About Nkosikhona Duma

Author Archive | Nkosikhona Duma

Pictured: Ntswaki Phele

Ntswaki Phele – Mosotho

As we approach the end of the year, let us introspect our ability recognise the beauty of the cultural diversity which surrounds us. Farai Magaya puts the value of this aptly: “Cultural diversity brings so much to us as a people. There is great beauty in embracing your culture, showing love to someone,  and learning […]

Continue Reading Comments { 0 }
Pictured: Farai Magaya

Farai Magaya – umShona

As we approach the end of the year, let us recognise the beauty of the cultural diversity which surrounds us. Farai Magaya puts the value of this aptly: “Cultural diversity brings so much to us as a people. There is great beauty in embracing your culture, showing love to someone,  and learning more about a […]

Continue Reading Comments { 0 }
Nomkhosi Luthuli - My 20s were about self-development, it is in my 30s where I will unravel my greatness

Nomkhosi Luthuli, A Mover and Shaker

Her story of early-life beginnings is resonant with the majority of young girls born in rural KwaZulu-Natal (KZN). Challenges such a lack of access to piped water, electricity, basic sanitation and infrastructure characterised her upbringing in Vuma village at Showe, north of KZN, by her grandmother. Her name is Nomkhosi Luthuli, aged 27. In her […]

Continue Reading Comments { 0 }
Zuba

Asizicabangele kabusha izindawo zasemakhaya

Umnotho wezokuvakasha ujwayele ukuqhakambiswa njengendima yezomnotho ekumele ibhekwe ngamehlo okhozi ngoba inokudala amathuba amaningi omsebenzi, kodwa namhlanje ngithi asike sibheke nezindawo zasemakhaya. Ezinye izindawo zasemakhaya ziqukethe umhlaba omuhle ongakamoshwa ukungcola izimboni zokukhiqiza noma amabhilidi agugile. Abantu abaningi bakhona basawalandela amasiko akwantu anjengenhlonipho, kanti nehlazo yinto esasatshwa. Nansi inselelo: Asike sibheke lezi zindawo, sijule ngemiqondo, sicabange […]

Continue Reading Comments { 0 }
Zulu

Qhakaza Mbokodo!

Kulenyanga yamasiko, uMandulo kowe-2017, ngikhetha ukuqhakambisa ubuhle babantu besifazane bakithi. Akenibheke izithombe ezingaphansi, izithombe ezathwetshulwa eThekwini ngezimbali zezwe lakithi. ____________________________________________________________________________________________________________ The above short article is a commemoration of the beauty of African women, izimbokodo, on the occasion of the 2017 Heritage Month.

Continue Reading Comments { 1 }

Expressions – Vumelani Abantwana Beze Kimi

Ngaphansi kune-video yeqembu labafana abazibiza nge-Expressions abadabuka eMandawe. Amagama abo ngoKwanele Hlengwa, Sibusiso Khuzwayo noLucky Gcabashe. Le-video yathwetshulwa eMagabheni Community Hall lapho babendisa ngeculo elithi Vumelani Abantwana Beze Kimi emcimbini wabantu abasha ngo-12 Agasti, usuku olwaziwa njenge-International Youth Day. _____________________________________ Video Context The above video shows a local a capella group going by the name Expressions. […]

Continue Reading Comments { 0 }