Archive | People RSS feed for this section

Nkosi Ngibheka Kuwe, Ngisize Ngibe Umzali Oqotho

Ngiyakunxusa Thixo wami. Ngifisa ukuba ngumzali oqotho. Ngicela ungiphe intando yokuthanda izingane zami ngokulinganayo noma ngabe kazifani ngokwenza. Ngiyakunxusa Nkosi yami, ungiphe ubuhlakani. Ze ngikhulise abantwana bami ngentando ebusiswe nguwe. Ngisize Nkosi, ngibahloniphe, nabo futhi babonele kimi ukuthi inhlonipho inomvuzo omuhle. Nkosi, kabayifunde kimi inhlonipho, ze ungisize ungilolonge emizamweni yami yokuhlonipha impilo. Baphe isibindi Nkosi […]

Continue Reading Comments { 2 }

Indlovukazi Yami

In honour of women’s day, a poem about a mother by Zothani Msomi.   From the womb; She would’ve thought it was a tomb …Ngoba ngabe ngithulise okwesdumbu. When she touched her belly, I’d move. After all, she is my mommy And I’d only want to improve her mood.   To birth, I’d cry just […]

Continue Reading Comments { 0 }

I-Buya Africa Student Cultural Organisation

I-BASCO iqembu labafundi baseNyuvesi yaKwaZulu-Natal abazigqaja ngemigido nangomculo wakwantu. Yize izwe lishintsha nendlela yabantu yokuphila iguquka, ngokuhamba kwesikhathi, amalungu aleli qembu akhetha ukuhlangana ngenhloso yokukhombisa ukuthi imvelaphi yawo awayokwikhohlwi, futhi kabazimisele ukwenza njalo. Bheka i-video yabo basinela abanye abafundi:   Video Context This video shows a group of students from the University of KwaZulu-Natal who […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukugida e-Gospel

INingizimu Afrika iyilizwe eligcwele abantu abahlukahlukene ngezinkolelo nangokwenza. Lokhu kuyinto abanye abayithakaselayo ngoba kwandisa amathuba okukhetha kubantu lokho okusuke kuhambisana nabo, nomuntu ngamunye. Lokhu kubonakala kahle ebuningini bamasonto nezindawo zokukhonzela. Okwehluka ekwenzeni kwamasonto obuKrestu into ekungebukhuni ukuyibona yize izintshumeyelo nolokho okugquqguzelwayo kucishe kufane. Ubuningi bamasonto benza abantu bakwazi ukukhetha lelo iminjunju yabo. Sifake nansi i-video […]

Continue Reading Comments { 0 }

Indumiso

Kule-video engezansi sithola intokazi yaseMkhomazi idumisa ngamahubo aziwa kakhulu emasontweni aseNingizimu Afrika. Amahubo ewaculayo: Uyanaka uJesu Lapho ngiphela amandla x2 (Leli ihubo laduma kakhulu ngomculi weGospel, u-Andile Mbili)     Ngithanda ukuqala la, Ngibongi igama Lakhe Zincane izibongo zami, Wangithenga ngegazi Lapho ngalena lukhul’ udumo Lwakhe (Leli ihubo elidala elijwayekile emasontweni amaningi aseNingizimu Afrika) Video […]

Continue Reading Comments { 0 }
Mfundo Radebe

UMfundo Radebe

UMfundo Radebe, ongumfana waseMlazi eNingizimu yeTheku oneminyaka engamashumi amabili nje kuphela, uyinkanyezi eqhakazileyo kwintsha efuna umzila wokuphumelela. Le nsizwa okwathi ngonyaka ka-2015 yathola ithuba elingavelele noma ubani lokufunda eNyuvesi ebalelwa kwahamba phambili emhlabeni jikelele, i-Harvard University, isivele yasebenzisa amathuba enawo ukwakha uhlelo lokusiza labo bafundi abanganawo amathuba amaningi. UMfundo, esebenzisana nabanye abantu abasha, usungule inhlangano […]

Continue Reading Comments { 0 }