Archive | Places RSS feed for this section

Zuba

Asizicabangele kabusha izindawo zasemakhaya

Umnotho wezokuvakasha ujwayele ukuqhakambiswa njengendima yezomnotho ekumele ibhekwe ngamehlo okhozi ngoba inokudala amathuba amaningi omsebenzi, kodwa namhlanje ngithi asike sibheke nezindawo zasemakhaya. Ezinye izindawo zasemakhaya ziqukethe umhlaba omuhle ongakamoshwa ukungcola izimboni zokukhiqiza noma amabhilidi agugile. Abantu abaningi bakhona basawalandela amasiko akwantu anjengenhlonipho, kanti nehlazo yinto esasatshwa. Nansi inselelo: Asike sibheke lezi zindawo, sijule ngemiqondo, sicabange […]

Continue Reading Comments { 0 }
IMG_20170521_103209

Mzumbe Omuhle

Kulempelasonto ephelile ngike ngavakashela indawo yakwaNdelu, eMzumbe, lapho kwazalelwa khona ubaba wami. Ngagcina ukuvakashela le ndawo ngonyaka ka-2010 ngenkathi sizongcwaba ubaba. Ngangineminyaka eyishumi nanhlanu kanti nangaleso sikhathi sizongcwaba sahlala usuku olulodwa. Bengiqala ukuthola ithuba lokubhekisisa le ndawo lapho kwakhula khona umzali wami. Njengomuntu okhulele elokishini nasedolobheni, indawo yasemakhaya bengiyibuka njengendawo embi engahaleleki futhi ekude nempilo […]

Continue Reading Comments { 0 }
Imibhikisho emelene nokuhlaselwa kwabokufika eCity Hall yaseThekwini, ngo-Ephreli 2015.

I-Durban City Hall: Ibhilidi elinomlando onothile (source: Amandla Durban)

source: Amandla Durban Ukwakhiwa kwalesi sakhiwo kwaphothukwa cishe eminyakeni eyikhulu edlule futhi ngenxa yalokhu ukube siwumuntu ngabe siwufakazi oqanda ikhanda wawo wonke umlando weTheku nowezwe lonke, njengoba iNingizimu Afrika iqale ngokuba ngamakoloni amane aseBhrithani yadlulela ekubeni yiNingizimu Afrika eBumbeno (Union of South Africa) kwaze kwafika lesi sikhathi lapho isiyiRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika. Belikhona leli hholo izwe […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umlando wendawo yaseTafuleni, eNanda

ETafuleni yindawo yaseNanda, eyindawo yasemaphandleni. Abantu bakhona banezindawo ezinkulu bayalima kanti kunanezimoba. Ngibe sengiba nengxoxo noGogo Louise Sithole ohlala khona eTafuleni osixoxele ngokuqanjwa kwalendawo. Wazalelwa endaweni yaseXobho ngonyaka ka 1940 ngo June 19. Endaweni yaseNanda walethwa ngumsebenzi wafikela endaweni yaseNtuzuma. Njengamanje uhlala eTafuleni emzini owayehlala namaNdiya khona. Uthi amaNdiya ayehlala nawo asuswa ngumasipala. Uthi umuzi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Balloon Vine

A balloon vine is a vigorous highly invasive climber which came from tropical Africa, Asia and America. It climbs by means of tendrils to the top of the canopy, blanketing vegetation at all levels. Light green leaves are compound with three sets of three leaflets which are thin, toothed, and softly hairy. Its produces small […]

Continue Reading Comments { 0 }

Banana leaves in Indian culinary tradition – Durban, KwaZulu-Natal

Contents 1 Introduction 2 Eco-friendly kitchen tool 3 Banana leaf plates 4 Dishing up on a banana leaf 5 Medicinal properties of banana leaves Introduction When indentured labourers came to South Africa 150 years ago from India, they brought much of their culture and customs with them, and with it the use of banana leaves […]

Continue Reading Comments { 0 }