Archive | People RSS feed for this section

Vuka Muntu Omusha

    Muntu omusha Wena gugu la namuhla Wena nzalabantu yakusasa Ndlalifa, wena utotosiwe. Wena uthandiwe. Wena uvulelwe amathuba kwathiwa izinhlelo mazibeke Wena nekusasa lakho phambili.   Wemame! Ukhohlisa bani? Vuka emaqandeni, Vuka ebuvileni! Indlu emnyama iyasha, Abantu bayakhala indlala, Ikati lilele eziko, Inkululeko yagcina ngokubikwa.   Bazibile. Wena unethezekile.   Isimo simuncu. Iphunga libi. […]

Continue Reading Comments { 0 }
18512518_331649830623282_8799415458584330240_n

Qhakaza Maskandi competition

Qhakaza Maskandi Umncintiswano weQhakazi Maskandi usungulwe insizwa esimnkantshu ‘bomvu emculweni wesintu kaMaskandi okunguKhangelani Mhlongo waseNquthu, odume ngelika ka-DSD endimeni yalomculo. Kulomncintiswano kuzoqhudelana abaculi baMaskandi noma amaqembu asafufusa abazozitholela ithuba lokuthi bahlomule ngemali eyizinkulungwane ezingamakhulu amabili (R200 000), futhi baphinde baqophe ngaphansi kwenkampani yakhe umfo kaNjomane okuyi Njomane’s Entertainment Empire. Lomncintiswano osezingeni eliphezulu kangaka ubanjwe yi […]

Continue Reading Comments { 0 }
rotary presentation

Thatha Isinqumo Ngempilo Yakho

Ngenxa yobubi obugcwele emhlabeni, sike sihlaselwe iminjunju yobuvaka nokubalisa uma kumele sithathe izinqumo ezibalulekile ngezimpilo zethu. Kwesinye esikhathi silinda kuze kube umzuzu wokugcina ngaphambi kokuba sithathe izinqumo ngenxa yokwehlaselwea ukwesaba kokuthi hleze sizisole ngezinqumo zethu. Lapha angikhulumi ngezinqumo eziwubudedengu kodwa ngikhuluma ngezinqumo ezibalulekile ezifana nokukhetha indima yokusebenza, ukukhetha isikole semfundo ephakeme, ukushintsha indawo yokuhlala, ukuthatha […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amazwi kaMandela Obuhlakani

Sisakuyo inyanga yenkululeko, subungaza amaqhawe adlala indima enkulu ekukhululeni iNingizimu Afrika embusweni wobandlululo. Omunye odume kakhulu ngegalelo lakhe emzabalazweni uNelson Mandela. Ngeshwa, umsebenzi wakhe omningi ubhalwe ngesiNgisi. Namunhla sithathe ithuba lokutolika amanye amazwi akhe obuhlakani ngesiZulu, ukuze siwamome ngolimi lwethu. Amazwi ayishumi obuhlakani ka-Nelson Rolihlahla Mandela. Impumelelo nemali “Impumelelo ayiveli ngemali, kodwa ivela ngokuba nenkululeko […]

Continue Reading Comments { 0 }
Umhlaba usazothatha injabulo yabo, kodwa sinalo ithuba lokwenza isiqiniseko sokuthi umhlaba abakhula kuwo, awufani  nalowo thina esakhula kuwo

Ukwakhela Isizukulwane Esilandelayo Umhlaba Ongcono Umsebenzi Wethu

Owaba ngumengameli wokuqala owakhethwa ngentando yeningi eNingizimu Afrika, uNelson Mandela, wake washo amazwi aphusile wathi: “Akekho umuntu ozalwa nenzondo yomunye umuntu ngenxa yobuhlanga, imvelaphi noma inkolelo. Inzondo into abantu abafundiswa yona, kanjalo nangothando bangafundiswa ngoba uthando lungena kalula enhliziyweni kunenzondo.” Lesithombe esingenhla siveza izingane ezingamantombazanyana amabili, enye ngeyomlungu kanti enye eyomuntu omnyama. Lezi zingane zibukeka […]

Continue Reading Comments { 0 }
uDkt. Zweli Mkhize wancoma umsebenzi kaHurley wathi waba yisibonelo esihle emphakathini

Kubungezwe uDenis Hurley ngokuvula isikhungo ngegama lakhe

NgoMgqibelo mhla ziyi-11 kuNhlolanja kowe-2017 kuvulwe isikhungo esibizwa ngokuthi i-“Denis Hurley: Guardian of light”. Lesi sikhungo sibungaza impilo nemisebenzi yeqhawe eladlala indima ekugxekweni nasekuphikisaneni kombuso wobandlululo ngamakholwa. Leli qhawe laliphinde futhi libe ngumbhishobhi omkhulu webandla lamaKhatholika. Lapha sikhuluma ngo-Denis Hurley, owadlula emhlabeni ngonyaka ka-2003. Lesi sikhungo esitholakala e-Denis Hurley Centre (DHC) eThekwini siphumeleliswe ukuhlelwa kwaso […]

Continue Reading Comments { 0 }