Tag Archives | History

Uheshe nesikhukhukazi

Kwesukasusela! Cosi! Isikhukhukazi saboleka inaliti yokuthunga kuheshe ngoba sifuna ukuthungela amachwane aso izingubo. Nangempela uheshe lasiboleka. Usikhukhukazi wayisebenzisa inaliti kodwa wangayibeka kahle, wangabe esazi ukuthi uyibekephi. Wafika uheshe esezoyifuna. “O..hhe..”, sesikhohliwe isikhukhukazi ukuthi siyibekephi sathi, “Hamba uyekhaya makhelwane, ngizoyibheka ngikulethele.” Wahamba, waphinda wabuya ngelinye ilanga, lutho akayitholi inaliti yakhe kusikhukhukazi. Wadinwa uheshe wathi, “Wena usungenza […]

Continue Reading 0

S’yabonga Shezi family history

My name is S’yabonga Shezi and I am from Georgedale in Hammarsdale. My family clan are Zulus, my mother’s surname is Shezi and my father’s surname is Dlamini. I don’t know my grandfather from my father’s side because he passed away when I was only a couple of months old. The ritual practice that we […]

Continue Reading 0

Marianridge

Contents 1 History of the Coloured Residents of Mariannridge, by Hazel England, Pinetown Museum, October 1995. 2 Pre-History 3 Sarnia Factory 4 Early Marianridge resident Mrs Ellen July with son Joseph, circa 1923. Copyright C. July. Early Education 5 Education in the 1940s 6 Second World War, 1939-1945 7 Indian Riots, 1949 8 Coloured area […]

Continue Reading 0

Umlando Wesibongo sakwaMabhida

UMabhida wayezalwa kwaMkhize. Kwakunensizwa yakwaMkhize egama linguDlebe. Yayakhe umuzi wayo eNgomankulu. Kodwa wenza okungajwayelekile okwayiholela ekutheni igcine isithole isibongo esisha. UMadlebe waganwa intombi yakwaMkhize naye enguMkhize, lokho kwamenza wangabamuhle ozalweni nasemphakathini. Lokhu kwenza ukuthi bamkhuze bethi, “Ayikhona Mkhize usubhide ekhaya.” Waqala kanjalo ukuba uMabhida. UMadlebe wazala umfana wamqamba igama wathi uStimela, okuwuyena uMabhida wesibili. Kuthiwa […]

Continue Reading 0

The History of Inanda

In the 1830s, Natal was for a brief time a Boer Republic called Natalia. Several Boers acquired farms for themselves including Inanda. These were largely abandoned when the British took control of Natal in 1843 and they fell into the hands of land speculators. Around the turn of the century, several wealthier Christians from Inanda […]

Continue Reading 0

Shaka

Shaka (sometimes spelled Tshaka, Tchaka or Chaka; ca. 1787 – ca. 22 September 1828) was the most influential leader of the Zulu Empire. He is widely credited with uniting the Zulu sub-tribes into the beginnings of a nation that held sway over the large portion of Southern Africa between the Phongolo and Mzimkhulu Rivers. His […]

Continue Reading 0