38 Responses to Izithakazelo

 1. Smangele Sokhulu 19/06/2012 at 3:44 pm #

  ngicela ukuhlobana kuka Mthiyane no sokhulu no dlabeya Ntshemba
  okwesibili

  Izithakazelo zakwa Thwala – nezihlobo

 2. khulekani mhlongo 23/06/2012 at 8:49 pm #

  Ngisacela ukwazi isigodi sakwaMhlongo sikuphi? Nokuthi ukuze kube uMhlongo kwaku bani?

 3. Hlengiwe Thwala 17/08/2012 at 8:47 pm #

  Ngicela izithakazelo zakwa Thwala

 4. Lindile Magutshwa 10/11/2012 at 9:14 pm #

  Ngicela umlando nezithakazelo zaka Magutshwa!

 5. xolani chiliza 29/11/2012 at 2:41 pm #

  ngicela ningisiza ningitholele ukuhlobana phakathi kwabantu baka Chiliza nabaka Ndonga

 6. Nomzamo 13/02/2013 at 2:48 pm #

  Hi, cela ukwazi umlando nezithakazelo zakwa Hlekwayo!

 7. Vusi 18/04/2013 at 4:54 am #

  Ngicela umlando wakwa MTHONTI inzala bantu ukhokho Sigananda

  Mthonti othontisela izithombo ngegazi labafokazana; ulima amsaimu ngenhlendla;uhlakule ngesizenza wena omba amathuna ngesijula; uwagqibe ngesithende anani ngoba alele abafokazana ngalo kazidinwa ukubhokdoa izinhlangothi zabafokazana wena ophendula iklwa ulenze udodndolo lokuvinyelela; abanye bedondolozela ngezimboko ; Lamulaaaaa Sokhela ngempepho abanye bokhela ngezihlonti Mwelase ongawelezi ngazibulo owela ngempambosi zomfula; Mpangaziiithaaaa ka Ndlobane uzinyane le Silokazi; ucombela kwelayizoloumdaka ongomi usula udaka ngolunye; wena kasgawula mthunzi; tshani obuhle obuhle obungadliwa zinkomo yabudla sabona umswane ngamehlo, Slashwa ngovemvane wena kamagalela agoqane njenge ngonyama Ndlobane Magwaza ngobhokwane abanye begwaza ngemikhonto;ntamo kayidinwa iziqu zimhaqa emuva naphambili

 8. Ulwazi Web Editor 18/04/2013 at 1:50 pm #

  Hey guys, we’ve added your requests to the list our community journalists are researching – stay tuned!

 9. sphe 21/04/2013 at 3:23 am #

  Ngcela ukwaz iythakazelo zakwa Mbuyisa

 10. bongiwe 25/04/2013 at 1:50 pm #

  pliz lemme knw izithakazelo zakwa Luthuli..

 11. Zethu 10/08/2013 at 6:27 pm #

  Sanibona ! Ngicela ukubuza ukuthi sibongo sakwaLuthuli noMthuli kuseyisibongo esisodwa yin?

 12. simphiwe 25/08/2013 at 6:38 am #

  Ngicela kwazi imvelaphi yakwa nhlabathi ne sithakazelo sakhona

 13. S'BU 06/09/2013 at 1:48 pm #

  Hi.
  Ngicela ukwazi more, ngamaPhephethe (Vilakazi)
  Thanks in Advance

 14. zenzele Nhlapho 21/11/2013 at 10:10 am #

  sawubona,
  bengicela izithakazelo nemvelaphi yesibongo sakwa Nhlapho

 15. Sanele mbuyisa 20/01/2014 at 10:55 pm #

  Ngicela ukwazi izithakazelo nomlando wakwa Mbuyisa

 16. petros 12/03/2014 at 10:40 am #

  Ngicela ningithumele izithakazelo zakwaMthonti kanye nezakwaTokwe please.
  Ngiyabonga

 17. Mlendeli Nhlapo 27/04/2014 at 9:08 pm #

  Ngicela izithakazelo nemvelaphi zakwa Nhlapo

 18. Lolo hlekwayo 11/05/2014 at 2:45 pm #

  Hlekwayo, Gwabini, mphankomo

 19. nhlapo 07/06/2014 at 8:43 am #

  Ngicela izithakazelo zakwa nhlapo sgegede

 20. vusi mk 13/06/2014 at 6:59 am #

  Ngicela ukwazi izithakazelo zakwaMhlanga

 21. Bafana 25/06/2014 at 1:28 pm #

  bengisacela izithakazelo zakaThwala

 22. Jabu 26/06/2014 at 4:21 am #

  Hi

  I will send it to you all through email, I’ve got the Nhlapo’s book

  0765646329

 23. Ntuthuko Hlekwayo 06/07/2014 at 7:25 am #

  Mphankomo,gwabini,mfiswa,maqhama,mphuma kantobane,mbuyazi,nina besizwe sikaNtaba

 24. mduduzi nhlapo 10/08/2014 at 8:02 pm #

  Sawubuna bengicela izithakazelo nomlando wakwanhlapo

 25. Amos Ciniso Nhlapo 11/08/2014 at 2:47 pm #

  sawubona,
  bengicela izithakazelo nemvelaphi yesibongo sakwa Nhlapho

 26. Zamokwakhe Xaba 12/09/2014 at 2:38 pm #

  ngicela ukwazi izithakazelo zakwa Xaba

 27. Nonhlahla Thwala 27/09/2014 at 1:22 pm #

  Aybo ngyakhala ngezakwa Thwala.. Cela ukzazi

 28. Jabu Amos Nhlapo 07/10/2014 at 11:32 pm #

  I m now busy re-writing the book uNhlapo Nezakhe which was first written by Jacob Mfanekiswa Nhlapo

  cell: 0765646329

 29. Ngicela umlando wakwa thwala 06/12/2014 at 6:02 pm #

  Ngicela umlando wakwa thwala

 30. Nobantu Nhlapo 13/12/2014 at 4:13 pm #

  Sanobona!
  Ngicela ukuthunyelelwa izithakazelo zika Nhlapo.

