Tag Archives | Traditional Ceremonies

Umnyekezo

Umnyekezo inyama yangaphakathi ejwayelekile esingabala amathumbu amnyama namhlophe; usinyaka; itwani nosu. Lenyama inikwa leligama kuphela uma inkomo ihlatshelwe isiko lokugana. Kungaba inkomo yokuncama noma inkomo yomqholiso, inqobo nje uma kuyinkomo yokuganiselana. Lenyama idliwa ngesiko elithile njengokuthi ayidlelwa ekhaya, idlelwa ngaphandle komuzi, kubo kwentombi eganayo nasemzini lapho igana khona. Leligama elithi umnyekezo liyisiZulu esiqojeme ngoba. amakhosikazi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umncamo

Amasiko lapha esiZulwini kungamaguguawobabamkhulu bethu aphendlwa adluliswa izizukulwane ngezizukulwane ukuba ziwalandele ngoba esho incazelo noma inqubomgomo yokwenza izinto ngendlela ehloniphekile empilweni. Umncamo into eyayenziwa uma kuzogana intombi iye kamkhwenyana ngakusasa ngosuku lomshado. Intombi lena eyayizoshada yayihlala elawini lapho ibe nezinye izintombi khona ubusuku ngaphambi kokuba kube wusuku lomshado. Yayihlatshelwa imbuzi bese inyongo yembuzuzi nomhlwehlwe wayo […]

Continue Reading Comments { 0 }

uMkhosi woMhlanga

The annual reed dance, that sees tens of thousands of young women gather at King Goodwill Zwelithini’s Enyokeni Royal Palace, took place over the past weekend in Eshowe. After dancing their way to the palace the maidens present the king with long reeds as symbols of their purity. In addition to preserving an important Zulu […]

Continue Reading Comments { 0 }

Zulu men and Circumcision in South Africa

Male circumcision (ukusoka) is a phase that a boy has to go through before he is declared as a man. This practice has been very popular amongst the Xhosa culture and it has also created a lot of mixed feelings amongst South Africans and that is because some boys have lost their lives during this practice. […]

Continue Reading Comments { 0 }
A Zulu bride laying out grass mats for her husband to walk on

Stages in a Zulu Wedding: Umabo

As with most cultures there are different stages in a Zulu wedding. In western society there will traditionally be an engagement, followed by a kitchen tea or hens party, the infamous bulls party, and finally the wedding. A traditional Zulu wedding is quite different, but also has distinctive stages, with the first being the payment of […]

Continue Reading Comments { 12 }

Umcimbi Wokwemulisa Intombi

Umemulo Umemulo yilapho ingane yentombazane isisesigabeni esandulela esokugcina ngoba esokugcina umshado.Lanake intombazane isuke isinikwa ngokuphelele ilungelo noma okhiye futhi ibongwa ngokuziphathakahle ngogcine kahle isibaya sikababa wayo. Uma uyintombazane uye wenzelwe isiphandla besewenzelwa umhlonyane mesewenzelwa umemulo mese kuba umshado, omunye kuke kuthi noma esenzeliwe umemulo angashadi, kuze kwenziwe omunye umsebenzi wokuthi ahlatshelwe imbuzi emhlane ukususa lelobhadi […]

Continue Reading Comments { 0 }