About Nkosikhona Duma

Author Archive | Nkosikhona Duma

Asikho Ndawo Bakithi

AmaNoveli esiZulu

Iningi lababhali bamanoveli esiZulu abantu abanamakhono amangazayo kodwa iningi labo bavame ukungabi nokwesekwa ezweni lethu uma beqhathaniswa nabezizwe. Lokhu kuyingozi ekuthuthekeni nasekukhuleni kolimi lwesiZulu. Ulimi lwesiZulu lunothile futhi lumnandi. Lapha ngaphansi sifake izithombe namagama amanoveli esiZulu akhombisa lobu buhle, futhi aqhakambisa namakhono abalobi besizwe samaZulu.   Imiyalezo – M.J. Mngadi Le noveli idingida izihloko ezisemqoka […]

Continue Reading Comments { 0 }
2018-04-21-11-33-47-618

Izincwadi zomthandi wezinkondlo

Ulimi liyathuthuka futhi likhule uma abaninilo belusebenzisa njalo ngokuziqhaza. Ezinye zezindlela ezikhombisa ukuthanda ulimi ukubhala ngalo. Ukuloba izinkondlo ke ziyingxenye zezindlela ezisetshenziswayo ngokuziqhaza futhi ezithuthukisa ulimi. Kulendatshana siqhakambisa izincwadi ezingamaqoqo ezinkondlo ezinothisa ulimi lwesiZulu. Into enhle ngalezincwadi ezingezansi ukuthi zingatholakala kalula emtapweni yolwazi kaMasipala weTheku. Imibengo – A.T. Mtshali, E.T.Z. Mthiyane Ngokusho kwabahleli, leli qoqo […]

Continue Reading Comments { 0 }

UNomvula wami

Iculo likaNathi Mankayi elithi Nomvula lashisa izikhotha ngonyaka we-2015, lamufakela udumo umninilo. Abadala nabancane bazithola nabo sebehlangene bebiza lo Nomvula owayekhalisa umfo kaMankayi. Namanje kuwo lo ka-2018, baningi abasalithanda leliculo. Ekujuleni kwasemakhaya angaseMkomaas kwaThoyane, ngithole ithuba lokulalela abafundi baseSingela High School becula ngayo ingoma kaMankayi, kwavuka izikhathi zalowo nyaka owawubaluleke kakhulu kweyami impilo. Awuke ulalele […]

Continue Reading Comments { 0 }
u-Aloe Blacc, omunye wabanandisi abalindeleke kwiZakifo Festival yakulonyaka

IFestival yeZakifo izoshisa izikhotha eThekwini

Kuzoshisa izikhotha ubumnandi eThekwini kusukela mhlaka 25 kuya ku-27 May 2018 emcimbini womculo odumile iZakifo Music Festival ozobe ukuleli dolobha ihlandla lesine. Lo mcimbi uhlelelwe ukwenzeka eBAT Centre, eViews at Twenty5,  naseBlue Lagoon Beach okuyizindawo ezaziwa kakhulu eThekwini. Lo mcimbi uzovula ngekhonsathi yokuqoqela imali iNelson Mandela Foundation eBAT Centre lapho khona umculi odumile wakuleli uSipho […]

Continue Reading Comments { 0 }

IDim Dep Enviro Blitz eThekwini

Ngomhlaka 24 ku-April 2018, iqembu lamaciko laseThekwini iDim Dep Enviro Blitz livule umkhankaso wokusebenzisa ubuciko ekuqashiseni abantu ngezemvelo. Lo mkhankaso uzoqhutshwa izinyanga ezimbili. Izindawo ezigcwele abantu njengamarenki amatekisi nezindawo zokuthenga zaseThekwini zisethubeni elikhulu lokuhlomula ekutholeni ulwazi oluphathelene nokunakekela ezemvelo, lulethwa ngekhono lobuciko. Kubanandisi abebesemcimbini wokuvula lo mkhankaso bekukhona inkakha kwezomculo, uMadala Kunene. Kuvulwa umkhankaso, umholi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Kuzomele Senze Njani?

Abalobi bomlando wezempi zakwantu bachaza ukuthi umculo wawudlala indima enkulu ekuqiniseni amabutho ukuba alungele impi. Yize namhlanje sezingekho izimpi, lowo mculo owawuculwa endulo uhleli ngokugamanxa esizweni sethu ukuba usikhumbuze lapho sivela khona. Elinye lamaculo adumile aphathelene nezimpi nokuhlasela ilelo elithi: Kuzomele Senze Njani? Le ngoma ke kumele kube nomuntu oyiholayo mase kuba nabavumi. Ngezansi siveza […]

Continue Reading Comments { 0 }