About Siboniso Langa

Author Archive | Siboniso Langa

Mphemba

Mphemba IsiZulu sakithi sithi “ukuhamba ukubona”, nami ke ngingowokusuka Empangeni kwesaka Mthethwa ngizithole ngisenhlanhleni yokubuka ngiphinde ngilalele umkenenezo omtoti weziginci eThekwini endaweni yaseMkhumbane. Iziginci lezi belu bezidlalwa yinsizwa engisondelene nayo kakhulu uLangelihle Khanyile oke wadlala kwiqembu Amachopha esike sabhala ngayo kweminye yemibhalo yoLwazi Programme phambilini. Esishaya nje umfoka Ngwane uhambisana nensizwa esimnkatshubomvu kwezomculo ubaba uMphemba ohlala […]

Continue Reading Comments { 0 }

Soyicel’ Ivuthiwe!

Bayahlangahlangana, Bafakan’ imilomo. Izandla ziklabela buthule; “Siyoyicel’ Ivuthiwe!” Baboph’ amanqin’ enyathi ‘Ze bethweswe’ iminyezane; ngokuhlub’ udlub’ ekhasini: abasiki bebund’ uqobo! Bayoluthez’ olunenkume Ngokugiya ngethambo likaSichwe Qeda bazisikele kwelinonile. Bayohlukahlukana Bakhal’ ungokhala. isikhuni sesubuya nomkhwezeli!   Brief Overview This poem is written by Thenjisiwe Gcaleka, sharing her views and discontent about gossipers bad-mouthing one her friends, […]

Continue Reading Comments { 0 }
Khuzani

Iphasika

Iphasika Njengoba kuyinyanga yephasika nje, thina bathandi nabalandeli bomculo wesintu sidla siyanconcoza, sibenga kwenonile le! Njengoba lesikhathi sisho ukuthi amaciko ethu esiwathandayo akhipha amacwecwe awo omculo. Kulamaciko abesewukhululile vele umsebenzi wawo libe likhulu isasasa njengoba insizwa ehamba yodwa ngabalandeli okuwu Khuzani “Ndlamlenze” Mpungose ekhiphe unqombothi lwecwecwe elibizwa nge “Nhlinini Yoxolo” ingxenye yokuqala njengoba eyesibili iza […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izangelo

Izangelo lezi izidlaliso lezi eziqanjwa ingane uma isanda kubelethwa unina wayo. Lokhu usuke enzela ukumthuthuzela noma ukumthulisa uma ekhala noma uma efuna ukumlalisa. Uma izangelo lezi eziqamba unina womntwana kuyenzeka aziqambe ngobekwenzeka ngenkathi esazithwele, njengobunzima akabuthole ngenkathi esazithwele noma ke, kwesinye isikhathi aziqambe ngenjabulo akayithole emva noma ngokulethwa komntwana emhlabeni. Uma lomlobokazi endele esithenjini, umntwana […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ihubo lakwaLanga

Thina sizwe sakwaLanga njengayo yonke imizi yamaZulu noma yesiZulu sinamahubo asekhaya. Amahubo lawa ahutshwa uma kukhona umgido wesintu okhona noma imicimbi yasekhaya ekhona. Noma nginganalo ulwazi kahle ukuthi amahubo emizi aqanjwa kanjani noma kwenzeke ziphi izigameko, kodwa nginalo ulwazi olugcwele lokuthi yonke imizi yesizwe sikaPhunga noMageba sinawo amahubo asekhaya abacikoza ngawo uma kukhona udwendwe noma […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amaphephandaba esiZulu II

Ekhasini lokuqala, siveze amagama amaphephandaba esintu, saqala ngokudingida Ilanga laseNatal, ngokuveza umbhali walo okuwuJohn Langalibalele Dube. Asigcinanga lapho, siphinde saveza inkondlo eyabhalwa emva kokushicilelwa okokuqala kweLanga. Nakuleli khasi sisaqhubeka siveza ezinye zezinkondlo ezabhalwa, izibongo ezaphiwa uDube sivale ngephephandaba Izindaba Zabantu. Lenkondlo ebhalwa ngu Nongamu (Vespertilio) ngesiZulu ime kanje:   Phuma uqhakaze phezu kwesizwe sethu, Njengoba […]

Continue Reading Comments { 1 }