Archive | Culture RSS feed for this section

Ukudla kwesiZulu – Ingxenye I

Ukudla kwesintu Zonke izizwe ezikhona zinokudla ezikudlayo ngokuhlukana kwazo njengesizwe samaNgisi, amaNdiya nezinye izizwana ezikhona eNingizimu ne-Afrika. La sizobala ukudla kwesintu okuthandwa kakhulu nobekudliwa emandulo, namanje okusadliwa. Kulokudla kubalwa indwamba (amasi), ugume, umbhuqwa, izinkobe, ujeqe, umbhaqanga, imifino, idokwe neyambazi, isidlwadlwa kanye nokunye okuningi. Amasi Indwamba ukudla okuthandwa kakhulu amaZulu njengamasi, ingakho aze aqanjwa izibongo nje. […]

Continue Reading Comments { 1 }
IMG-20170917-WA0004

Umkhumbane Maskandi Festival

Umkhumbane Maskandi Festival Njengoba le nyanga eyedlule ka Mandulo (September) kuyinyanga yamagugu ezizweni ezahlukene eziphila eNingizimu Afrika, ibimningi imcimbi ebihlelwe kulenyanga ephathalene nokuzigqaja ngamasiko ethu thina sizwe esimpunga. Lemicimbi kubalwa kuyo umgubho waminyaka yonke uMkhosi woMhlanga. Lomcimbi uhlonishwa kakhulu ithina sizwe sikaPhunga noMageba okuwuwo obunedumela elikhulu, futhi obulindelwe ngamehlo abomvu isizwe sonke, okubalwa nezinye izizwana […]

Continue Reading Comments { 0 }

Wrist game

Mrs. T Majiya said this game involved holding another person’s hand at the wrist and waving it loosely to and fro. Contents 1 The person consulted 2 Who play this game? 3 What is used to play this game? 4 When is this game played? 5 Where is this game played? 6 How is this […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umlolozelo – Thula Mntwana

Thula mntwana, Umam’akekho,Uyotheng’amasi,Amas’engane Adliwe yinja, Awadliwanga yimi,  Yinja kagogo Emabalabala Emabalabala  English Summary  This is a very popular lullaby sung by the babysitters to make the baby to sleep when the biological mother of a baby is not around.   By: Nelisiwe Hlongwane

Continue Reading Comments { 0 }

Imibala yezinkomo – Ingxenye III

Imabala yezinkomo – Ingxenye III Ufipha/Ufiphakazi – Inkomo enombala omhlophe ngokungcolile, lombala ucishe ube mpunga. Inzima/Inzimakazi – Inkomo emnyama bhuqe enezimpondo. Iklila/Iklilakazi – Inkomo emnyama noma ebomvu, enombala omhlophe onqamule entanyeni ngenjegwababa elimseka. Lenkomo icishe ifane nemfezi kodwa lo mbala omhlophe ufiphele kuyo. Impunga/Impungakazi – Inkomo enombala omhlophe nomnyama okhifize ngokulinganayo. Icishe ifane nekhanda lomuntu […]

Continue Reading Comments { 1 }
Zulu

Qhakaza Mbokodo!

Kulenyanga yamasiko, uMandulo kowe-2017, ngikhetha ukuqhakambisa ubuhle babantu besifazane bakithi. Akenibheke izithombe ezingaphansi, izithombe ezathwetshulwa eThekwini ngezimbali zezwe lakithi. ___________________________________________ The above short article is a commemoration of the beauty of African women, izimbokodo, on the occasion of the 2017 Heritage Month.

Continue Reading Comments { 1 }