Tag Archives | Traditional customs

DyVaEpvWwAAobjM

AmaWele

Kunesithombe esisabalele ezinkundleni zokuxhumana kanye nase maphephandabeni esiZulu, la okubanakala intombi egcagca nezinsizwa ezimbili ngesikhathi esisodwa. Lesithombe sisuse omkhulu umsindo lona, abantu bebabaza ishobolo elenzeka esikweni lakithi kwaZulu, okugcine kuphoqa ukuthi nami ngifake umbono wami, kanti ke ngichathazele nangolwazi lwami enginalo noma lulufishane nje kwezinye izinto zesintu. Ngokwesintu kuyihlazo elibi kabi ukuthi intombi idayise ngesibaya […]

Continue Reading

Izinkomo zeLobolo III

Ekhasini lokuqala nelesibili siveze amagama ezinkomo zesintu uma kulotsholwa kanye nencazelo encane kule ebizwa ngeka mama, ekababa kanye nenkomo yomqholiso. Kuleli khasi sisanaba ke ngalezi ebesingakazichazi esigcine ngokuzisho ngamagama kuphela. Isikhumba Lenkomo inikwa usokhaya eyinikwa umkhwenyana, lenkomo kuthiwa eyesikhumba sikamnumzane wekhaya. Isibhoma Isibhoma yinkomo eyisipho sikamakoti eyiphiwa umkhwenyana, lenkomo kuthiwa eyesidwaba sika mlobolokazi azosigqoka emzini. […]

Continue Reading

Izinkomo zeLobolo II

Ekhasini lokuqala sifinqe ngendaba yezinkomo zelobolo, isibalo sazo, kanye ke namagama ezibizwa ngazo lezinkomo. Lezinkomo ezilotshwe zibaluleke kakhulu uma kuganiselwana ngoba inkomo ngayinye inohlelo lwayo, noma ke ngithi kunesizathu sokuthi ibe khona. Sizoqala sinabe ngale yokuqala esivule ngayo inkundla yona ebizwa ngeNkomo kaMama ebuye ibizwe ngeNgquthu. Ingquthu Lenkomo le inikwa unina wentombazane noma umkhwekazi uma […]

Continue Reading

Izinkomo zeLobolo I

Izinto eziningi zesintu njengemigubho, imicimbi kanye nemisebenzi yasekhaya kusetshenziswa imfuyo ngokujwayelekilie. Kulemfuyo kubalwa izinkomo, izimbuzi kanye nezinkukhu ke, kwesinye isikhathi njengesinqumo mgomo sokwenza imigubho yesintu noma ukugcina isiko. Kuleli khasi ke sibhunga ngendaba yezinkomo zesintu uma kuganiselwana, sibhunga ngokubaluleka kwazo kanye ke namagama ezibizwa ngawo ngokwesiZulu. Lezinkomo zizobizwa ngamagama azo ngaphambi kokuba kwenwatshwe ngazo sezichazwa […]

Continue Reading

Ukuthwala Intombi II

Kwingxenye yokuqala yokuthwala, kukhulunywe ngokuthi uma kuthwalwa kwenziwanjani, kanti ke futhi nokuthi emva kokuba ithwelwe intombazane abakhongi baya kubo kwentombi ukuyocela isihlobo esihle. Kodwa ke asibange sisayiqeda yonke inkulumo. Lelikhasi lihlose ukuqhubeka nayo liyiqedele lendaba. Uma kumenyezwa imibala yezinkomo, kushiwo zonke izinkomo zesicelo ngemibala yazo. Abakhongi bamemeza bethi, “Sicela ngesithole esimnyama”, okuyinkomo yokuqala. Balandele ngeduna […]

Continue Reading

Ukuthwala Intombi: I

Lendaba yokuthwala iyindida kakhulu kwabaningi, yingakho ngaphambi kokuba nginabe ngayo, kuhle ukuthi ngiyichaze kancane ngokuhlukana kwayo. Ukuthwala kuhlukene kabili, kukhona lokhu kuthwala ngoko muthi wesintu, lokhu okuwukuthakatha. Bese kuba khona ukuthwala kwentombi ngesintu iganiswa, okuyikho ke okuzodingidwa kuleli khasi. Ukushela yinto eyigugu ezinsizweni, ngoba kutshengisa ubugagu bokwazi ukukhuluma kanye nokucikoza kwayo ngenkulumo, ngoba phela insizwa […]

Continue Reading