Profile photo of Nkosikhona Duma

About Nkosikhona Duma

Author Archive | Nkosikhona Duma

Izinyanga, izinsuku nesimo sezulu ngesiZulu

Kule video: Abantwana basho amagama ezinyanga zonyaka, izinsuku zesonto kanye nesimo sezulu ngesiZulu. Ulwazi Programme seluke labhala lachaza kahle izinyanga nesimo seZulu ngesiZulu. Abantwana basho izinsuku zesonto ngesiZulu: Monday – uMsombuluko Tuesday – uLwesibili Wednesday – uLwesithathu Thursday – uLwesine Friday – uLwesihlanu Saturday – uMgqibelo Sunday – iSonto  

Continue Reading Comments { 0 }

Inkondlo: Mdali Ngimi Phambi Kwabantwana Bakho

Mdali ngim’ phambi kwabantwana bakho Kangazi ngiqale ngithini Kepha bengicel’ into eng’zoyisho Ze ingadiliki emthini Kube nguwe wedwa! Uzong’tshela ukuthi ngithini Ngingagcini ng’fana nethini Kenqeza ng’banga umsindo ongazwakali Naw’ kuthi uthini! Lapha emhlabeni sesonile kunalolaka olubhokile kodwa! Ze singakhohlwa ukuthi uban’ owayes’dalile Noma singamazanga ngawe nyama Kodwa imisebenzi yakho siyibonile Ibilotshiwe phans’ sifundile, Izinceku zisishumayezile […]

Continue Reading Comments { 0 }

Indlamu eThekwini

Thina njengamaZulu siyayishay’ ingoma. Sivunywe yizizwe zomhlaba. Ake nibheke intsha yaseThekwini ivuma ingoma ethi ‘Ushone Ngalena’, kule-video. Le ntsha esinayo ezigqaja ngobunzulu bayo ibonakala kule-video inandisa eDurban ICC emcimbini omkhulu wamanzi obuhanjelwe abaholi bamazwe omhlaba abavela kwi-United Nations.

Continue Reading Comments { 0 }

I-Resiphi Yokwenza amaHewu

Amahewu Amahewu angaphuzwa umndeni noma abantu abane kuya kwabayisithupha. Uzodinga: Izinkomishi ezine zempuphu Uhhafu wenkomishi kashukela Amanzi ahlanzekile Usawoti olingene uhhafu we-teaspoon   Ukwenza: Faka amanzi ebhodweni elingu 23 cm, abe ngaphezidlwana kancane kohhafu, bese ubeka eziko noma esitofini uwalinde abile. Thela izinkomishi ezine zempuphu endishini eseceleni, bese ufaka amanzi abandayo, ugoqoze uhlanganise impuphu namanzi. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Isikhathi Samanje Sibiza Inguquko Endleleni Esibhala Ngayo

Kulesonto eledlule, ngike ngavakashela umcimbi obizwa ngokuthi i-“Time of the Writer“. Lo mcimbi, owenzeka njalo ngonyaka eThekwini, ongeminye emikhulukazi eNingizimu Afrika egqugquzela ukufunda nokukhiqiza imibhalo nezincwadi. Umngani wami ebengihambe naye, ukhale ngokuthi cishe bonke abantu abebeveza izincwadi zabo babhala ngesiNgisi. Empeleni akekho noyedwa ambonile obhala ngolimi lwebele lase-Afrika. Umngani wami ube seyaqhubeka wangitshela ukuthi usiko […]

Continue Reading Comments { 0 }
uSolwazi Sihawu Ngubane waseNyuvesi yaKwaZulu-Natali

Ubuholi bendabuko

Ubukhosi bendabuko busakhona namanje. Umthethosisekelo waseNingizimu Afrika ugunyaza ubuholi bendabuko namandla awo. Imindeni yasebukhosini eyisikhombisa igunyazwe yavunyelwa umthetho ukuba ibuse ngokwendabuko ezingeni eliphezulu ngokwezizwe zaseNingizimu Afrika. Isizwe sabaThembu esizinze eMpumalanga Kapa sibuswa iNkosi uBuyelekhaya Dalindyebo. Isizwe samaXhosa naso esizinze eMpumalanga Kapa sibuswa iNkosi uZwelonke Sigcawu. AmaMpondo wona abuswa iNkosi uZanozuko Tyelovuyo Sigcau. Isizwe samaZulu sibuswa […]

Continue Reading Comments { 0 }