About Siboniso Langa

Author Archive | Siboniso Langa

Izimbiza, Izintelezi noBulawu: Ingxenye yesibili

Izimbiza, Izintelezi noBulawu: Ingxenye yesibili Lamagama emithi alandelayo awezihlahla ezisetshenziswa ukwenza izimbiza, izintelezi kanye nobulawu. Inhlokoshiyane – Lomuthi owokwelapha noma owokuqeda izinduna ebusweni, ingakho-ke nje isetshenziswa yintsha. Kusetshenziswa amaqabunga kanye nezingxabo zakhona, kuphalazwa kuphinde kugqunywe ngayo inhlokoshiyane ukuze iqede izinduna ebusweni. Ubhubhubhu – Lobu bulawu bunamandla, kuphalazwa ngabo. Uqhume – Lobu bulawu benza umzimba ubelula uklase. […]

Continue Reading Comments { 1 }

Izimbiza, Izintelezi noBulawu

Izimbiza, Izintelezi noBulawu Izimbiza, ubulawu kanye nezintelezi nakho ngamakhambi asetshenziswa esiZulwini ukwelapha. Lapha ke sizokwenaba kancane ngomehluko phakathi kwentelezi, imbiza kanye nobulawu. Sizophinde sifake namagama emithi esetshenziswa njengezintelezi, ubulawu kanye nezimbiza ngoba kuhlukile. Imbiza – Imbiza umuthi wokuchatha onamandla okubutha uphinde ukhuculule izinsila esiswini, esinyeni, nasezinsizweni uhlanze ingaphakathi lomuntu. Imbiza isebenza kahle nakwabadala abephathwa iqolo […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amakhambi Esintu

Amakhambi Esintu Amakhambi imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha nokukhipha inyongo, lemithi akudingi ukuthi uyitshelwe abantu abalaphayo njengezinyanga. Lemithi sizobala embalwa kuyo nanokuthi yenzani, njengoba amaZulu esebenzisa imithi yesintu isikhathi esiningi. Isiphondo – Umuthi wokuchatha abantwana, uxutshwa nobisi, lomuthi owokulapha inyoni kuntwana. Umusa – Lomuthi utholakala enkangala futhi uyinala. Useza noma usetshenziswa ukuchatha abantwana uma benomkhuhlane. Isibhaha […]

Continue Reading Comments { 2 }

Izibongo zeNkosi uNdaba

Izibongo zeNkosi uNdaba UNdaba kaSonani bathi: ‘Wonani’? Abantu behlezi nemihlambi yabo. EyawoMababela wakoGabela. Ozingel’ amahlath’ azavungama, Az’ athi ‘Nhiya Nhi’ Namuhla kakunyamazana Az’ amlobolele ngentshontsho lempunzikazi. Obeyalala wangangemifula, Obeyavuka wangangezintaba. UTshikazana lwakithi lwakwaGcabashe Luya luhlezi luya ludlondlobele, Lubek’ izihlang’ emadolweni, Luqaphel’ imihlambi yezindlakubi, YawoMababela wakoGabela.  

Continue Reading Comments { 0 }

Izibongo zeNkosi uSolomoni

Izibongo zeNkosi uSolomoni Inkayishama enkulu kaMenzi! Ephuz’ umlaza ngameva. USaphumalithi iphekiwe Endlini kokaNtuzwa. Usiba olusenkundleni oSuthu, Luntula lo ongaluthintayo. Ulanga lisehlule amadoda, Sesingamavikithi. Umpondo zinde zingamagudu ezinyathi. Ugwababa liphethe umgodo, Nonloyil’ angalibuk’ zakhanuke, Ungcede onyonkel’ isife singawi, Unogwaj’ oshiy’ izinja zasOndini Indaba yenziwe uLokothwayo ezalwa uZembe Yenziwe oMankulumana ezalwa uSomaphunga Yenziwe uNdabankulu ezalwa uLukhwazi Yenziwe […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izibongo zeNkosi uSenzangakhona

Izibongo zamakhosi akwaZulu Phambilini sike saloba ngezimbongi nangomsebenzi wazo, lana sibhala ngezibongo zamakhosi akwaZulu, njengoba onke amakhosi enezibongo zawo. Nazi izibongo zeNkosi uSenzangakhona zilandela.   Izibongo zeNkosi uSenzangakhona Umjokwana kaNdaba, ’sala kutshelwa Usal’ ukunyenyezelwa. UMenzi kaNdaba Ibhid’ elinamathetha nangezinyembezi, LinjengelikaPhiko waseBulawini. Inyath’ ehamb’ isengam’ amazibuko InjengoMzingeli kuMamfekane. Ozithebe zihle, uMjokwane, Ozithebe zihle zidlel’ amancasakazi Odl’ […]

Continue Reading Comments { 0 }