Tag Archives | Izindawo

Umlando Womfulo UMam’omhlophe, Enanda

Umfula uMam’ omhlophe, umfula owaqanjwa ngabantu abamnyama. Lomfula uhlukanise indawo yase ziMangweni kanye neMatikwe, eNanda. Indawo yase Matikwe, eCongo yizindawo ezinomlando kanye naseziMangweni. Lapha kulezindawo ezikhathini zakudala kwaku naMaNdiya kanye nabantu abamnyama behlala ndawonye. AMaNdiya eyenezitolo ezinkulu ekwakuthengwa kuzo kanye nezindawo zokulima. Kanti amanzi ayekhiwa kuwo lomfula ngabantu baseMatikwe kanye nabantu abavela eCongo. Abantu bakulendawo […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umlando wendawo yaseTafuleni, eNanda

ETafuleni yindawo yaseNanda, eyindawo yasemaphandleni. Abantu bakhona banezindawo ezinkulu bayalima kanti kunanezimoba. Ngibe sengiba nengxoxo noGogo Louise Sithole ohlala khona eTafuleni osixoxele ngokuqanjwa kwalendawo. Wazalelwa endaweni yaseXobho ngonyaka ka 1940 ngo June 19. Endaweni yaseNanda walethwa ngumsebenzi wafikela endaweni yaseNtuzuma. Njengamanje uhlala eTafuleni emzini owayehlala namaNdiya khona. Uthi amaNdiya ayehlala nawo asuswa ngumasipala. Uthi umuzi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umlando WakwaMzimela Nezithakazelo Zabo

Izithakazelo Mzimela! Mnguni! Lwandle olungawelwa Luwelwa zinkonjane zona ezindizela phezulu Mahlab’ angadli Ngoba udl’ umkhonto Mwelase! Ongaweli ngezibuko! Owela ngempambuse zomfula Umaginind’ umuntu ngomkhonto UDlubu lwahlutshwa ekhasini Gumede! Mbizeni! Ntaka! Sheleza! Mzungwanya, Dimbani; Donda kaMlimandlela Mfuyi wamatshe, Mnguni ! Mfeka Abasab’ amacokana Nzungane kaMagxega KaNtonga yethusi. Lwazi, Maconi AbaZimela ngentonga yethusi Abafokazana bezimelelela ngomhlanga Umlando wabo […]

Continue Reading Comments { 0 }

August Hammar – Government Surveyor, 1890-1915

Contents 1 Swedish Oskarsberg Mission 2 Soldier 3 Surveyor 4 Adventurer 5 Artist Swedish Oskarsberg Mission Augustus Hammar, a 22-year-old newly qualified civil engineer from Sweden, arrived in Durban in January 1879. Not being able to afford the post cart fare to the Transvaal, he set out on foot to the Swedish Church Mission at […]

Continue Reading Comments { 0 }

Beaches in Durban, kwaZulu-Natal

Background The city of Durban boasts a wealth of coastal resources along its 97 km of coastline. These include rocky shores, mangrove forests, coral reefs, coastal forests, wetlands and sandy beaches. Of these, the least studied and most underappreciated are sandy beaches. It has often been pointed out that it is these neglected ecosystems that […]

Continue Reading Comments { 0 }

Marianridge

Contents 1 History of the Coloured Residents of Mariannridge, by Hazel England, Pinetown Museum, October 1995. 2 Pre-History 3 Sarnia Factory 4 Early Marianridge resident Mrs Ellen July with son Joseph, circa 1923. Copyright C. July. Early Education 5 Education in the 1940s 6 Second World War, 1939-1945 7 Indian Riots, 1949 8 Coloured area […]

Continue Reading Comments { 0 }