IsiZulu idioms

This is a list of IsiZulu idioms by Nelisiwe Hlongwane.

  • Ukudla mfundambili njengemboma: Ukufuna izinto zonke zibe ngezakho, ukuba yigovu
  • Ukubuya nempande yesikhova: Usuke ungazuzanga lutho
  • Ukufinya ngolimi njengenkomo: Ukweswela izinto eziwusizo, ukuba hlwempu
  • Ukusenga ezimithiyo: Ukuqamba amanga
  • Ukudla wesulele phansi njengenkukhu: Ukwenza izinto ube uphika
  • Ukuqaphe eqolo njengonwabu: Ukuqikelela noma iyiphi ingozi engase ikwehlele
  • Ukuba yinkomo enombala: Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani
  • Ukungena ngenxeba njengempethu: Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona
  • Ukondlela impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho
  • Ukudla ezamahole: Ukuzifaka wena ngokwakho enkingeni

Ezinye izisho

6 Responses to IsiZulu idioms