About Siboniso Langa

Author Archive | Siboniso Langa

Ukudla kwesiZulu – Ingxenye II

Ukudla kwesintu Bese sike sandlalela kancane ngokudla kwesintu okuthandwa kakhulu, njengoba sibhunge ngamasi, sathinta nezibongo aqanjwa zona njengoba ehla esiphundu nje. Kepha ke akusiwo wodwa amasi okuwukudla kwesintu ongashaya esentwala, uncishe esingaboni. Kukhona nokunye ukumaya okumnandi esizonaba ngokuthi kuphekwa kanjani. Ugume Ugume ummbila oqothiwe, wenziwa impuphu eyomile. Ububa wumphako omuhle kabi kubantu besilisa abahamba amabanga […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amachopha

Amachopha Amachopha iqembu lika Maskandi eliphethwe uLangelihle Khanyile ofunda e-University of KwaZulu Natal Ethusini College. Lena insizwa esikhulile emculweni njengoba amagalelo akhe ake abonakala nakuBASCO, okuyiqembu lamasiko esintu khona eThusini la akaqhubeka khona nezifundo zokuthuthukisa umphakathi. Ushaya isiginci aphinde alekelele ngephimbo lakhe kulo leliqembu njengoba esekhulile emculweni noma umculo walo iqembu ungakatholakali ezitolo zomculo kanye […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukudla kwesiZulu – Ingxenye I

Ukudla kwesintu Zonke izizwe ezikhona zinokudla ezikudlayo ngokuhlukana kwazo njengesizwe samaNgisi, amaNdiya nezinye izizwana ezikhona eNingizimu ne-Afrika. La sizobala ukudla kwesintu okuthandwa kakhulu nobekudliwa emandulo, namanje okusadliwa. Kulokudla kubalwa indwamba (amasi), ugume, umbhuqwa, izinkobe, ujeqe, umbhaqanga, imifino, idokwe neyambazi, isidlwadlwa kanye nokunye okuningi. Amasi Indwamba ukudla okuthandwa kakhulu amaZulu njengamasi, ingakho aze aqanjwa izibongo nje. […]

Continue Reading Comments { 0 }
IMG-20170917-WA0004

Umkhumbane Maskandi Festival

Umkhumbane Maskandi Festival Njengoba le nyanga eyedlule ka Mandulo (September) kuyinyanga yamagugu ezizweni ezahlukene eziphila eNingizimu Afrika, ibimningi imcimbi ebihlelwe kulenyanga ephathalene nokuzigqaja ngamasiko ethu thina sizwe esimpunga. Lemicimbi kubalwa kuyo umgubho waminyaka yonke uMkhosi woMhlanga. Lomcimbi uhlonishwa kakhulu ithina sizwe sikaPhunga noMageba okuwuwo obunedumela elikhulu, futhi obulindelwe ngamehlo abomvu isizwe sonke, okubalwa nezinye izizwana […]

Continue Reading Comments { 0 }

Imibala yezinkomo – Ingxenye III

Imabala yezinkomo – Ingxenye III Ufipha/Ufiphakazi – Inkomo enombala omhlophe ngokungcolile, lombala ucishe ube mpunga. Inzima/Inzimakazi – Inkomo emnyama bhuqe enezimpondo. Iklila/Iklilakazi – Inkomo emnyama noma ebomvu, enombala omhlophe onqamule entanyeni ngenjegwababa elimseka. Lenkomo icishe ifane nemfezi kodwa lo mbala omhlophe ufiphele kuyo. Impunga/Impungakazi – Inkomo enombala omhlophe nomnyama okhifize ngokulinganayo. Icishe ifane nekhanda lomuntu […]

Continue Reading Comments { 1 }

Imibala yezinkomo – Ingxenye II

Imibala yezinkomo – Ingxenye II Inkone/Inkonekazi – Inkomo ebomvu, emnyama noma emdaka ezinhlangothini yase iba nomusho omhlophe emhlane nangaphansi. Isiphundulu – Isiphundulu inkomo engenazimpondo. Uma imnyama ibizwa ngokuthi insizwa kanti nokuthi inqudulu. Amahlawe/Amahlawekazi – Inkomo enezimpondo ezibheke phansi futhi ezixegayo. Intulo/Intulokazi – Inkomo ebomvu noma emnyama emhlophe ekhanda noma enhloko. Ihwanqa/Ihwanqakazi – Inkomo emnyama ekhifize […]

Continue Reading Comments { 0 }