Tag Archives | Amathempeli

Umhlanganiso Ngokwebandla LamaNazaretha

Enkonzweni yamaNazaretha kunemithetho ebekelwe amakhosana (izinsizwa) kanye namakhosazane (izintombi). Uma beyiphulile leyomithetho bayahlawuliswa ngokuthi bangangeni ethempelini baze bahlambuluke ngendlela yaseKuphakameni. Inkosazane ayivumelekile ukuthi iqome kanye nenkosana nayo ayivumelekile ukuthi iqonywe kodwa kunendlela ebekiwe yokuthi baganane baze bashade besazigcinile. Uma kwenzekile bawephula lomthetho bayahlawuliswa ngendlela yaseKuphakameni. Lapha sibheka uma inkosazane noma inkosana iganwa umuntu ongakhonzi ebandleni […]

Continue Reading Comments { 0 }

Two Famous Temples in Mount Edgecombe, Durban

When the Indian indentured labourers settled in Durban, they were faced with a challenge of maintaining their rich culture and tradition in a foreign land. Their first priority was in setting up an area of worship wherever they settled. The majority of the labourers were Hindus and there was always a need to set up […]

Continue Reading Comments { 0 }

The Shree Gopal Hindu Temple at Temple Valley in Verulam, Durban

The Shree Gopal Hindu Temple in Verulam North of Durban is a landmark in history that dates back to the days of Indian indentured labourers. It stands as mark in history that shows the determination and courage of the oppressed indentured labourers who were staunch in culture and religion. Although they were in a foreign […]

Continue Reading Comments { 0 }

The Kavady Festival in Durban

Contents 1 Background 2 The significance of the Kavady Festival 3 The observation of the festival 4 IsiZulu Summary 4.1 Okwenzeka ngaphambi kokuqala kwalomcimbi Background Ever year thousands of Hindus gather around temples in Durban to observe the Kavady Festival in worship of Lord Muruga, a deity in Hinduism. It is a Hindu festival and […]

Continue Reading Comments { 0 }

The Isipingo Temple Hindu Pilgrimage

The celebration of Easter is generally associated and related to the people of Christian faith, however in Durban with our mixed cultures of diversity, Easter also marks an important period for local Durban Hindus. It is referred to as an annual pilgrimage and brings hundreds of Hindus together to pay homage to the deity Goddess […]

Continue Reading Comments { 2 }

The History of the Sithambaram Alayam Temple in Bayview, Chatsworth, Durban

The establishment of temples in Durban was a common occurrence since the Indian indentured labourers settled in Durban. It was with the determination to maintain and uphold their religious trends. The suburb of Chatsworth in the south of Durban houses a large population of the Indian community mainly of the Hindu caste hence there are […]

Continue Reading Comments { 0 }