About Nkosikhona Duma

Author Archive | Nkosikhona Duma

Nkosi Ngibheka Kuwe, Ngisize Ngibe Umzali Oqotho

Ngiyakunxusa Thixo wami. Ngifisa ukuba ngumzali oqotho. Ngicela ungiphe intando yokuthanda izingane zami ngokulinganayo noma ngabe kazifani ngokwenza. Ngiyakunxusa Nkosi yami, ungiphe ubuhlakani. Ze ngikhulise abantwana bami ngentando ebusiswe nguwe. Ngisize Nkosi, ngibahloniphe, nabo futhi babonele kimi ukuthi inhlonipho inomvuzo omuhle. Nkosi, kabayifunde kimi inhlonipho, ze ungisize ungilolonge emizamweni yami yokuhlonipha impilo. Baphe isibindi Nkosi […]

Continue Reading Comments { 2 }

Ibulewe intokazi ebineminyaka engu-14

Intokazi eneminyaka elishumi nane ibulewe edolobheni namuhla. Umhlaba uyaqhubeka kodwa. Kwazi bani, mhlampe ubengaba intatheli asichicilele izindaba ezithuthukisa izwe. Noma abe ngudokotela, alaphe iziguli. Noma abe ngumculi, anandise ngephimbo leNgelosi. Noma abe ngumengameli wakusasa, anakekele isizwe sakithi.   Kodwa yamiswa impilo yakhe, Ubeneminyaka elishumi nane nje kuphela. Kodwa wona umhlaba uyaqhubeka.   Uhlwithwe impilo ngoba […]

Continue Reading Comments { 0 }

Indlovukazi Yami

In honour of women’s day, a poem about a mother by Zothani Msomi.   From the womb; She would’ve thought it was a tomb …Ngoba ngabe ngithulise okwesdumbu. When she touched her belly, I’d move. After all, she is my mommy And I’d only want to improve her mood.   To birth, I’d cry just […]

Continue Reading Comments { 0 }
Amalungu eTPO edlulisa uxhaso lwama-sanitary pads kwezinye zezikole le nhlangano esebenza nazo.

Abantu abasha abenza umehluko emphakathini

Abantu abaningi bakhula ngokuqwashiswa ngalamazwi: Isandla esiphayo, sibusisiwe kunesamukelayo. Kunamazwi anobuhlakani ake ashiwo uMaggie Doyne, intokazi yaseMelika ngenkathi ibungazwa ngomsebenzi wayo ewenza ezweni laseNdiya lapho inakekela izintandane kanye nezingane ezisweleyo. Yasho la mazwi ngesiNgisi yathi: “There is no time to waste. If you are educated and free, empowered and safe, you have to use your […]

Continue Reading Comments { 0 }

I-Buya Africa Student Cultural Organisation

I-BASCO iqembu labafundi baseNyuvesi yaKwaZulu-Natal abazigqaja ngemigido nangomculo wakwantu. Yize izwe lishintsha nendlela yabantu yokuphila iguquka, ngokuhamba kwesikhathi, amalungu aleli qembu akhetha ukuhlangana ngenhloso yokukhombisa ukuthi imvelaphi yawo awayokwikhohlwi, futhi kabazimisele ukwenza njalo. Bheka i-video yabo basinela abanye abafundi:   Video Context This video shows a group of students from the University of KwaZulu-Natal who […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izibongo zabashadikazi

Ulwazi Programme lwabhala ngokubongela ngonyaka ka-2015, bheka kule-link uma ufuna ukufunda kabanzi. Kule-video engezansi, sibona imbongi ibongela abashadikazi osukwini lwabo lomshado. Inkondlo yembongi: Inamandla! Yabona kukuhle ukuthi indoda ibe nomsizi wayo, Ngalawa maringi lawa, kunezivumelwano ezinhle.   Yebo yaqala impilo entsha, Yajabula eyakwethu. Zagiya ezakwaShange zathi, umakoti ungowethu, Uzosiwashela asiphekele!   Konke okuhlanganiswe nguNkulunkulu kuhle […]

Continue Reading Comments { 0 }