A Woza Moya crafter with a sock monkey

Woza Moya: A Cause Close To Home

South Africa has been living with the reality of HIV/Aids for more than thirty years now, but as the country with highest prevalence of the disease in the world, with nearly 20% of our adult population HIV positive and close to 400 000 new infections each year, it’s still a lot to handle. It goes […]

Continue Reading Comments { 0 }
uSolwazi Sihawu Ngubane waseNyuvesi yaKwaZulu-Natali

Ubuholi bendabuko

Ubukhosi bendabuko busakhona namanje. Umthethosisekelo waseNingizimu Afrika ugunyaza ubuholi bendabuko namandla awo. Imindeni yasebukhosini eyisikhombisa igunyazwe yavunyelwa umthetho ukuba ibuse ngokwendabuko ezingeni eliphezulu ngokwezizwe zaseNingizimu Afrika. Isizwe sabaThembu esizinze eMpumalanga Kapa sibuswa iNkosi uBuyelekhaya Dalindyebo. Isizwe samaXhosa naso esizinze eMpumalanga Kapa sibuswa iNkosi uZwelonke Sigcawu. AmaMpondo wona abuswa iNkosi uZanozuko Tyelovuyo Sigcau. Isizwe samaZulu sibuswa […]

Continue Reading Comments { 0 }
814e076215f61d3289a7d93c8c74b053

Isidwaba sikaMakoti

Uma kudlule umakoti ekhaya noma umama obeganile, uyaye agqokiswe isidwaba sakhe. Uma umakoti egqokiswa isidwaba kuhlatshwa imbuzi kushiswe nempepho. Kubikwa kwabadala ukuthi kuzogqokiswa umakoti walayikhaya ongasekho isidwaba, okuyinqubamgomo ngoba uma kuzoba khona umcimbi wesintu ekhaya kubekwa kwabadala kuqala. Uma kugqokiswa umakoti ongasekho isidwaba kuhlatshwa inkomo yokumugeza kuqala. Uma isihlatshiwe lenkomo ilala usuku olulodwa, ngakusasa ivuke […]

Continue Reading Comments { 0 }
vuvuzela-South-Arfrica-631.jpg__800x600_q85_crop

South African Slang

One of South Africa’s popular tourism websites provides a list of commonly used Zulu words and phrases, presumably to help visitors to South Africa be able to communicate with locals. But we thought that we’d put together our own (possibly more useful) list of words that have entered the mainstream, most of which would be understandable […]

Continue Reading Comments { 0 }
DCS2038

Ukunikwa Isihlangu

Umuntu onikwa isihlangu umuntu wesilisa wasekhaya osuke esedlulile emhlabeni. Kuyaywe kuqalwe ngokuthi agezwe, okuzochazwa kabanzi ngakho ngenzansi. Emva kokuba esegeziwe kulindwa isikhashana mase enzelwa isihlangu sakhe. Ngokujwayelekile uma kudlule umuntu emhlabeni kuyisiko ukuthi agezwe ngokwesintu, uma kuzogezwa umuntu kuhlatshwa imbuzi kuqala, kushiswe nempepho kubikwe kwabaphansi balowo muzi ukuthi kuzoba nomsebenzi wokugezwa kwelungu lomndeni elingasekho emhlabeni. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Cha-cha in the hood

Into enhle ngobuciko ukuthi iphiwa noma ubani. Kulevidiyo sibona abantwana abancane basendaweni yaseMagabheni, eNingizimu yeTheku. Laba bantwana abawudansa kahle kangaka lo mdanso we cha-cha bafundiswa uSisi uDoris wasendaweni yakhona eMagabheni, ofundisa mahhala. Ngenkathi simbuza ukuthi yini ndaba esebenzisa isikhathi sakhe enikela ngethalente lakhe, uSis Doris wasitshela ukuthi: “Size lapha emhlabeni ukuzokwenza umehluko. Anginakho okuningi kepha […]

Continue Reading Comments { 0 }
Bible presented to King Cetswayo by Queen Victoria in London, 1882

KwaZulu Cultural Museum

The Ulwazi Programme is a project of the Local History Museums, which has under its wing all of the Municipal run libraries and heritage centres, such as the beautifully curated KwaMuhle Museum and the fascinating Old Court House, but there are a number of smaller, independently run museums in KwaZulu-Natal that are also worth a visit. One […]

Continue Reading Comments { 0 }