Ukusetshenziswa Kwesihlahla Somdoni Ukulapha Izifo

Isihlahla somdoni isihlahla sezithelo ezidliwayo futhi simila endaweni engasemfuleni kodwa uyakwazi ukuthi uphinde usibone emzini womuntu sitshaliwe. Ngibe nengxoxo noMama Bongi Mzimela ohlala endaweni yaseCongo, eNanda. Lesihlahla somdoni isihlahla esasikhona ngisho emandulo kusaphila okhokho bethu. Izingane zakuqala zazithi uma ziphuma ukokha amanzi zidle izindoni kuzo, namanje ezindaweni zasemakhaya zisakwenza lokho. Izihlahla nokuhlukana kwazo siyazi ukuthi zazisetshenziselwa ukulapha izifo eziningi ekhaya. Isihlahla somdoni akugcini nje ngokuthi sasidliwa nje kuphela naso sasiphinde sisetshenziselwe ukulapha njengezinye izihlahla. Sisebenza ebantwaneni nakubo abantu abadala.

Ukusetshenziswa Kwaso Enganeni
Enganeni sisetshenziswa uma ngabe inesilonda semimoya. Kwakuthathwa amaqabunga aso agaywe kuze kube imvuthu bese kuhlanganiswa namanzi afudumele ingane ichathwe bese iyasinda. Isilonda semimoya yilapho ingane isuke ikhungethwe imimoya yabantu abangasekho. Lokhu okuvamise ukuthi kwenzeke enganeni esuke ilanywa izingane ezingasekho emhlabeni zihluphe leyo ngane ihlale njalo igula. Kuyenzeka ukuthi uma ingane kuyizibulo ekhaya nayo ivamisile ukugula. Isilonda semimoya sibonakala ngokuthi ingane uma izikhulula ikhanule kakhulu lokhu okubuhlungu, ikhiphe amahlelehlele kanye negazi, ibukeke ikhathele mhlawumbe nomzimba sewehlile. Omama bethu babethatha amaqabunga esihlahla somdoni bayichathe ngawo, lokhu kwakusiza kakhulu ngoba ingane yayiphila ngemuva kokuchathwa.

Lezizifo akusikhona ukuthi ezakudala kuphela ngoba esikhathini sanamuhla zisakhona lezifo, kodwa ngenxa yokushintsha kwezikhathi noma ukungabikho kolwazi oluphelele lokwelapha ngamakhambi esintu, abantu bagcine sebehambisile izingane emitholampilo noma kodokotela kodwa usizo lungatholakali. UMama usitshele ukuthi omunye womakhelwane bakhe uke wagulelwa yingane kakhulu esezame konke akwaziyo kodwa lutho ukusizakala, yena wabe esekhumbula isihlahla somdoni esikhona endaweni ukuthi singasiza. Basisebenzisa yasinda ingane. Lokhu kuchaza ukuthi ingane inesilonda futhi idinga ukuthi ichathwe. Ngesinye isikhathi abantu bangasolela kulabo abathakathayo ngoba bengazi ukuthi kwenzekani kanti yisilonda esingalapheka.

Ezinye izimpawu ezingaqashelwa uma ingane inesilonda yilezi:
– Amehlo ashona ngaphakathi
– Ukuthi uma ihlo ulivula ulithole libovu ngezansi kwalo.

Ukusebenza kwesihlahla somdoni ekulapheni umuntu omdala
Umuntu omdala angalisebenzisa lelikhambi uma ezwa iqolo libuhlungu noma selimphatha cishe zonke izinsuku uyakwazi ukuthi achathe ngalo asinde, liyasiza kakhulu impela uma umuntu elisebenzise ngendlela. Abantu basemakhaya izihlahla zemvelo bayazazi ikakhulukazi eziphathelene nokugula. Kubalulekile ukuthi sicobelelane ngolwazi olufana nalolu khona sizokwazi ukuthi sisizane uma kukhona ofuna usizo.

English Summary
Mama Bongi Mzimela shared how the leaves of umdoni (myrtle tree) are used to treat sicknesses on babies and adults. The myrtle tree is mostly found near rivers. There are people who plant this tree in their yards. This tree is used when a child is sick with isilonda an illness associated with the digestive system. To treat the conditions below people can use the leaves of myrtle tree, grind them until powdery, mix with warm water and administer an enema. It is said that after doing this one would heal from their symptoms.

What causes these ailments is mostly associated with ancestral beliefs, for instance for a child it is believed that it mostly affects those with siblings that have passed on or the first born. This one is called isilonda semimoya, which directly translates to a sore associated with spirits.

Symptoms in children:
Red anus
Red eyes or deep set eyes
Constipation
Stool with blood traces
Loss of body weight
Symptoms in adults
Lower back pain that is consistent

By: Nqobile Mdabe

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply