Request for information on the Majola clan

I have read the story of one of your members, Sindisiwe Majola…and we also from the same Clan but that’s the only details that I know about my family tree. I wanted to be able to be in contact with her and maybe I might find out who I really am.

Please if you can help me get in contact with her that will be great help. Thank you!

Cikizwa Jeanet Toli

49 Responses to Request for information on the Majola clan

 1. izzy mofokeng 25/07/2012 at 9:43 am #

  we require more onfo on the majola clan

 2. Ulwazi Web Editor 25/07/2012 at 12:58 pm #

  Hi Izzy

  Thanks for the message. This is a user-generated website so we rely on our community journalists to bring in information and stories.

  If anyone has information on the Majola clan, please email webmaster@ulwazi.org with the details.

  Ngiyabonga …

 3. Selu Majola 11/10/2012 at 10:05 pm #

  I live in Umsinga and we have started Isihlahla SikaMajola Organasation to promote co operation among Majola clan. It is said that we originate from Nigeria when people were created. We moved down south to INkandla where we than scatered with others going as far as Eastern Cape before and during the Shaka battles. those became aMaXhosa while those all over KwaZulu and Natal became AmaZulu. We are related as Zulus and Xhosas but our ancestral names names (iziboingo namagama) may differ a little. Izithakazo zithi Majola, Dudula, Yeyesa, Wana uhamba uyasisitheka okwemvu yasolwandle, Wena waseMngeni, We owaqhumaphansi njengekhowandlovu, mnguni…
  Umabesho bathi uMajola, uNgqulunga, uMchunu babezalwa ubaba oyedwa uMnguni.
  Sisawuqoqa umlando kuSihlahla sikaMajola sizowubhala kubooklet.
  thanx

 4. fezeka majola 22/10/2012 at 6:39 pm #

  i need more information about our clan. Has d book been published? Where can i get it? Plz help.u can send me more info on d above email

 5. Majola sphesihle 20/11/2012 at 5:53 pm #

  I’m a majola i knw a few clan of my surname they say thus…majola mchunu ndabezitha waphakade owadla iduna wasutha wadla insikazi walamba .they say we are divided into 2.the amachunu and amampondo which clan by ngqulunga excluding mchunu while the other type is called amachunu because they clan by mchunu.

 6. MNDAWENI 29/11/2012 at 6:08 pm #

  Mina ngingu Teboho Mndaweni ngisenhlanganweni yakwa Mndaweni/Motaung Family ngingajabula uma ngingathola umlando walesisibongo sakwaMndaweni kanye nemvelaphi yabo ngizwile kuchazwa kancane nami ngisaqoqa omunye sengize ngaya nase Lesotho ngabuya nawo omunye ngisacela usizo kini please

 7. Bongani Mkhobo 14/03/2013 at 9:23 am #

  Please I need help ngefemeli yakwa Mkhobo

 8. Hlengiwe Mtwesi Majola 25/06/2013 at 5:10 pm #

  Thina singoMajola base Eastern Cape,ivan yethu nguMtwesi,singoMajola,Jolinkomo,Mphankonkomo,Gengeba,Hlambangobubende,into zikangcwina,oNgwanya,Tholelomthwazi,amaMpodomse,,,nami ngifisa ukwazi kabanzi ngemvelaphi yakwaMajola.

 9. nosiviwe 18/07/2013 at 3:53 pm #

  mina ngingu thembeka intombi yaka Mthethwa, Nyambose oZamdinga. Nditshatele kwa Majola oo Qengeba oo Mphankomo. Ifani yethu ngu Dali. Imvelaphi yethu iku Qumbu
  Ndingavuya ukwazi kabanzi ngemvelaphi yabantu basemzini wam.

 10. Mthetho 21/08/2013 at 1:16 pm #

  @ Hlengiwe, email me at kliquest@gmail.com, i will forward u a PDF that contains all the information concerning the origi n & history of the Mpondomise Clan.

 11. Anele Machanyana 09/09/2013 at 1:46 am #

  @ Nosiviwe sonke singamaMpondomise ikomkhulu lethu likuTsolo, mna ndingowase Mount Flecther Nosiviwe e Hlankomo entatyaneni uQumbu naye amaMpondomise akhona. Maninzi ke ndibala, Ojola, Omqadi, oDosini, OMhaga, ooNgxabane, kungaphela imini xa ndinokuzithutha nganye nganye kuba bazithutha ngokungafaniyo, kuba imizi yabo iyashiyana. kodwa ngokweMveli umzi omkhulu nguDosini eMaMpondomiseni.

 12. sphiwe 14/09/2013 at 12:03 pm #

  Kanti umajola owu “ntinza, zacela, bango, sankole” ? Uyin yena?

 13. Manqoba 26/10/2013 at 10:48 pm #

  Majola SingaMampondomse ngohlanga, ooJola, ooJoliNkomo, ooMphaNkomo, ooQengeba, OoNgwanya, nomakhala, njuza, sthukuthezi, sithandwa mhla kukubi, hoshode, hakaha, mfaz’ obele ‘nye omabele made, oncancisa naphesheya komlambo (The royalties of the Mondomise)

  https://en.wikipedia.org/wiki/Xhosa_clan_names

 14. Nandi Makhasi 16/11/2013 at 8:20 am #

  I van yam nguMakhasi, I need help. Ndiya nje okokuba im of Mpondomise clan, uMajola, Mangwanya. Can u please shed some light on who i am.

 15. Nandi Makhasi 16/11/2013 at 8:24 am #

  I van yam nguMakhasi, I need help. Ndiyazi nje okokuba im of Mpondomise clan, uMajola, Mangwanya. Can u please shed some light on who i am.

 16. Nandi Makhasi 16/11/2013 at 8:26 am #

  iVan yam nguMakhasi, I need help. Ndiyazi nje okokuba im of Mpondomise clan, uMajola, Mangwanya. Can u please shed some light on who i am.

 17. mbuso casa 28/11/2013 at 12:23 pm #

  Amampondomise ame ngoluhlobo, kuqalwe kazalwa u Sibiside kuba wonke lomnombo usukela kuye. U Sibiside uzale uNjanya wazala u Mpondomise wazala u Ntose azale u Ncwini wazala uDosini wazala Ama Qadi, Ngcinase, Mdlana,Mbaba, Gonqa,Wunguse, Deku,Qusana

 18. Anele Machanyana 19/01/2014 at 4:00 am #

  Andizukulandela ukusukela kuSibiside kakhulu kodwa ke ihamba oluhlobo imbali: Usibiside wayenonyana abathathu, uNjanya, uMkhize kunye Nodlamini. ngenxa yemfazwe zakudala ekukhuleni kwabo baye bohlukana uMkhize wayokutshona kwazulu uDlamini wayokuzimela (walibhaca) hayi lo wamaHlubi uDlamini. UNjanya ke yena naye wasuka eMbo wanamawele amabini uMpondomise no Mpondo. elidala ngu Mpondomise elincinci ngu Mpondo imfusi yabo ingu Xesibe. Baxatyaniswa yinto yakuba elincinci libilale ingonyama kwathwa ifele layo makalinike elidala iwele. zange avume uMpondo, yaqala ke apho iyantlukwano. uXesibe evumelana noMpondo wa uMpondomise ezakulinikwa elifel njengokuba wayephethe futhi inguye omdala. bohlukana ke kwakho AmaMpondo namaMpondomise nama Xesibe ayeayokuzimela. ze anesizwe sawo namaMpondo ngokunjalo. EmaMpondomiseni: Imbali ngamaMpondomise ukusukela kuNgcwini uNgcwini,
  eyona nkosi indala yamaMpondomise yazeka ishweshwe
  umThwakazi (umfaz’ obele-linye) ozele uCirha,
  ekubeni uDosini engunyana omkhulu walenkosi ozalwa
  ngumQwathikazi. Kwanje-ngesikaCirha emaXhoseni,
  lo Cirha wasemaMpondomiseni akadibenanga nowamaXhosa nje
  ngoMpinga no Skhoma., UCirha wayengunyana womthwakazi umfazi obele linye,
  Waphumelela ekubeni ibe nguye eyona kumkani emaMpondomiseni
  ngenxa yezimbo zobugqi zika uDosini.
  Iintloko zombuso wasemaMpondomoseni:
  IiKumkani oko kutsho ngu Mpondomise, noNtose, noNgcwini.
  Lo Ngcwini uzele uDosisni, noNqabashe,
  noNgqukatha kwindlu enkulu.
  Ekunene yanguCirha noMlhe, noMajola, noNgwanya, noPhahlo, noQengebe, noHlontsi.
  KuHlontsi apha kwindlu enkulu kuphume uMgcambi, noMyeki,
  noMatiwane, noMhlontlo, noMachanyana.
  Ekunene yanguMngabisi, noVelelo noDiko, noMditshwa noMtshazi.
  Nazi iziduko zawo amaMpondomise ezinye ziye zifane nezakwaXhosa kodwa ibe ingezamaMpondomise.

  OoNgxabane
  OoNgcitshana
  OoJola
  OoNxotha
  AmaQadi
  OoGcanga
  OoDosini
  AmaNgwevu
  AmaMpinga
  OoQhinebe
  AmaMpehle
  OoMhaga
  OoDebeza
  OoMabhengu
  OoMnjuza
  OoBhukwana
  OoZongozi
  OoNdobe
  OoFola
  OoNxasana
  OoNqana
  OoKrancolo

  Zonke ezi zizizwe zamaMpondomise.
  email: anele.machanyana@gmail.com also on fb ndikhona.

 19. Thobani Gwangqa 08/05/2014 at 4:17 pm #

  enkosi ngengcaciso mawethu nam ndiliM pondomise Ngwanya kaMajola QENGEBA Phahla mphankomo isiloskulovukuzumbethe kuQUMBU Ikumkani yamampondomise ngu ZANOZUKO MATIWANI Kwikomkhulu Kroza greaty place sisizukulwane sika kumkane MHLONTLO Lowoyisa u HOOPE apha SULENKAMA

 20. Lwazi 13/05/2014 at 11:25 pm #

  ndiya bulela ngokusi fundisa nge van zethu nange ziduko zethu. mna ndingu Lwazi Qotoyi oo wakwa Jola

 21. mbulelo kewu 21/06/2014 at 12:32 pm #

  NdinguMbulelo Kewu, uJola, Mphankomo, Fola, Mbulambethe, njl njl. Inkaba yam iseNtabankulu. Ndinqwenela ukwazi nabanye ooKewu jikelele.

 22. Mzwakhe Makhasi 22/06/2014 at 11:25 am #

  Good morning,

  I van Makhasi please i need help, about abakwa Makhasi nezithakazelo ,i was told that the are from Swaziland,i am a Swati

 23. AYANDA MAJOLA 22/06/2014 at 4:57 pm #

  Mina ngixakekile kuthiwa ngiwuJolinkomo macingwane mchunu…..ziqhubeka zithin? and ngabe ngiyiMpondo noma iMpondomise?

 24. Phakamani Ngqulunga 28/06/2014 at 7:54 am #

  Engikwaziyo ngomlando ukuthi
  Nkosi uMacingwane wayeganwe yisithembu. UMchunu wazalwa omunye umama, uNgqulunga omunye noMajola ngomunye. Kwasekufunela owayezothatha ubukhosi phakathi kwabo ngeshwa uMchunu wayemncane ngokuzalwa kodwa ezalwa khona eNdlini enkulu yenkosi laba abanye bevela ekholwa. Wayesebafaka esivivinyweni efuna abadala bamsize ekukhetheni inkosi. Wayesehlaba inkomo lithe seliphelele ibandla esibayeni wayesebathuma ukuba banikeze ibandla inyama kube yilo nalowo abe nenyama akazoyihambisa esibayeni ebandla. UMchunu wathatha inyama yenhloko (anginalo iqiniso lokuthi unina wabe esemthiphile ukuthi athathe yiphi) abanye ngokungazi ukuthi bona sebezohambisani ebandla babe sebebamba nje. Bathe uma sebethola ukuthi uMchunu wuyena ozoba yi successor ebukhosini bukayise bazonda laba ababili bazi associate bodwa. Okuhle ukuthi akuthathelwananga mkhonto. Bathi umake sebekhulile baphuma bayokwakha imizi yabo. UNgqulunga noMajola basondelene ngoba bazibona be sidelined by the fact that abasenazwi ebukhosini. Kanti vele kwavela umayihlonze ngoba uMchunu wayezalwa yiNdlunkulu kufanele vele athathe ubukhosi it was his birth right to succeed his father His Excellency the Chief uMacingwane. Kahlakahle uMajola wayeyiwele. Bezalwe bengabafana bobabili. Kwakuwumhlola ke lo esizweni samaNguni ngoba kwakusho ukuthi uyise ngeke aphile isikhathi eside ngaphandle kokuthi lendiswe (lidliswe idabade/ libulawe) elilodwa. Omama nezalukazi balithatha elilodwa iwele balibalekisa inkosi uMacingwane kangatshelwa ukuthi bekungamaphahla (amawele) baye bayombhacisa phesheya kweNciba Kei River. Bametha ngengama elifanayo nelewele lakhe elisele ekhaya. Bathi uMajola. Mhlambe babenzela ukudida inkosi noma babenzela ukumthopla uma sebemfuna. Bakhulake nayelo ophesheya okwaXhosa wakhula waba nezingane nezizukulwane njall. UJolinkomo uMphankomo uyeyesa waseMngeni.

 25. Nozithembiso 03/07/2014 at 2:37 am #

  Molwen mna bendicela ukuthuthelwa Amampehle

 26. Anele Jola Machanyana 05/07/2014 at 11:32 pm #

  Again bangani point of correction ndiyakuva noMajola wakwaNguni UJola waseMaMpondimise ayinguye lo wakwaNguni. Also there is no Jola/Majola kwaXhosa only in the Mpondomise tribe please people dont get confused Mpondomise people are not Xhosa they are only Xhosa speaking by language. Majola/Jola wasemaMpondomiseni is Jola not Majola abanye bambiza MAJOLA hence the story of the snake in Mpondomise tribe Majola is the snake then the boy that was given birth after the snake was called Jola (The boy’s name was Jola). Yes The Mpondomise Jola was not a twin onnly his fore father was a twin Mpondomise and Mpondo. UJola wase MaMpondomiseni akadibenanga noMchunu no Mcingwane tu.

 27. mkhehle 18/08/2014 at 6:21 pm #

  Y is it the Majozi and Majola . Izikhakazelo the same .
  Majola (oJola)
  singamampondomse ngohlanga, oojola, oojolinkomo, oomphankomo, ooqengeba, oongwanya, nomakhala, thole lomthwakazi, phahla, njuza, sthukuthezi, sithandwa mhla kukubi, hoshode, hakaha, mfaz’ obele ‘nye omabele made, oncancisa naphesheya komlambo, ndleb’ endlovu, mzi welanga.

  the royalties of the mpondomise

  Majozi
  Mqamu,
  Mabelemade wena owancelisa ingane ngaphesheya komfula,
  Gwanyana,
  Mbhuli,
  Mabhulangwe wena owabhula izingwe wabhula izingonyama,
  Ngoza Lukhozi,
  Maphiliphili mbheka phansi onjengesambane!

 28. Mlungisi 27/08/2014 at 9:26 am #

  Is Jola and Mqadi related, if so how? Or they just belong to the same tribe or nation i.e amampondomise.Tell me more about Dosini,Ngcwina and Nqabashe

 29. THOBANI GWANGQA 28/08/2014 at 3:26 pm #

  ndicela silungisane mampondomise MAJOLA Ligama lomntu hayi elenyoka qha lonyoka yinkwakhwa yabizwa ngobangu MAJOLA ngenxa yokuba yabonakala mhlakuzalwa MAJOLA KWAye siyayihlonipha singamampondomise ubwele buvela ngokuzalwa kwenyoka phambikoba kuzalwe umntwano mhle MAJOLA kwakhona QENGEBA MAJOLA NGWANYA PHAHLO are not brothers plz QENGEBA ZELE MAJOLA MAJOLA ZELE NGWANYA ZELE PHAHLO Let us not confuse that ndilimpondomise lothonyama ndiyawuthanda umnombo wam ndilapha kuQUMBU GQUKUNQA NDIPHUMA KULENDLU YAKWA MDITSWA KODWA NGK NDIBIZA GWANGQA

