Archive | Culture RSS feed for this section

Wrestling

Mrs. Ndwandwe of Ndundulu, KwaZulu claims that girls were set to hold each other and wrestle until one falls. The one who manages to bring down the other is regarded as the stronger one. Contents 1 The person consulted 2 Who play this game? 3 What is used to play this game? 4 When is […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umlazi

Umlazi is the biggest township in KwaZulu-Natal and the second biggest in South Africa after Soweto. In 1967 it was established as a black township under the apartheid government and was one of the places where many of those removed  from Cato Manor (uMkhumbane). Now free of the oppression that defined life under apartheid, Umlazi is […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izimbiza, Izintelezi noBulawu: Ingxenye yesithathu

Izimbiza, Izintelezi noBulawu: Ingxenye yesithathu Unukani – Unukani usetshenziswa umuntu onamaphupho amabi, abangelwa ukukhafulwa ezinye izinsizwa uma uyinsizwa. Lomuthi owokuphalaza osetshenziswa nokukhipha isichitho. Umaphipha – Intelezi yesichitho. Umathithibala – Lentelezi kuchelwa ngayo ekhaya, ibamba imimoya emibi nobukhunkuli. Umthole – Umthole ubulawu okusetshenziswa amagxolo awo, usetshenziswa izinsizwa ezishelayo ukuze zithandeke ezeshelini. Umthombo – Lena yimbiza yomzimba, […]

Continue Reading Comments { 0 }

Imithi Yemfuyo

Imithi yemfuyo Isizwe samaZulu sikholelwa kakhulu emfuyweni, uma ungumnumzane ongafuyile awuhlonipheki kangako emphakathini. Ukufuya lokhu ngokunye kwezinto ezitshengisa amandla omnumzane noma usokhaya ekhaya. Ukufuya lokhu kusho lukhulu kumaZulu, njengoba imfuyo isetshenziselwa izinto eziningi, ngengokuhlaba uma kunomcimbi, ukulobola, kanye nokuhlawula, uma sibala izinto ezimbalwa. Nayo ke imfuyo kunemithi ethile esetshenziswayo, isetshenziselwa yona ukulapha egulayo, ukuyandisa imfuyo […]

Continue Reading Comments { 1 }

Izimbiza, Izintelezi noBulawu: Ingxenye yesibili

Izimbiza, Izintelezi noBulawu: Ingxenye yesibili Lamagama emithi alandelayo awezihlahla ezisetshenziswa ukwenza izimbiza, izintelezi kanye nobulawu. Inhlokoshiyane – Lomuthi owokwelapha noma owokuqeda izinduna ebusweni, ingakho-ke nje isetshenziswa yintsha. Kusetshenziswa amaqabunga kanye nezingxabo zakhona, kuphalazwa kuphinde kugqunywe ngayo inhlokoshiyane ukuze iqede izinduna ebusweni. Ubhubhubhu – Lobu bulawu bunamandla, kuphalazwa ngabo. Uqhume – Lobu bulawu benza umzimba ubelula uklase. […]

Continue Reading Comments { 2 }

Izimbiza, Izintelezi noBulawu

Izimbiza, Izintelezi noBulawu Izimbiza, ubulawu kanye nezintelezi nakho ngamakhambi asetshenziswa esiZulwini ukwelapha. Lapha ke sizokwenaba kancane ngomehluko phakathi kwentelezi, imbiza kanye nobulawu. Sizophinde sifake namagama emithi esetshenziswa njengezintelezi, ubulawu kanye nezimbiza ngoba kuhlukile. Imbiza – Imbiza umuthi wokuchatha onamandla okubutha uphinde ukhuculule izinsila esiswini, esinyeni, nasezinsizweni uhlanze ingaphakathi lomuntu. Imbiza isebenza kahle nakwabadala abephathwa iqolo […]

Continue Reading Comments { 0 }