Archive | Places RSS feed for this section

Umlando wendawo yaseTafuleni, eNanda

ETafuleni yindawo yaseNanda, eyindawo yasemaphandleni. Abantu bakhona banezindawo ezinkulu bayalima kanti kunanezimoba. Ngibe sengiba nengxoxo noGogo Louise Sithole ohlala khona eTafuleni osixoxele ngokuqanjwa kwalendawo. Wazalelwa endaweni yaseXobho ngonyaka ka 1940 ngo June 19. Endaweni yaseNanda walethwa ngumsebenzi wafikela endaweni yaseNtuzuma. Njengamanje uhlala eTafuleni emzini owayehlala namaNdiya khona. Uthi amaNdiya ayehlala nawo asuswa ngumasipala. Uthi umuzi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Balloon Vine

A balloon vine is a vigorous highly invasive climber which came from tropical Africa, Asia and America. It climbs by means of tendrils to the top of the canopy, blanketing vegetation at all levels. Light green leaves are compound with three sets of three leaflets which are thin, toothed, and softly hairy. Its produces small […]

Continue Reading Comments { 0 }

Banana leaves in Indian culinary tradition – Durban, KwaZulu-Natal

Contents 1 Introduction 2 Eco-friendly kitchen tool 3 Banana leaf plates 4 Dishing up on a banana leaf 5 Medicinal properties of banana leaves Introduction When indentured labourers came to South Africa 150 years ago from India, they brought much of their culture and customs with them, and with it the use of banana leaves […]

Continue Reading Comments { 0 }

Beaches in Durban, kwaZulu-Natal

Background The city of Durban boasts a wealth of coastal resources along its 97 km of coastline. These include rocky shores, mangrove forests, coral reefs, coastal forests, wetlands and sandy beaches. Of these, the least studied and most underappreciated are sandy beaches. It has often been pointed out that it is these neglected ecosystems that […]

Continue Reading Comments { 0 }

Marianridge

Contents 1 History of the Coloured Residents of Mariannridge, by Hazel England, Pinetown Museum, October 1995. 2 Pre-History 3 Sarnia Factory 4 Early Marianridge resident Mrs Ellen July with son Joseph, circa 1923. Copyright C. July. Early Education 5 Education in the 1940s 6 Second World War, 1939-1945 7 Indian Riots, 1949 8 Coloured area […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umlando Wokuqanjwa Kwendawo yaseMshayazafe, eNanda

EMshayazafe indawo yaseNanda eseduze nasoHlange. Igama lalendawo laqanjwa ngezikhathi zobandlululo, ngezikhathi eNanda kusahlala amaNdiya eduze nabantu abamnyama. AmaNdiya asuka kulendawo ngezikhathi zezimpi futhi nobugebengu bubuningi kakhulu. Kuthiwa indlela ubugebengu obabande ngayo kulendawo kwasekuholela ekutheni nezigebengu zangaphandle kwendawo zithole indawo yokugila imikhuba yazo. Ngenxa yalokhu umphakathi wahlangana waxoxisana ngobugebengu nekwakufanele bakwenze. Umphakathi wavumelana ngokuthi kufanele kukhethwe […]

Continue Reading Comments { 0 }