isiZulu Idioms Translated

Last month one of our subscribers left a comment asking for English translations of a list of Zulu idioms that Nelisiwe had written about back in 2013. Below are both the isiZulu & English meanings of various Zulu idioms that are associated with nature or trees. Thank you to Mbusiswa for the translations!

 • Ukuthunga intebe: Ukwenza into engasoze yaphumelela; To do something that will never succeed
 • Ukuzalelwa esithebeni: Ukuzalwa ngabazali abami kahle, ungasweli lutho; To be born into a rich family and hardly ever want for anything
 • Ukuphind’ iminyane isibhuliwe: Angikwazi ukukhuluma udaba oselukhulunyiwe; To refuse to repeat what has been discussed already
 • Ukudl’ imbuya ngothi: Ukuswela ukudla, umuntu ophila kalusizi; To be poverty stricken
 • Ukuhlub’ dlubu ekhasini: Ukuchaza ingcaca ubeke izinto obala; To explain something that is very clear and obvious
 • Uthinte ubhece esafinya: Ukuba hlwempu, uyisilambi; To be really poor
 • Ukwanda ngomlomo njengebhenge: Ukukhuluma kakhulu kanti ukwenza kuyakwehlula; To have a lot to say, but take little action
 • Ukushaya ngemfe iphindiwe: Ukuhlohla noma ukuyenga umuntu, noma ukumenza ezibukwayo; To deal with a person severely
 • Ukuthukusela [umuntu] ugaba othuthwini: Ukufihlela umuntu iqiniso bese umvezela engasalindele; To hide the truth from someone and only reveal it when they have forgotten about it or least expect it
 • Ukufihl’ induku emqubeni: Ukufihla isu noma into ozomangaza ngayo unqobe; To surprise
 • Ukuthela muva njengembumba: Ukunganakwa noma ubeka iseluleko okumele silandelwe baze bazisole kamuva ukuthi ukuba bebekulalele ngabe ububi abuvelanga; Doing something without a positive outcome
 • Ukukhamel’ ikhambi ekhanda: Ukuphatha ngesihluku nonya, ukufundisa umuntu isifundo angena kusilibala; To teach someone a lesson they will never forget
 • Ukutheza olunenkume: Ukuzilandela inkathazo; To attract bad things to yourself
 • Ukumuka ngendle njengamabele: Ukunyamalala, ukuhamba ungavalelisi; To disappear without a trace and not even say goodbye
 • Ukuthezela entanjeni: Ukuzilinganisela noma ukwenza into engangamandla akho; To do what your strength can carry
 • Ukushisela imbudle: Ukufaka umuntu enkathazweni; To make another person to worry
 • Ukugaya izibozi: Ukuthukuthela kakhulu; To be very angry
 • Ukuba nhlangazimuka nomoya: Ukungabikho kosizo, isimo esibucayi siyabhebhetheka; Things going from bad to worse
 • Ukushiy’ induk’ ebandla: Ukuzala umntwana oyosala wena sewafa noma ukubeka iqhaza kokwenziwayo; Leaving a good mark behind for people to follow your good example
 • Ukuncind’ uthi lomkhangala: Ukulandelwa amashwa; Being followed by bad luck everywhere you go
 • Ukuthint’ ukhuni lombangandlala: Ukwenza into engenampumelelo, ukubuya ulambatha, ukuzifaka enkingeni; When you give advice to people and they don’t listen or pay attention to you until something bad happens, then they regret not listening

Image courtesy of www.thewritepractice.com.

18 Responses to isiZulu Idioms Translated