Archive | People RSS feed for this section

Pictured: Ntswaki Phele

Ntswaki Phele – Mosotho

As we approach the end of the year, let us consider the beauty of the cultural diversity which surrounds us. Farai Magaya puts the value of this aptly: “Cultural diversity brings so much to us as a people. There is great beauty in embracing your culture, showing love to someone,  and learning more about a […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amachopha

Amachopha Amachopha iqembu lika Maskandi eliphethwe uLangelihle Khanyile ofunda e-University of KwaZulu Natal Ethusini College. Lena insizwa esikhulile emculweni njengoba amagalelo akhe ake abonakala nakuBASCO, okuyiqembu lamasiko esintu khona eThusini la akaqhubeka khona nezifundo zokuthuthukisa umphakathi. Ushaya isiginci aphinde alekelele ngephimbo lakhe kulo leliqembu njengoba esekhulile emculweni noma umculo walo iqembu ungakatholakali ezitolo zomculo kanye […]

Continue Reading Comments { 0 }
Pictured: Farai Magaya

Farai Magaya – umShona

As we approach the end of the year, let us recognise the beauty of the cultural diversity which surrounds us. Farai Magaya puts the value of this aptly: “Cultural diversity brings so much to us as a people. There is great beauty in embracing your culture, showing love to someone,  and learning more about a […]

Continue Reading Comments { 0 }
Nomkhosi Luthuli - My 20s were about self-development, it is in my 30s where I will unravel my greatness

Nomkhosi Luthuli, A Mover and Shaker

Her story of early-life beginnings is resonant with the majority of young girls born in rural KwaZulu-Natal (KZN). Challenges such a lack of access to piped water, electricity, basic sanitation and infrastructure characterised her upbringing in Vuma village at Showe, north of KZN, by her grandmother. Her name is Nomkhosi Luthuli, aged 27. In her […]

Continue Reading Comments { 0 }

Expressions – Vumelani Abantwana Beze Kimi

Ngaphansi kune-video yeqembu labafana abazibiza nge-Expressions abadabuka eMandawe. Amagama abo ngoKwanele Hlengwa, Sibusiso Khuzwayo noLucky Gcabashe. Le-video yathwetshulwa eMagabheni Community Hall lapho babendisa ngeculo elithi Vumelani Abantwana Beze Kimi emcimbini wabantu abasha ngo-12 Agasti, usuku olwaziwa njenge-International Youth Day. _____________________________________ Video Context The above video shows a local a capella group going by the name Expressions. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Nkosi Ngibheka Kuwe, Ngisize Ngibe Umzali Oqotho

Ngiyakunxusa Thixo wami. Ngifisa ukuba ngumzali oqotho. Ngicela ungiphe intando yokuthanda izingane zami ngokulinganayo noma ngabe kazifani ngokwenza. Ngiyakunxusa Nkosi yami, ungiphe ubuhlakani. Ze ngikhulise abantwana bami ngentando ebusiswe nguwe. Ngisize Nkosi, ngibahloniphe, nabo futhi babonele kimi ukuthi inhlonipho inomvuzo omuhle. Nkosi, kabayifunde kimi inhlonipho, ze ungisize ungilolonge emizamweni yami yokuhlonipha impilo. Baphe isibindi Nkosi […]

Continue Reading Comments { 2 }