 31. menyezwa nketyana 25/03/2015 at 12:22 am #

  ndicela ukwazi ngesibongo sakwanhlapho endikwaziyo ukuba ndingu nhlapho mankumbuza sigegede sakwa lokothwana mqalumde kezinye intaka……..

 32. Ulwazi Web Editor 11/04/2015 at 9:15 am #

  nazi ezinye esizitholile ukwengeza kulezo zakho

  Sgegede
  Abadl’ umhlehlo kadadewabo
  Bath’ ibhadakazi
  Abangaweli ngezingubo
  Abawela ngesihlengethe
  AbakwaLuvuno
  Mvelase!

 33. Jabu Amos Nhlapo 21/04/2015 at 2:10 am #

  E Mbonane, E Mwelase, E Sigegede, E Nongombili
  Izigegede zakwa –Mathole
  Ezadla umka-dadewabo
  Zathi kananyongo kanamhlehlo,
  Umhlehlo ngu-Bhabhakazi.
  ”Mabekwa ngegazi”.
  ungumanxeba aludwendwe njengomthimba
  ezingaweli ngezibuko eziwela ngesihlengele somfula”
  Wena Mlambo-a-Mavundla
  Mveli ka Mavundla noMdlasomo
  UMfutshane ungubo-zinyathelwayo
  Ingane nezabade ziyanyathelwa
  Kwabo-Mveli akuvalwa ngomvalo
  Kuvalwa ngamakhand’amadoda.
  Wena wakwa-Nonhlanhla;
  Isiboshwa ngamagoda siwadabule;
  Isihlahla sika-Mdlasomo
  Babasigawula siwaqand’amazembe
  Waya wazidla eDlomadlomo
  KaNdlovukayisitheli.
  Zaya zabuya naMagunya
  NeziNtethe naManqoba
  Anqoba iZinyathi zikaMswazi.

  Esinye sezithakazelo zakwa Nhlapo

 34. Jabu Amos Nhlapo 21/04/2015 at 3:02 am #

  Hi

  If u need something I will send it

  Thanx
  Amos

 35. Ntombenhle Xaba 21/05/2015 at 1:49 pm #

  Hello ngicela ukwazi ngezithakazelo zakwa Xaba

 36. Jabu Amos Nhlapo 22/05/2015 at 8:35 pm #

  12 Phezu Kwethuna lika-Mama.
  Naku lapha ngimi khona
  Naku lapha ngikhalayo
  Naku lapha elele khona
  U-Phahlakazi okaMdingi
  U-Mdingi oka-Khabangobe,
  U-Khabangobe oka-Maphanga.

  Nxa ngiphezu kwethuna ….
  Ngiphezu kwethuna lakho,
  Ngikhumbula eyadlulayo
  Eyakeyabakhon’imihla,
  Nxa wabangumthi wethu,
  Nxa wawusihlangu sethu.

  Sokuphela nje, ntombi ka-Mdingi na?
  Buphele nya ubuso bakhe na?
  Lithule nya izwi lakho na?
  Thina abakholwayo sithi: Hhai
  Sobuye sibonane kwelizayo
  Singasoze sibuye sehlukane.

  Lala phahlakazi lala.
  U-bakhulisil’abant’abakho,
  Athi amaBhunu
  Ozoyigwabula uyakuyizuz’indaba.
  Wafika umtaka Ndaba wayigwabula,
  AmaBhunu awethwala umlomo.
  Bantu gijimani ngazo zonk’izindlela,
  Niyotshela abantu,
  Ukuthi uMagadlela
  AnoMakhunga Nyathikazi-a-Mlambo,
  Ukuthi umtaka Ndaba
  Useyekele insangu notshwala,
  Sowuqaphele ukubusa nokumangala
  Ngokukhalela intandane
  Zikayise ezasalenkambeni.

  UMadabulimpi kabili
  Wayinika iDzigwane
  Wayinika iSibothwane
  Kwabuya imikhonto
  Kwabuya izibhamu;
  Asazi izophela nini.

  UZulu laduma emahlathini eGoda,
  Laduma lawuphambanisa umbani,
  Lamwalaza uSinandi
  Lamyekelela ukwaliwa nokuvundana

  Khula mtaka NaCindi
  Uyindlandlama uyisiminya
  Uyinkanyezi ethwasel’eMpumalanga.
  Wena mpondo zamil’ekatini
  Noma zazimile enkomeni
  Kwakuya kuzwakala.
  Wena ngqwabi zihamba amahonyahonyana.

  Wena nkomo zabala umbala wonkana,
  Ngoba zabala ubunkonekazi
  Zabala ubuwasakazi
  Zabala ubuhlophekazi
  Zabala ubumpevukazi
  Zabala ubunzimakazi.

 37. bheki mayaba 30/05/2015 at 12:18 pm #

  Ngicela ukwazi ngemvelaphi yakwa Mayaba

 38. Ulwazi Web Editor 08/06/2015 at 11:02 am #

  Sawubona Robert

  Sicela wenabe ngokuthi abakwaMayaba abakwabani? mhlawumbe singakwazi ukukusiza.

Leave a Reply