagama abantu ngokwesiZulu. Kulena, siveza ngamagama okuqanjwa komntwana ngokubheka isimo azalelwa kuso.

Ngokuloba kukaNdimande (2001), kubantu abangamaZulu, eqinisweni kubeNguni nje bebonke, ngokwenqubo yakhona, kuyaye kube khona izinto ezingakhulumeki noma zixoxeke. Lezi zinto ziyaye zivele ngokuthi kwethiwe abantwana amagama axoxa ngazo, ikakhulukazi izinto ezifana nokukhulelwa kwentombazane ingazi ukuthi ikhuleliswe ngubani, kanjalo nokuphinga.

Izibonelo:

Mboneni

> Leli gama linikezwa umuntu wesilisa, lisuselwa esimweni esithile emndenini okungaba ukuthi kwakungathenjwa ukuthi umntwana angaba nenswebu yakuleso sibongo.

Qedusizi

> Igama elinikezwa umuntu wesifazane, kususelwa esimweni lapho bekade bengasathembi emndenini ukuthi umntwana angatholakala

 

Article Overview

According to Ndimande (2001), the names of the Zulu people usually narrate a story about their background or the situation into which they were born. This means that through their names, people can get to learn what the mood was in their families when they brought onto earth. This article forms part of a series which discuss the origination of the common names of Zulu people today.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply