Amagama amaZulu

Ngabe uyazi ukuthi igama nesibongo sakho kusukaphi ngokomlando wesiZulu? Uyafisa ukwazi?

Lalela-ke, uma unentshisekelo yokwazi kabanzi ngomlando wamagama nezibongo ngokwesiZulu uzoyithanda imibhalo esizoyishicilela lapha kule-website kulenyanga. Phela sizokhiqhiza imibhalo eveza umsuka wamagama nezibongo zabantu besizwe saKwaZulu.

Ngamafuphi nje, ngokuchaza kukasolwazi uNobuhle Ndimande (2001), amagama anikwa abesizwe samaZulu esuselwa kuloku okulandelayo:

  • Inkolo yobuKristu neyeSintu

Isib.: igama elithi Sahluko.

  • Ukubaluleka kukamama noma ubaba emndenini

Isib.: Ntombikayise.

  • Ukubaluleka komfana noma intombazane emndenini

Isib.: Makhosazane noma Sibonelo.

  • Ukubaluleka kwesizwe namadlozi

Isib.: Zwelithini.

  • Ukubaluleka kwesibongo noma isithakazelo

Isib.: Mthombeni

  • Ubulili

Isib.: Mfanafuthi.

  • Kususelwa emagameni ezilwane

Isib.: Manyosi.

  • Isimo ngesikhathi umntwana ezalwa

Isib.: Langelihle.

  • Ingxabano

Isib.: Gedleyihlekisa.

  • Uthando

Isib.: Luthando.

Esiqeshini esilandelayo, siyanda kolukhu futhi sichaze kabanzi ngamagama asuselwa enkolweni yobuKrestu.

 

Article Overview

Taking on guidance from the academic submission of Nobuhle Ndimande (2001), this article discusses the origination of common names among the Zulu people such as Langelihle, Gedleyihlekisa, Mfanafuthi. Ndimande (2001) posits that commonly, the names of Zulu people are derived from sources such as the religious practice of Christianity and indigenous faiths, familial heritage, gender, ancestral lineage, etc. This article forms part of a series for this month which discuss the origination of common names for people within the Zulu nation.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply