Tag Archives | Traditional Ceremonies

uMkhosi woMhlanga

The annual reed dance, that sees tens of thousands of young women gather at King Goodwill Zwelithini’s Enyokeni Royal Palace, took place over the past weekend in Eshowe. After dancing their way to the palace the maidens present the king with long reeds as symbols of their purity. In addition to preserving an important Zulu […]

Continue Reading Comments { 0 }

Zulu men and Circumcision in South Africa

Male circumcision (ukusoka) is a phase that a boy has to go through before he is declared as a man. This practice has been very popular amongst the Xhosa culture and it has also created a lot of mixed feelings amongst South Africans and that is because some boys have lost their lives during this practice. […]

Continue Reading Comments { 0 }
A Zulu bride laying out grass mats for her husband to walk on

Stages in a Zulu Wedding: Umabo

As with most cultures there are different stages in a Zulu wedding. In western society there will traditionally be an engagement, followed by a kitchen tea or hens party, the infamous bulls party, and finally the wedding. A traditional Zulu wedding is quite different, but also has distinctive stages, with the first being the payment of […]

Continue Reading Comments { 11 }

Umcimbi Wokwemulisa Intombi

Umemulo Umemulo yilapho ingane yentombazane isisesigabeni esandulela esokugcina ngoba esokugcina umshado.Lanake intombazane isuke isinikwa ngokuphelele ilungelo noma okhiye futhi ibongwa ngokuziphathakahle ngogcine kahle isibaya sikababa wayo. Uma uyintombazane uye wenzelwe isiphandla besewenzelwa umhlonyane mesewenzelwa umemulo mese kuba umshado, omunye kuke kuthi noma esenzeliwe umemulo angashadi, kuze kwenziwe omunye umsebenzi wokuthi ahlatshelwe imbuzi emhlane ukususa lelobhadi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukuphuka Kwezinkomo Zelobolo

Kuyisiko ukuthi uma intombi ilotsholwa iseyintombi nto noma ikhulelwe ikade iyintombi nto kunezinkomo ezikhokhwayo eziqondene nomama kanye nezintombi. Kunenkomo ekhishwa isoka ebizwa ngokuthi isidikli noma umgezo wezintombi. Uma kukhulelwe intombi kuphuma izinkomo ezintathu ukuyovala ihlazo emzini womnumzane. Lenkomo ngeyokuqala okufikwa nayo ikhulekwe ngaphandle kwesango, ihlatshelwe khona kukhishwe inyongo, kuchelwe ngayo umuzi, izintombi ziyogeza ngenyongo yayo […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukuhlanganiswa Kwesangoma

Ukuhlanganiswa Kwesangoma Uma umuntu eba isangoma impilo yakhe ayibe isalawulwa uyena ngoba usuke esuke esengenwe abantu abadala noma amadlozi sekuyibona abasuke asebelawula impilo yakhe. Kuyenzeka umuntu aye ekuthwaseni enomuntu aphilisana naye, kungaba owesifazane noma owesilisa oshadile, onesoka, intombi noma ingoduso. Labobantu uma sebephothulile kuyadingeka bahlanganiswe ngoba kuthiwa idlozi liba nesikhwele uma kungenziwanga lokho. Umcimbi Wokuhlanganiswa […]

Continue Reading Comments { 0 }