Izincazelo zamaphupho

Ngike ngahlala phansi nomalumekazi wami uNkk. Busi Ngema othandayo nokukhonzile ukuhlaziya amaphupho. Unginabisele kabanzi ngokuthi umuntu uke aphuphe ini noma kwenzekeni kuyena uma kuzoba khona isifo emndenini, kukhona omithi noma okhululelwe osondelene naye, kuzoba khona into enhle ezokwehlela umuntu noma lowo osondelene naye noma kuzokwenzeka ingozi.

Omithi:

Ngokuchaza kukamalumekazi, uma kukhona ozithwele emndenini, uphupha amanzi amahle acwebile noma isiziba esitshulile futhi esihlanzekile. Uma kungalona iphupho, ubona ngokungena kwenkalankala endlini.

Isifo:

Uma kukhona ozolandwa indlela eya kagoqanyawo, uboniswa amadumbe ngephupho noma uphuphe ulima ensimini.

Into enhle:

Ngokuchaza kukamalumekazi, uma kuzokwenzeka into enhle empilweni yakho, uphupha abantu bakudala bakini beneme noma bejabulile. Okunye ke uke ubone ngokuphupha amakhekhe.

Ibhadi noma isehlo esibi:

Lapha uke uphuphe into embi njengengozi yemoto, noma nje uvuke umzimba uphansi, ungenakunama noma ukuthakasela usuku.

 

Article Overview

In African society many people translate dreams as having a great significance in informing the near future or events which will take place in one’s life. This article seeks to detail how issues such as marriage, death, bad luck and fortune are thought to be foreseen by dreams. The ideas presented herein follow a brief interview with my aunt, Mrs. Busi Ngema.

One Response to Izincazelo zamaphupho

  1. Thandeka 13/01/2019 at 11:44 am #

    Sawubona ngingowesimame ngike ngaba nephupho angazi noma libi noma lihle ngiphupha insimi enhle enezithelo eziningi ezahlukene manje angazi lichaza ukuthini.ngicela usizo.

Leave a Reply