Archive | Culture RSS feed for this section

Ugqoko kanye nokunikwa ukhezo

Umakoti akadli ogqokweni enganikiwe isithebe, unikwa ngembuzi ukuthi adle esithebeni. Ukugcagca nokugcagcalwe ngokwesintu kusho lukhulu futhi yinto enhle kakhulu ngoba isuke isho kumuntu wesilisa ukuthi useyindoda ngokuphelele futhi usekwesinye isigaba sempilo. Kanti ngokunjalo nakumuntu wesifazane kusho lukhulu ngoba usuke esuka ebuntombazaneni abe umakoti ngokuphelele. Uma umakoti esegcagcile, akuvumelekile adle esithebeni kanye namasi ngokunjalo ngaphambi kokuba […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umakoti nokuziphatha

Thina bantu abansundu ngokwemfundiso nokuziphatha, kunezinto ezingenziwa abantu besilisa kanye nabesifazane ngokunjalo. Lezinto sifundiswa zona ebunganeni size sikhule nazo. Kokunye izinto ezifundiswa umakoti uma eyogana njengemiyalo yokuziphatha emendweni. Ngoba kuba yihlazo okunye kwakho uma kwenziwe noma umuntu eziphathe ngendlela ethile. Kulelikhasi, sikubone kukuhle siqale ngezinto okungamelwe zenziwe umakoti noma umlobokazi uma eganile emendweni. Noma singeke […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukuphuca

Emva kokugcagca noma emva kodwendwe umakoti uyaphuca, uhlala izinyanga ezintathu emva kokugida, bese kuthi kweyesine ke aphuce. Ngoba usuke esehleli kwakhe emva komshado, uyabuya aye kubo kwakhe ekhaya, afike ahlale isonto libe linye kubo, kugaywe utshwala ekhaya. Ntambama ngalo lelolanga kuhlatshwa imbuzi ebizwa ngokuthi eyomphuco. Iyahlinzwa ke bese iphekwa ngakusasa ngalelilanga akazohamba ngalo eseya kwakhe […]

Continue Reading Comments { 1 }

Ukukhipha abebelindile

Njengoba sike sayihlaba, sayihlinza saphinde sayaba ngezithebe zayo indaba yokudlula komuntu emhlabeni, okwenziwayo uma edlulile kanye nenzilo, kulelikhasi sihluba udlubu ‘khasini sibhunga ngendaba yokukhipha abebelindile, kulandele ukugeza amadodakazi bese kuba ukukhumula komame. Emva kokuthunwa komufi, kuyaye kuzilwe, kuzila wonke umuntu wakubo kamufi. Uma kuziliwe, kusho ukuthi nemicimbi ebihleliwe noma amacece akuloyo muzi azohlehliswa, kuphinde kumile […]

Continue Reading Comments { 0 }

Uyinkokhombela

Isizwe samaZulu saziwa siphinde sihlonishwe kakhulu ngoceba kosiko lwaso. Ezinye zezindlela lesi sizwe esiqinisekisa ngazo ukuqhubeka kolimi nosiko isekuhlabeleleni. AmaZulu ahlabelela kumnandi noma kukubi. Impela ingoma kwaZulu ivunywa kufiwe noma kujatshulwa. Kulendatshana sigqamisa elinye lamaculo elike liculwe uma kujatshulwa kumuliswa noma kuhlonyeliswa intombazane eziphathe kahle, futhi esazimisele nokuqhubeka ukwenza njalo. Lalela leli culo ogama lalo […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ihlahla likaZibandlela

Ihlahla lika Zibandlela Kwabaningi ezindaweni ezahlukahlukene, uZibandlela inyanga lapho besuke bethola isikhathi sokuhlala nomndeni bajabulele ukuba ndawonye njengoba abaningi behlala emadolobheni la abasebenzela khona. Miningi nemicimbi, imidlalo kanye nemibungazo ehlanganisa abantu eba khona, la kuhlangana khona abantu bazijabulisa beneme. Ngiselapho nje emidlalweni eba khona, ngithi ake sithi qephu qephu ngendaba yomdlalo ka Shameni noma wengoma […]

Continue Reading Comments { 0 }