Amagama asuselwa emagameni ezilwane

Ingosi yokuchaza ngomsuka wagama esizwa abantu abaningi besizwe sakwaZulu sebebizwa ngawo siyivala ngokoxoxa ngamagama asuselwa ezilwaneni.

Usolwazi esimhlonipha kakhulu, uNobuhle Ndimande uveza ukuthi kubantu abangamaZulu, ukhona umkhuba wokwetha abantwana amagama asuselwe emagameni ezilwane.

Ngokuchaza kukaNdimande (2001) empeleni lo mkhuba awugcini kumaZulu kuphela kodwa ukhona kubeNguni, bonke nakwamanye amazwe aseNtshonalanga naseMpumalanga Afrika. Izizathu zalo mkhuba zahlukene ngokwamazwe.

UNdimande unaba uthi kubeNguni lo mkhuba wenziwa ngoba kusuke kunenkolelo yokuthi uma wetha umntwana ngegama lesilwane esinamandla, lowo mntwana naye uzokhula abe namandla njengaleso silwane. Ezinye izilwane ave kungukuthi zinamandla nje kuphela, kodwa kukhona ezinobuhlakani obunzulu namaqhinga. Ngaleyo ndlela, kusuke kukholelwa ekutheni umntwana uyakufuza leso silwane. Izinyoni nazo kuyenzeka zisetshenziswe ekwethiweni kwamagama.

Izibonelo:

uMbube > ibhubesi, linikezwa owesilisa

uNyoni >  igama elinikezwa abantu besifazane

Mpunzana > lisuselwa egameni lenyamazane okuthiwa impunzi

 

Article Overview

Zulu people, like many indigenous peoples of Africa, observe animals to draw inspiration and lessons. This is reflected in the history of their cultural practices of dance, music and language. The adulation of animals is also reflected in how people are named within the Zulu nation. If someone is born to parents who are considered brave, the child is expected to inherit that trait and therefore may be named Mbube (after the lion). This article forms part of a series which discusses the origination of the common names of Zulu people.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply