Archive | People RSS feed for this section

Mphemba

Mphemba IsiZulu sakithi sithi “ukuhamba ukubona”, nami ke ngingowokusuka Empangeni kwesaka Mthethwa ngizithole ngisenhlanhleni yokubuka ngiphinde ngilalele umkenenezo omtoti weziginci eThekwini endaweni yaseMkhumbane. Iziginci lezi belu bezidlalwa yinsizwa engisondelene nayo kakhulu uLangelihle Khanyile oke wadlala kwiqembu Amachopha esike sabhala ngayo kweminye yemibhalo yoLwazi Programme phambilini. Esishaya nje umfoka Ngwane uhambisana nensizwa esimnkatshubomvu kwezomculo ubaba uMphemba ohlala […]

Continue Reading Comments { 0 }
IMG_20180325_141500

Mondli Mbhele

Mondli Mbhele Ubuciko buyizindlela eziningi ezahlukene, kwabanye ubuciko buqhamuka ngomculo, kwabanye bacikoza ngokwakha noma ukubumba izinto zobumba njenge zinkamba zogqawu, kanti ke abanye bona baphiwe ukudweba noma ukuqopha. Ngibe nenhlanhla ke yokukwenza inhlolovo nelinye lamaciko aseMkhumbane ukuwuMondli Mbhele. UZimu lo ngenye yezinsizwa esentsha kodwa ubuciko bakhe bukhule ngalendlela emangalisayo. Ngibe nenhlanhla ke ngokumbuza ngomsebenzi wakhe, […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izinkondlo neZibongo zika J.L. Dube

Uma izenzo zakho zingezobuqhawe ngokwesiZulu, uphiwa Izibongo ezitusa amagalelo akho, kokunye kuze kulotshwe izinkondlo ngawe. Kuleli khasi siveza ezinye zezinkondlo ezibhalwa zitusa ubuqhawe buka Langalibalele Dube ongumsunguli wephephandaba iLanga. Lezinkondlo kanye nezibongo zabhalwa ababhali abahlukene, zizohlukaniswa ngababhali bazo. Ebhalwe uNomleti: 24 April 1903   INKOSI EYAY’TAND’ABANTU “Inkosi isiwele e Joridane” Kwash’u Hanna unina ngeliny’ ilanga: […]

Continue Reading Comments { 0 }

Isiqomqomane

Isomqomqomane Ingoma ephathelene nezokushela. Ngaphansi sifake ingoma ethi isiqomqomane, iculwa nguZoliswa Mchunu esesike sabhala ngaye ngaphambilini khona lapha kuLwazi Programme. Le ngoma ikhuluma ngendoda ezincengelayo entombini, icela ukuqonywa phela. Ngokusho komculi wale ngoma, le ndoda ebhekene nobunzima ngoba intombi iyenqaba. Le ndoda izithola isincenga, isho amagama athi: “Qoma phela ntombi, usuyoze uqome nasenkantolo.” Awuke ulalele. […]

Continue Reading Comments { 0 }
Anelisiwe Maphumulo 
Isithombe sithathwe nguFara.

Anelisiwe Maphumulo

  Uma ezichaza kumuntu ongamazi, uzibika njengomuntu ozithandela ukuncokola nokuzijabulisa. Uthi ungumuntu ozimiselayo nowazi kahle kamhlophe ukuthi uhloseni ngempilo yakhe. Lapha sikhuluma ngo-Anelisiwe Maphumulo (21) odabuka eNdwedwe, Osindisweni, KwaZulu-Natal. Intokazi lena iyigagu eliqhakambisa ukuthi inekusasa eliqhakazile ezindimeni zamaciko, ikakhulukazi leyo yomculo. Le ntokazi yaziwa kakhulu kwi-underground arts scene yaseThekwini njengomlobi wamaculo nezinkondlo, imbongi ephinde ibengumculi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Iphimbo likaZoliswa Mchunu

UZoliswa Mchunu intokazi eyazalwa ngonyaka ngowe-1996 endaweni yaseHammarsdale, elokishini elibizwa ngokuthi iMpumalanga. Waqala ukucula esamncane, kanti ngonyaka ka-2009 wathola ithuba lokucula ne-George Cato Choir. Ngo-2015, wazihlanganisa neqembu lezobuciko i-Kusasa Lethu lapho athi khona wafunda okukhulu ngokucula, ukudansa nokudlala izinhlonhlobo zezinsimbi zomculo. Kulonyaka we-2017, wenza unyaka wakhe wesithathu kwi-BA Music eNyuvesi yaKwaZulu-Natali. Awuke ulalele izwi lale […]

Continue Reading Comments { 1 }