Profile photo of Nkosikhona Duma

About Nkosikhona Duma

Author Archive | Nkosikhona Duma

Incwadi yomzali eya emntwaneni

Ngane yami, ntandokazi yami, ngicela ulalele la mazwi: Konke kunesikhathi nesizathu sakho. Bonke abantu ohlangana nabo empilweni banesifundo abangashicilela empilweni yakho. Bangakushiya okuhle, futhi bangakuletha nokubi kodwa okubalulekile isifundo abasishiya phezu kwempilo yakho. Lesi sifundo sibalulekile ngoba sikufundisa amandla akho okwamukela, okubekezela nawokwenza. Konke kwenzeka ngesizathu. Okukho nje okuvele kuqhamuke esithubeni. Yonke into inomsuka wayo. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Vuka Muntu Omusha

    Muntu omusha Wena gugu la namuhla Wena nzalabantu yakusasa Ndlalifa, wena utotosiwe. Wena uthandiwe. Wena uvulelwe amathuba kwathiwa izinhlelo mazibeke Wena nekusasa lakho phambili.   Wemame! Ukhohlisa bani? Vuka emaqandeni, Vuka ebuvileni! Indlu emnyama iyasha, Abantu bayakhala indlala, Ikati lilele eziko, Inkululeko yagcina ngokubikwa.   Bazibile. Wena unethezekile.   Isimo simuncu. Iphunga libi. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukubaluleka Kokuzithoba

Isisho esithi ‘umuntu ngumuntu ngabantu’ isisho esidumile futhi isisho esithandwa kakhulu abantu abamnyama, ikakhulukazi thina bantu besizwe sakwaZulu. Lesi sisho ngiyasithanda ngoba sibhangqa wonke umuntu, asisho ukuthi isigwili, isahlupheki, ingane, omnyama, omhlophe, owesilisa noma owesifazane ngumuntu ngabantu kodwa sithi umuntu ngumuntu ngabantu. Lesi sisho ke sizala ingqikithi yokubaluleka kokuzithoba. Ukuzithoba ke akuyona into ejulukisa umhlane […]

Continue Reading Comments { 0 }
rotary presentation

Thatha Isinqumo Ngempilo Yakho

Ngenxa yobubi obugcwele emhlabeni, sike sihlaselwe iminjunju yobuvaka nokubalisa uma kumele sithathe izinqumo ezibalulekile ngezimpilo zethu. Kwesinye esikhathi silinda kuze kube umzuzu wokugcina ngaphambi kokuba sithathe izinqumo ngenxa yokwehlaselwea ukwesaba kokuthi hleze sizisole ngezinqumo zethu. Lapha angikhulumi ngezinqumo eziwubudedengu kodwa ngikhuluma ngezinqumo ezibalulekile ezifana nokukhetha indima yokusebenza, ukukhetha isikole semfundo ephakeme, ukushintsha indawo yokuhlala, ukuthatha […]

Continue Reading Comments { 0 }
IMG_20170521_103209

Mzumbe Omuhle

Kulempelasonto ephelile ngike ngavakashela indawo yakwaNdelu, eMzumbe, lapho kwazalelwa khona ubaba wami. Ngagcina ukuvakashela le ndawo ngonyaka ka-2010 ngenkathi sizongcwaba ubaba. Ngangineminyaka eyishumi nanhlanu kanti nangaleso sikhathi sizongcwaba sahlala usuku olulodwa. Bengiqala ukuthola ithuba lokubhekisisa le ndawo lapho kwakhula khona umzali wami. Njengomuntu okhulele elokishini nasedolobheni, indawo yasemakhaya bengiyibuka njengendawo embi engahaleleki futhi ekude nempilo […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amazwi kaMandela Obuhlakani

Sisakuyo inyanga yenkululeko, subungaza amaqhawe adlala indima enkulu ekukhululeni iNingizimu Afrika embusweni wobandlululo. Omunye odume kakhulu ngegalelo lakhe emzabalazweni uNelson Mandela. Ngeshwa, umsebenzi wakhe omningi ubhalwe ngesiNgisi. Namunhla sithathe ithuba lokutolika amanye amazwi akhe obuhlakani ngesiZulu, ukuze siwamome ngolimi lwethu. Amazwi ayishumi obuhlakani ka-Nelson Rolihlahla Mandela. Impumelelo nemali “Impumelelo ayiveli ngemali, kodwa ivela ngokuba nenkululeko […]

Continue Reading Comments { 0 }