Archive | Culture RSS feed for this section

Izimbiza, Izintelezi noBulawu: Ingxenye yesibili

Izimbiza, Izintelezi noBulawu: Ingxenye yesibili Lamagama emithi alandelayo awezihlahla ezisetshenziswa ukwenza izimbiza, izintelezi kanye nobulawu. Inhlokoshiyane – Lomuthi owokwelapha noma owokuqeda izinduna ebusweni, ingakho-ke nje isetshenziswa yintsha. Kusetshenziswa amaqabunga kanye nezingxabo zakhona, kuphalazwa kuphinde kugqunywe ngayo inhlokoshiyane ukuze iqede izinduna ebusweni. Ubhubhubhu – Lobu bulawu bunamandla, kuphalazwa ngabo. Uqhume – Lobu bulawu benza umzimba ubelula uklase. […]

Continue Reading Comments { 1 }

Izimbiza, Izintelezi noBulawu

Izimbiza, Izintelezi noBulawu Izimbiza, ubulawu kanye nezintelezi nakho ngamakhambi asetshenziswa esiZulwini ukwelapha. Lapha ke sizokwenaba kancane ngomehluko phakathi kwentelezi, imbiza kanye nobulawu. Sizophinde sifake namagama emithi esetshenziswa njengezintelezi, ubulawu kanye nezimbiza ngoba kuhlukile. Imbiza – Imbiza umuthi wokuchatha onamandla okubutha uphinde ukhuculule izinsila esiswini, esinyeni, nasezinsizweni uhlanze ingaphakathi lomuntu. Imbiza isebenza kahle nakwabadala abephathwa iqolo […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amakhambi Esintu

Amakhambi Esintu Amakhambi imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha nokukhipha inyongo, lemithi akudingi ukuthi uyitshelwe abantu abalaphayo njengezinyanga. Lemithi sizobala embalwa kuyo nanokuthi yenzani, njengoba amaZulu esebenzisa imithi yesintu isikhathi esiningi. Isiphondo – Umuthi wokuchatha abantwana, uxutshwa nobisi, lomuthi owokulapha inyoni kuntwana. Umusa – Lomuthi utholakala enkangala futhi uyinala. Useza noma usetshenziswa ukuchatha abantwana uma benomkhuhlane. Isibhaha […]

Continue Reading Comments { 2 }

Woza Wemvula!

Woza wemvula, uzosichela we!Ngaw’ amacons’ abandayo qa!Siyawathanda thina bantwanyana!Umasidlala ugcabhayiyana!Co! co! Umoy’ uyasitshela!Ukuth’ asilindel’ um’ usuzofika!Co!co! Kugcwal’ imifula!Kugcwal’ izihoshana! Kukhal’ amaxoxo,Kukhal’ amabhengwana,Athi hhoyi! hhoyi!Mambeklez’ iph’ ingane yakho?Imuke nomful’ ifun’ amadiye khon’ esihosheni! Hhoyi! imvula yaze yasiyala ngoDudu Ithemba lethu ,Hhiya! Wo!Hhiya! Wo! English Summary This poem was popular with children in the old days when […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umlando wokuhlukana kwesizwe sakwaCele

Ntombifikile NgwaziIsibongo sakaCele singesinye sezibongo ezandile KwaZulu Natali, kunezincazelo ezahlukene ngemvelaphi yabantu bakhona. Sixoxisane noMama uNtombifikile Ngwazi owazalelwa endaweni yaseMzimkhulu esizweni sakwaCele wakhulela khona waze wangena esigabeni sokuthi agane waba nezi ngane eziyishumi nantathu manje sebezinze eThekwini. Basuka ngonyaka ka 1980 endaweni yaseMzimkhulu ngenxa yokuthi kwakuliwa njalo esizweni sakwaCele. Manje sebehlala endaweni yaseMtshebheni eNanda. Uthi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izibongo zabashadikazi

Ulwazi Programme lwabhala ngokubongela ngonyaka ka-2015, bheka kule-link uma ufuna ukufunda kabanzi. Kule-video engezansi, sibona imbongi ibongela abashadikazi osukwini lwabo lomshado. Inkondlo yembongi: Inamandla! Yabona kukuhle ukuthi indoda ibe nomsizi wayo, Ngalawa maringi lawa, kunezivumelwano ezinhle.   Yebo yaqala impilo entsha, Yajabula eyakwethu. Zagiya ezakwaShange zathi, umakoti ungowethu, Uzosiwashela asiphekele!   Konke okuhlanganiswe nguNkulunkulu kuhle […]

Continue Reading Comments { 0 }