 30. nomvula zongwana 17/09/2014 at 11:41 am #

  Mna ndifuna ukwazi uba ufola nojola yinto enye na ngoba ndiva kukho abathi bangojola babuye bathi mbulambethe ngoba mna ndingu khatshiwe ugqubusha umbabal’entusane oompontebovu engaqhekezwayo yohlula abelungu phesheya oonombulambethe ugqwetha nogqubusha umhaga nosabe ngamawele ukuzana ngu Mafola ke phofu ngabo ke mna ke aba ndibaziyo

 31. sindi majola 11/11/2014 at 12:13 pm #

  Guys u Ayanda akazi kuthi uthini,, thina sonke is related as oMajola,, mina ngazi kuthi wayezalwa u Lembede uyise ka Mchunu noMajola, noMacingwane yebo uMajola kuthiwa wayeyiwele elinye layiswa kwaXhosa iloleli elisipha ithakazelo zesiXhosa, okungiconfuser kakhulu ilokhu kwenyoka uJola,,, coz nakithi ike ifike kodwa mina nguMajola wala kwaZulu okusho ukuthi bobabili oMajola abandawonye nethakazelo zabo,, let’s all unite boYeyesa abahle.

 32. Phumlani 01/12/2014 at 9:42 am #

  Mina nginguMajola ngokuzibiza athi Ntinza, Madayela, Zacela….. ngokdabuka ngiseColenso nase Mnambithi

 33. Bongumusa Nkonyeni 18/12/2014 at 6:46 pm #

  Ngicela ukubingelela,Mina ngizalwa kwaNkonyeni eBizana.Ngicela ukwazi ngalesibongo ukuthi singamaMpondo amaZulu noma siyini na’ Nokuhlukana kwezithakazelo zethu,Ngempela uma unolwazi ngingabonga’ siye sithike xa sizithakazela singoGcithi Chibibini Khandayo Ndlanyeka’Ngobongake uma ngisizakalile

 34. Bonga- Ngcitshana 23/12/2014 at 4:59 pm #

  Ndicela ukwazi ngokubanzi.Kaloku ngoNgcitshana,Dosini noJola ukuba bahamba njani into yabo

 35. Sandile Majola 23/01/2015 at 11:05 am #

  boMacingwane abahle if uMajola (Zulu) ubekayiwele noMajola (Mpondomsa) dats mean sonke siyisizukulwane sakaMacingwane so singabandawonye, bcos uMchunu noMajola kanye noNgqulunga bebazalwa ubaba oyedwa uMacingwane. nomatter if iwele lakaMajola lacashiswa kaMpondomisa bt still nalo belizalwa uMacingwane

 36. Vuyiseka 30/01/2015 at 4:11 pm #

  Mna im from Queenstown but from a village called Rhwantsana in Lady Frere.thina singaMampondomise Ongxabane.But I would like to know more about the Mpondomise Tribe.

 37. Lungisani 16/03/2015 at 3:38 pm #

  Molweni kwa Jola…mna ndizelwe yhintombi yakwa Jola ifani ngu Tshingana,andimazi u Tata andazi ne van yakhe,yaye andisafuni nomazi,amasiko onke ndiwenzelwe kwa Jola kulo mama and kumnandi ekhaya,so nanku umbuzo wam,ingaba ndingu Jola nyani okanye thina bantwana beentombi siyenzelelwa njee kuba singabazi o tata be2,isixhosa sona sithini ngale meko?ndicela ukucaciselwa.enkosi…my email adress is casaluh@gmail.com,my phone no is 078 826 7576

 38. Ulwazi Web Editor 25/03/2015 at 3:09 pm #

  Sawubona Jola,

  Siyabonga ngombuzo wakho nakuba singakwazi ukuthi sikuphendule, singakubonisa ngokuthi ubuze kwabadala ekhaya okuyibona abangakutshela iqiniso.

  Sikufisela inhlanhla.

 39. hlengiwe 02/04/2015 at 12:28 pm #

  ngicela ukwazi izithakazelo zakwa-Majola. Thanks.

 40. Ulwazi Web Editor 09/04/2015 at 2:17 pm #

  Hlengiwe,

  Siyabonga ngokuthintana nathi, sizokuzamela ukuzithola izithakazelo zakwaMajola.

 41. Ulwazi Web Editor 11/04/2015 at 9:13 am #

  Izithakazelo zakwaMajola

  Ndabezitha wakwaMacingwane
  Nina baseMaChunwini khona len’ enhla
  Majol’ omkhulu
  Owajol’ inkomo yakwaNobhengu
  Weqa nayo phesheya koMzimkhulu
  Macingwan’ owadabuka kusondibilishi
  KaMamantis’ isalukazana soMsuthu
  Phakade eseNgonyameni
  Mchunu!
  Dladlama mfokaMajola
  Ntube mtakaMajola
  Nontshinga
  Ngqulunga!
  Macingwan’ eseNgonyameni
  Gama

 42. hloniphani majola 16/04/2015 at 2:14 pm #

  yebo ngyavuma ukuth uMajola , Mchunu kanye NONgqulunga ngabandawonye futh bazalwa umzali oyedwa kodwa engkuphikayo indaba yezithakazelo, izithakazelo zakwa Majola , Mchunu kanye noNgqulunga azifani uma usuzisho ziyahlangana kodwa azifani ngakho ke ningadukisi abantu ngezithakazelo enizithola ko internet obuza abazali bakhe bakutshele lezi nje ezi phostwe lana angzazi futhi ukuzibona kwami ngazibona lana and I hope ukuthi uma umuntu uma engenalwazi angadukisi abafuna ukwazi. Hhayi kabo boNDABEZITHA YEYESA WENA WASEMNGENI singadukisani mina ngidabuka EMPANGENI futh ngiyichunu noma ke ngingeke ngikwazi konke kodwa ngiyala ezithakazelweni ngith angzazi ezinjena engkwaziyo nje ukuth ababizwa ngo Jolinkomo abase Eastern Cape noma emampondweni

 43. Tamie Ndozi 29/05/2015 at 1:46 am #

  Molweni Mampondomse.

  Ndicela nabanina onokundinceda ngendlela Ogqubushe abazithutha ngayo.

 44. Mthuthuzeli 05/06/2015 at 2:21 am #

  NdingumNgwevu (Rudulu) wesizwe samaMpondomise ndizalwa ngumaJola. AmaMpondomise sisizwe esikhulu esineziduko sazo. UJola sisiduko sasebukhosini njengomTshawe kumaXhosa okanye uNyawuza kumaMpondo. Nanku umnombo wooJola:

  UNgcwina kumfazi wakhe owayengumThwakazi wazala uCira (hayi lo ungumXhosa), Ucira wazala uSabe, uSabe wazala uMte noMhaga. UMte wazala uQengebe noNgxabane. UQengebe wazala uMajola owayegqinwa yinyoka eyayibonakala naxa agulayo atsho aphile. UMajola yena uzele uNgwanya yena wazala u Phahlo owatshata nomaMxesibe akafumana makhwenkwe apho wafumana amantombazana amathathu.

 45. Ulwazi Web Editor 08/06/2015 at 10:57 am #

  Siyabonga kakhulu ngalolulwazi.

 46. Jimmy 25/09/2017 at 2:48 am #

  mthuthuzeli ndicela i email address yakho ndinguJimmy Zamile Masumpa

 47. Izzy 25/09/2017 at 8:06 pm #

  I would like to be guided as to how ukuthwasa is conducted in a majola clan,how a girl child being initiated?

 48. Ulwazi Content Manager 09/10/2017 at 9:34 pm #

  Sawubona, umbuzo wakho siwufake lapha: https://www.ulwaziprogramme.org/2017/10/community-questions-imibuzo-yabantu-3/ ukuze abanye abasebenzisi nabo bakwazi ukusiza ngezimpendulo futhi lukhule ulwazi. Siyethemba ukuthi ukhona ozokwazi ukuphendula umbuzo wakho, noma mhlawumbe nawe uzobona umbuzo womunye umuntu okwazi ukuwuphendula.

  Hi, to encourage community engagement and gain more knowledge, your question has been put under a Q&A here: https://www.ulwaziprogramme.org/2017/10/community-questions-imibuzo-yabantu-3/ Hopefully some of our other users will be able to answer your question (or you may be able to answer theirs!)

Leave a Reply