Nothando Nelisiwe Buthelezi

Thando the Poet

Tomorrow marks Women’s Day in South Africa, and while it should be a day for celebrating the achievements of women in our country, sadly at home, and around the world, there are still too many girls and women dealing with issues of neglect, abuse, and limited economic and social power. In 2017 women are still […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amakhambi Esintu

Amakhambi Esintu Amakhambi imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha nokukhipha inyongo, lemithi akudingi ukuthi uyitshelwe abantu abalaphayo njengezinyanga. Lemithi sizobala embalwa kuyo nanokuthi yenzani, njengoba amaZulu esebenzisa imithi yesintu isikhathi esiningi. Isiphondo – Umuthi wokuchatha abantwana, uxutshwa nobisi, lomuthi owokulapha inyoni kuntwana. Umusa – Lomuthi utholakala enkangala futhi uyinala. Useza noma usetshenziswa ukuchatha abantwana uma benomkhuhlane. Isibhaha […]

Continue Reading Comments { 2 }
Amalungu eTPO edlulisa uxhaso lwama-sanitary pads kwezinye zezikole le nhlangano esebenza nazo.

Abantu abasha abenza umehluko emphakathini

Abantu abaningi bakhula ngokuqwashiswa ngalamazwi: Isandla esiphayo, sibusisiwe kunesamukelayo. Kunamazwi anobuhlakani ake ashiwo uMaggie Doyne, intokazi yaseMelika ngenkathi ibungazwa ngomsebenzi wayo ewenza ezweni laseNdiya lapho inakekela izintandane kanye nezingane ezisweleyo. Yasho la mazwi ngesiNgisi yathi: “There is no time to waste. If you are educated and free, empowered and safe, you have to use your […]

Continue Reading Comments { 0 }

Woza Wemvula!

Woza wemvula, uzosichela we!Ngaw’ amacons’ abandayo qa!Siyawathanda thina bantwanyana!Umasidlala ugcabhayiyana!Co! co! Umoy’ uyasitshela!Ukuth’ asilindel’ um’ usuzofika!Co!co! Kugcwal’ imifula!Kugcwal’ izihoshana! Kukhal’ amaxoxo,Kukhal’ amabhengwana,Athi hhoyi! hhoyi!Mambeklez’ iph’ ingane yakho?Imuke nomful’ ifun’ amadiye khon’ esihosheni! Hhoyi! imvula yaze yasiyala ngoDudu Ithemba lethu ,Hhiya! Wo!Hhiya! Wo! English Summary This poem was popular with children in the old days when […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umlando wokuhlukana kwesizwe sakwaCele

Ntombifikile NgwaziIsibongo sakaCele singesinye sezibongo ezandile KwaZulu Natali, kunezincazelo ezahlukene ngemvelaphi yabantu bakhona. Sixoxisane noMama uNtombifikile Ngwazi owazalelwa endaweni yaseMzimkhulu esizweni sakwaCele wakhulela khona waze wangena esigabeni sokuthi agane waba nezi ngane eziyishumi nantathu manje sebezinze eThekwini. Basuka ngonyaka ka 1980 endaweni yaseMzimkhulu ngenxa yokuthi kwakuliwa njalo esizweni sakwaCele. Manje sebehlala endaweni yaseMtshebheni eNanda. Uthi […]

Continue Reading Comments { 0 }
SONA 2017, Young Poet Praising Zuma vs EFF

Ulwazi Fieldworkers: July

This month our fieldworks have put their hand to a bit of videography showing the prominent role that song and dance still play in Zulu culture. Whether it’s to praise a higher power or a newly married couple, or simply for dramatic effect, singing and dancing features heavily in African celebrations. Follow the links below […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izibongo zeNkosi uNdaba

Izibongo zeNkosi uNdaba UNdaba kaSonani bathi: ‘Wonani’? Abantu behlezi nemihlambi yabo. EyawoMababela wakoGabela. Ozingel’ amahlath’ azavungama, Az’ athi ‘Nhiya Nhi’ Namuhla kakunyamazana Az’ amlobolele ngentshontsho lempunzikazi. Obeyalala wangangemifula, Obeyavuka wangangezintaba. UTshikazana lwakithi lwakwaGcabashe Luya luhlezi luya ludlondlobele, Lubek’ izihlang’ emadolweni, Luqaphel’ imihlambi yezindlakubi, YawoMababela wakoGabela.  

Continue Reading Comments { 0 }