Ilongwe

Kwelinye lamakhasi sike sabhunga ngendaba yamalobolo, njengoba futhi sasike sabhala naphambili ukuthi umlobokazi uziphatha kanjani uma eganile. Besingakayifakeli ke amehlo le yengoduso nokuthi iziphatha kanjani. Ukuchaza nje, ingoduso umuntu osuke eselotsholwa noma eselotsholiwe sekushoda ukuthi ziwushaye nje kuphela.

Ngoba vele ukonakala nokulingeka yinto ebiyenzeka nase mandulo, umbuzo uthi ngokwesintu bekwenziwa njani uma ingoduso yakho ithe ukuphambuka endleleni yathatha unyathuko olusecele, phecelezi uma inguduso iphingile yase ithola ilongwe. Ukunaba nje kancane, Ilongwe leli ingane esuke itholwe ingoduso ngaphandle, kanti ke ivezandlebe lona ingane esuke itholwe umlobokazi ngaphandle kodwa ebe esegcagcile.

Ngokwesintu ke, uma ingoduso noma umlobokazi etholwe esephutheni kwangena isidikiselo okungesona esasekhaya ebhodweni akaliwa noma akwenziwa okuthiwa ngesilungu i-divorce ngoba usuke esethelwe ngenyongo yalapha ekhaya egcekeni, lokhu okusho ukuthi usuke esebikwe bakwabadala bakulomuzi akagcagcele kuwo. Kepha kunendlela yokwenza izinto noma ke nje yokuzama ukuphahleka lolodonga osuke seludilikile.

Imibono iyahlukana ke ngokwenhlawulo okumele ikhishwe yingoduso le esuke yonile, kodwa ke okwakwandile ukuthi ibitshelwa ingoduso ukuthi ayiyolanda inkomo yenhlawulo kubo, okuthi emva kwalokho ubakhelwa indlu yakhe ngasesangweni bese ke ephucwa ilungelo lokuba umfazi omdala. Lokhu kusho ukuthi indoda ibiphinde iqale phansi iganwe unkosikazi wesibili kodwa ke ngokwesintu osekuzokuba uyena omdala. Bekuthi uma kuwukuthi uyaqhubeka ukuziphatha ngaleyo ndlela noma esehlawulisiwe, wena njengomkhwenyana wakhe unelungelo lokumdingisa abuyele kubo futhi uphinde ubahlawulise kubo, la usuke khona usunegunya lokubadla ngisho isibaya sonke njengenhlawulo.

Brief Overview

In previous articles we have discussed how husbands and wives should act, which includes respect, honour and faithfulness. However, we had not yet discussed what happens in a case of infidelity, specifically in which a wife commits adultery, is impregnated by another man and gives birth to a child outside of the marriage. This article details the repercussions that follow: in summary, the wife’s family is fined if such an event happens, then the next step is that the husband gets a second wife.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply