Tag Archives | marriage

Ukuzila noma ukuhlonipha kukamakoti emzini

Sixoxisane noGogo wakwaZungu ngadlula kukhona ngesikhathi engumakoti osemncane. Usixoxele ngahlangabezana nakho ngesikhathi eganela emzini wakwaGwala. Uthi ngesikhathi sabo besakhula kwakuyihlazo elikhulu ukuthi insizwa noma intombi ize ihlanganise iminyaka engamashumi amabili ingaganile noma ingaganiwe. Bekujwayeleke ukuthi umuntu uma eneminyaka eyishumi nesithupha abe eseganile.  Uma kwenzekile wadlula kulesikhathi ekufanele ngabe sewugana ngaso umndeni ubuhlangana kucutshungulwe ukuthi ngabe […]

Continue Reading

Ukuziganisa kwentombi

Isiko noma umkhuba wokuthi abazali bakhethele izingane zabo abantu abafuna ukuthi zakhe nabo imizi lidala futhi kwakwenzeka ukuthi lingabi nomthelela omuhle noma ngabe abazali bafisa kanjani ukuthi izingane zabo ziganane. Lapha sibheka isimo umuntu wesifazane ahamba khona aye kubokamfana ukuyogana ngaphandle kwemvume noma kolwazi lomfana. Ubaba wensizwa esigodini ubeke abe nobudlelwane obuhle nomakhelwane bakhe noma […]

Continue Reading

Ukuzenzelela Kukamakoti Emzini

Esikhathini sakudala noma emandulo nakuso isikhathi esiphila kusona kusenzeka lokhu kokuthi umakoti athande ukuzenzela kubantu basemzini ikakhulukazi umamezala. Lokhu kubizwa ngokubucuza amagabade. Uma umakoti eganile uzama kakhulu ukuthi asondelane nomamezala wakhe, ukuze amthande. Kunenkolelo yokuthi umamezala uyena ongakwakhela umuzi wakho noma akubhidlizele wona. Ngokuzenzelela kuyena umakoti usuke elungiselela isikhathi lapho izinto zingasamhambeli kahle emzini ukuthi […]

Continue Reading

Ukuvuswa komuzi emndenini

Kubalulekile ukuthola abantwana kumuntu noma kubantu asebeganene. Abantwana bayisibusiso esivela kuMdali nasemadlozini, futhi isibongo somndeni kunenkolelo yokuthi ngeke sishabalale uma kunezingane zabafana kulowomuzi. Kunezinto esiningi ezingaba yimbangela yokungabikho kwabantwana kulabo abasuke sebeganene, okungaba amaphutha enzeka ekhaya kamakoti noma amaphutha enzeka emzini (ekhaya kwamkhwenyana). Okusho ukuthi kungaba ulaka lwabaphansi. Kwezinye izindawo umuntu akayekwa kodwa uyageqwa ukuze […]

Continue Reading

Ukushaqwa Kwentombi

Ukushaqwa kwentombi kuwumkhuba owenziwa ezindaweni zasemaphandleni. Ukushaqwa kwentombi kuhlukene kunokuthwalwa kwentombi. Ukushaqwa yilapho intombi nensizwa sebeqomene sebeqala nokuvakashelana kanti ukuthwalwa kwentombi yilapho owesilisa engafuni ukwamukela ukuthi intombi ayimfuni ngeke imqome abeseyithatha ngenkani ayiganise. Lapha sixoxe noSiyophelelaphi oneminyaka engu-19 owashaqwa yisoka lakhe lamenza unkosikazi wesibili. Njengezithandani wayesazi ukuthi kukhona unkosikazi wokuqala kodwa babengakaze baxoxe ngokuthi uzoba […]

Continue Reading

Ukusetshenziswa Komuthi Wentando

Ngezikhathi zakudala abantu baKwaZulu babekholelwa kakhulu emithini yesintu. Kwakuhluka kuphela ukuthi umuntu yena uwusebenzisa kanjani. Abanye kwakuba ukuthakatha abanye bephilisa ngayo abanye bahlanganise amakhambi okuvusa imizi uma bebona ukuthi sekuyonakala. Umuthi wentando umuthi owawukhona ngisho kubantu basemandulo kodwa babewusebenzisa ngenye indlela ngoba umuntu oyinyanga noma oyisangoma babengamniki umuntu ongaganile. Noma banike intombi uma isizogana. Kungani […]

Continue Reading