Archive | Culture RSS feed for this section

Phind’ ukhulume Moya Oyingcwele

Ihubo elithi Phind’ Ukhulume Moya Oyingcwele lingelinye adume kakhulu iNingizimu Afrika yonke. Le ngoma ingomuntu onxenxa uMdali, emucela ukuba akhulume naye. Kuleli hubo umuntu uyazithoba kuMvelingqangi ngokuqonda indlela yakhe yonke iyazeka Esihlalweni sobukhosi, useyancenga-ke manje ufisa ukwazi ukuthi ngabe impilo yakhe izothatha yiphi indlela.   Ama-lyrics aleli hubo: Phind’ ukhulume Moya Oyingcwele Phind’ ukhulume Nkosi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amagama Okushaya

Uke uzwe amagama esetshenziswa abantu uma beqeda ukushaya abanye? Omunye uthola ethi: “Hhayi ngimdindile” omunye ethi: “Ngimubhaxabulile.” Lana kulendatshana sichaza kabanzi ngamagama okushaya, amanye awo esithemba ukuthi uke uwezwe. Lokhu sikwenza ngokuthola ulwazi emibhalweni kaSolwazi uMpiyezintombi Mzimela. Ukudinda: Uma umuntu edindwa usuke ediklwa ngenduku ehlulwa wukuvika. Kunabantu la emnyango abayizikhokho zokudinda. Lapho uthi uyavika ngezansi, […]

Continue Reading Comments { 0 }

Soyicel’ Ivuthiwe!

Bayahlangahlangana, Bafakan’ imilomo. Izandla ziklabela buthule; “Siyoyicel’ Ivuthiwe!” Baboph’ amanqin’ enyathi ‘Ze bethweswe’ iminyezane; ngokuhlub’ udlub’ ekhasini: abasiki bebund’ uqobo! Bayoluthez’ olunenkume Ngokugiya ngethambo likaSichwe Qeda bazisikele kwelinonile. Bayohlukahlukana Bakhal’ ungokhala. isikhuni sesubuya nomkhwezeli!   Brief Overview This poem is written by Thenjisiwe Gcaleka, sharing her views and discontent about gossipers bad-mouthing one her friends, […]

Continue Reading Comments { 0 }
King Goodwill Zwelithini

Umkhosi WamaGanu

Isizwe sikaPhunga noMageba sicebe kakhulu ngokosiko kanjalo usiko luvame ukugqama ngemikhosi eqhakambisa amaZulu. Imikhosi edume kakhulu yilowo woMhlanga kanye nowokweShwama. Kanti ke ikhona eminye, emihle futhi nayo edinga ukuqhakambiswa. Isibonelo seminye yemikhosi emihle yamaZulu yilowo wamaGanu. Umkhosi wamaGanu owaziwa ngesiNgisi njenge-Amarula Festival, ugujwa njalo uma kuqala inyanga kaNhlolanja (February). Lo mkhosi wenzeka nje kusuke kubungazwa […]

Continue Reading Comments { 0 }
Khuzani

Iphasika

Iphasika Njengoba kuyinyanga yephasika nje, thina bathandi nabalandeli bomculo wesintu sidla siyanconcoza, sibenga kwenonile le! Njengoba lesikhathi sisho ukuthi amaciko ethu esiwathandayo akhipha amacwecwe awo omculo. Kulamaciko abesewukhululile vele umsebenzi wawo libe likhulu isasasa njengoba insizwa ehamba yodwa ngabalandeli okuwu Khuzani “Ndlamlenze” Mpungose ekhiphe unqombothi lwecwecwe elibizwa nge “Nhlinini Yoxolo” ingxenye yokuqala njengoba eyesibili iza […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izangelo

Izangelo lezi izidlaliso lezi eziqanjwa ingane uma isanda kubelethwa unina wayo. Lokhu usuke enzela ukumthuthuzela noma ukumthulisa uma ekhala noma uma efuna ukumlalisa. Uma izangelo lezi eziqamba unina womntwana kuyenzeka aziqambe ngobekwenzeka ngenkathi esazithwele, njengobunzima akabuthole ngenkathi esazithwele noma ke, kwesinye isikhathi aziqambe ngenjabulo akayithole emva noma ngokulethwa komntwana emhlabeni. Uma lomlobokazi endele esithenjini, umntwana […]

Continue Reading Comments { 0 }