Swahili proverbs for the 21st Century, by Musa Omusi

Learn A Second Language – for Free!

The world is becoming smaller and smaller, with internet access meaning that you no longer need to get on a plane to speak to people from the other side of the world. Most people would love to be able to speak a second language as it opens ups so many doors, but often the cost […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukubaluleka Kokuzithoba

Isisho esithi ‘umuntu ngumuntu ngabantu’ isisho esidumile futhi isisho esithandwa kakhulu abantu abamnyama, ikakhulukazi thina bantu besizwe sakwaZulu. Lesi sisho ngiyasithanda ngoba sibhangqa wonke umuntu, asisho ukuthi isigwili, isahlupheki, ingane, omnyama, omhlophe, owesilisa noma owesifazane ngumuntu ngabantu kodwa sithi umuntu ngumuntu ngabantu. Lesi sisho ke sizala ingqikithi yokubaluleka kokuzithoba. Ukuzithoba ke akuyona into ejulukisa umhlane […]

Continue Reading Comments { 0 }
18512518_331649830623282_8799415458584330240_n

Qhakaza Maskandi competition

Qhakaza Maskandi Umncintiswano weQhakazi Maskandi usungulwe insizwa esimnkantshu ‘bomvu emculweni wesintu kaMaskandi okunguKhangelani Mhlongo waseNquthu, odume ngelika ka-DSD endimeni yalomculo. Kulomncintiswano kuzoqhudelana abaculi baMaskandi noma amaqembu asafufusa abazozitholela ithuba lokuthi bahlomule ngemali eyizinkulungwane ezingamakhulu amabili (R200 000), futhi baphinde baqophe ngaphansi kwenkampani yakhe umfo kaNjomane okuyi Njomane’s Entertainment Empire. Lomncintiswano osezingeni eliphezulu kangaka ubanjwe yi […]

Continue Reading Comments { 0 }
Prince Gideon Zulu, King Shaka Day Celebration, Dukuza

Ulwazi Fieldworkers: May

Last month Siboniso Langa, one of our enthusiastic Ulwazi fieldworkers, reported on the different clothes that Zulu men and women wear at different times of their lives, and in different contexts. Siboniso discussed everything from bridal outfits to the clothes that a Zulu prince wears, as well as everyday attire for traditional Zulu girls and boys. Follow the […]

Continue Reading Comments { 0 }
rotary presentation

Thatha Isinqumo Ngempilo Yakho

Ngenxa yobubi obugcwele emhlabeni, sike sihlaselwe iminjunju yobuvaka nokubalisa uma kumele sithathe izinqumo ezibalulekile ngezimpilo zethu. Kwesinye esikhathi silinda kuze kube umzuzu wokugcina ngaphambi kokuba sithathe izinqumo ngenxa yokwehlaselwea ukwesaba kokuthi hleze sizisole ngezinqumo zethu. Lapha angikhulumi ngezinqumo eziwubudedengu kodwa ngikhuluma ngezinqumo ezibalulekile ezifana nokukhetha indima yokusebenza, ukukhetha isikole semfundo ephakeme, ukushintsha indawo yokuhlala, ukuthatha […]

Continue Reading Comments { 0 }
President Zuma and Kgosi Maubane, chairperson of the National House of Traditional Leaders, 29th May 2017

Indigenous and Traditional Leaders Indaba

The inaugural Indigenous and Traditional Leaders Indaba took place in Johannesburg last week, with President Jacob Zuma giving the opening address. The indaba, which amongst other things looked at the relationship between traditional African leadership and government, was attended by indigenous leaders, members of Contralesa (the Congress of Traditional Leaders), academics and leaders in government. As a […]

Continue Reading Comments { 0 }
IMG_20170521_103209

Mzumbe Omuhle

Kulempelasonto ephelile ngike ngavakashela indawo yakwaNdelu, eMzumbe, lapho kwazalelwa khona ubaba wami. Ngagcina ukuvakashela le ndawo ngonyaka ka-2010 ngenkathi sizongcwaba ubaba. Ngangineminyaka eyishumi nanhlanu kanti nangaleso sikhathi sizongcwaba sahlala usuku olulodwa. Bengiqala ukuthola ithuba lokubhekisisa le ndawo lapho kwakhula khona umzali wami. Njengomuntu okhulele elokishini nasedolobheni, indawo yasemakhaya bengiyibuka njengendawo embi engahaleleki futhi ekude nempilo […]

Continue Reading Comments { 0 }