About Nkosikhona Duma

Author Archive | Nkosikhona Duma

Impi

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho Imvamisa ayikho indaba exoxeka kalula njengeyempi. Labo abasuke bebone ingxabano noma impi ngamehlo enyama bajwayele ukushiswa ilukuluku lokushicelela udaba kulabo abaphuthiweyo ulona. Imvamisa uma kuxoxwa ngempi maningi amagama agcina esefakwa abantu. Namhlanje sifaka amatemu ajwayele ukushiwo abantu uma bexoxa ngempi mase siyawachaza. Ngokuthola ulwazi emibhalweni kaMnu. Mpiyezintombi Mzimela, siyakwazi ukuwachaza […]

Continue Reading Comments { 0 }
Ulwazi

Amaculo asememulweni

Cishe kuyo yonke imigubho yesiZulu, umemulo ubalelwa kuleyo edume kakhulu. Uma ufisa ukwazi kahle ngokuthi yini umemulo, ungangena kule link. Namhlanje sibhala ama-lyrics amaculo ajwayele ukuculwa uma kumulwa. Ngiyabonga Baba noMama Ngiyabonga Baba noMama Ngokungigcinela usiko lami! Kanjalo kanjalo   Hhashi lami Hhashi lami lisele ekhaya Wo hhashi lami lisele ekhaya Ngabe ngiyagibela! Kanjalo kanjalo […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izincazelo ngokuhlolwa kwamantombazane

Usiko lokuhlola amatshitshi lunomlando omude kakhulu esizweni samaZulu. Kanjalo nje, njalo ngonyaka izintombi nto zakithi zithabatha umhlanga ziyibhekise esigodlweni seSilo samaBandla eNyokeni kwaNongoma. Lo mcimbi waziwa ngokuthi umkhosi womhlanga. Ubaluleke kakhulu emindenini eminingi yamaZulu ngoba ilapho ithola khona ukuzigqaja ngezintombi zayo. Kamuva nje, lolu siko seluthole ukusoleka kakhulu kwezinye izinhlaka zezwe, kubekwa ikakhulukazi ukuthi lixhaphaza […]

Continue Reading Comments { 0 }

Nandisa emgwaqweni

Ukuphefoma emgwaqeni okwaziwa ngokuthi i-street performance noma i-busking ngolwasemzini into ejwayelekile futhi endala kakhulu. Ngokuchaza kochwepheshe, iningi labantu abakhetha ukuvuka ekuseni, bashiye imindeni bangaloke bezibuza beziphendula ngesimo sezulu kodwa baphokophele ukuyoveza amakhono abo emigwaqeni basuke bedushwa ilukuluku lokubeka isinkwa etafuleni ukuze izingane zidle zihambe ziye esikoleni. Lena ingeyinye yezindlela abantu abazama ngayo ukuziphilisa esimweni somnotho […]

Continue Reading Comments { 0 }

Imilozi

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho! Ngokuchaza kombhali uDBZ Ntuli, imilozi izihumusho zemisindo noma umculo wezinyoni. UNtuli uchaza ngokuthi KwaZulu kunenkolelo yokuthi uma izinyoni zibanga umsindo othile, zisuke zixoxa indaba thizeni. UMnu. Ntuli uqwashisa ngokuthi kwimilozi, kutholakala ukuphindaphindwa kwamagama, okuletha isigqi sobunkondlo esinothe ngezifenqo. Ngokuchaza kukaNtuli, umculo uyatholakala futhi kwimilozi. Bakhona nabanye ochwepheshe asebe bhale kabanzi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Thando

Thando vela ngamandla. Intando yakho mayigqame manje. Sondela ezweni. Isimo somhlaba sibiza isisombululo esingalethwa nguwe kuphela.   Thando, dlinza uhlale esihlalweni sakho sobukhosi, Ubuse umhlaba.   Inhlonipho iya ngokunyamalala. Amanyala ayanda, Ihlazo liya ngokujwayeleka. Ukuthula, uzwelo nokuzwana sekwaguquka amaphupho andizela phezulu kubantu njengokhozi.   Awu! Ngeke, Phela! Vela manje, Thando.   Nakuba ubumnyama bukhungatha umhlaba, […]

Continue Reading Comments { 1 }