Archive | Environment RSS feed for this section

Izilwane eziyingozi II

Kwingxenye yokuqala sendlalele ngezilwane eziyingozi zasendle, kulezilwane sibale ubhejane, ibhubesi, ingwe, impisi kanye nendlovu. Kanti ke nakuleli khasi sisaqhubeka nokuveza ezinye zezilwane eziyingozi. Kubalulekile ukuthi ngikudalule ukuthi noma ezinye zandile ezweni likaPhunga noMageba, kodwa ke ezinye zazo zazingandile nhlobo kwaZulu. Ibhele – Ibhele naso esinye sezilwane ezinkulu futhi esinejubane ungaze usiphikele uma usibona ngenxa yomzimba waso, […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izilwane eziyingozi I

Impilo yasemakhaya ihluke kakhulu kunale yasesilungwini. Emakhaya kusondele kakhulu nemvelo namahlathi, kanti ke futhi kunamahlathi nemifula efihle izilwane eziyingozi kubantu, okuyikho okwenza kugcine kwakhiwe iziqiwi zezilwane. Izilwane lezi zihlukene, njengoba kukhona eziyingozi, kubekhona izinyamazane ezidliwayo, kube khona ezibika okuthile kanye nokwakhiwa ngazo imvunulo. Izilwane eziyingozi Indlovu – Indlovu yisilwane esingasukeli muntu, kodwa uma ike yasukelwa iyingozi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izinyoni

Thina sisizwe sika Phunga noMageba kakade sihlonipha izilwane futhi sikuqonda ukubaluleka kwazo. Njengoba bekuhlotshwa ngezikhumba zezilwane ezithile kusuka phansi kwimbadada kuye phezulu ekhanda kwimiqhele efakwa uma kuhlotshiwe. Ingakho ngikubone kubalulekile ukudlula kancane nje kwindaba yezinyoni ngokuhluka kwazo kanye ke nomsebenzi owenziwa amaqubu noma izimpaphe zazo uma kuvunulwe. Kanti ke, izinyoni akugcini ngokusetshenziswa izimpaphe zazo uma […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izinyoka (Ingxenye II)

Kwingxenye yokuqala sibheke indaba yezinyoka ezingenabo ubungozi kubantu noma ezilwaneni, kodwa lokho akusho ukuthi iloluhlobo kuphela lwezinyoka ezikhona. Kukhona nezinyoka ezinobuthi obuyisimanga, okuthi uma igadlile impela endodeni kube kubi kakhulu, kokunye kuphethe ngokuthi lo emshayile ayolusa amadada kwelamathongo. Kuzinhlobo zezinyoka ezitholakala ezindaweni zasemakhaya eNingizimu neAfrika, esatshwa kakhulu imamba, ngoba uma ike yagadla, intaka ilalelwa amazolo. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izinyoka (Ingxenye I)

Noma indlela okuphilwa ngayo isihluke kakhulu kunasemandulo njengoba sekuphilwa ngendlela yesilungu, futhi abaningi sebehlala khona esilungwini, iqiniso elingephikiswe lithi abantu abaningi basahlala ezindaweni zasemakhaya futhi basaphila ngendlela yesintu. Izindawo zasemakhaya zinone ngemvelo kanye nemfuyo njengoba kukhona neziqiwu zezilwane kwezinye izindawo zasemakhaya. Ukuhlala ezindaweni zasemakhaya njengaseHlanzeni kanye naseNkangala kusifundisa lukhulu ngemvelo kanye nezilwane zasendle, okungabalwa kuzo […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukudla kwesiZulu – Ingxenye II

Ukudla kwesintu Bese sike sandlalela kancane ngokudla kwesintu okuthandwa kakhulu, njengoba sibhunge ngamasi, sathinta nezibongo aqanjwa zona njengoba ehla esiphundu nje. Kepha ke akusiwo wodwa amasi okuwukudla kwesintu ongashaya esentwala, uncishe esingaboni. Kukhona nokunye ukumaya okumnandi esizonaba ngokuthi kuphekwa kanjani. Ugume Ugume ummbila oqothiwe, wenziwa impuphu eyomile. Ububa wumphako omuhle kabi kubantu besilisa abahamba amabanga […]

Continue Reading Comments { 0 }