Imvunulo Yentombazane

Imvunulo yeNtombazane Intshikizane noma intombazane eneminyaka eyishumi kuya phezulu iqala ukuphuma amabele amancane. Lesigaba sibizwa ngokuhlosa, lamabedlana abizwa ngokuthi izilinga. Izilinga lezi zishaywa ugogo ngomshanelo ekhuza umhlola ziwathuka, okuthi emva kwezinsukwana ayancipha aphele. Emva kwalokho abadala bakuloyomkhaya bayabhunga ukuthi isikhulile leNtshikizane kumele yenzelwe umutsha. Umutsha lona isembatho sentombazane esencane. Umutsha uthungwa ngamaqanda esihlahla noma izinhlamvu […]

Continue Reading Comments { 0 }

Community Questions / Imibuzo Yabantu

Below are the some of the questions that Ulwazi has received over the past month or two. Please feel free to contribute any information you might have in the comments section below, by first staying the question number, and then your answer/s. The more people who contribute to the discussion, the more our knowledge will […]

Continue Reading Comments { 0 }

Imvunulo yeTshitshi

Imvunulo yetshitshi Njengoba ekuqaleni sibhunge ngokwembatha kwengane kanye namantombazane, njengamanje sesidlulela kwimvunulo yetshitshi. Itshitshi yintombazane esuke isiqala ukuhlosa iphuma amabele, esikhulile futhi esuke isithomba. Itshitshi nalo njengentombazane limbatha umutsha kodwa-ke lona liwufaka nesigege umutsha. Isigege sithungwa ngobuhlalu sibe isibebana. Itshitshi umutsha liwubhinca phezukwe kweqweqwana elibizwa ngepensee. Ipense lona lakhiwa ngamagxolo esihlahla umthombe. Lamagxolo ayaxetshulwa emva […]

Continue Reading Comments { 0 }
King Cetshwayo wearing western dress and his isicoco head-ring, London 1882

No Longer at This Address

King Cetshwayo kaMpande, after whom Jan Smuts Highway in Durban is now named, is considered to be the last king of an independent Zulu kingdom. Apparently standing at nearly two metres tall, and weighing in excess of 150kgs, Cetshwayo showed his might by first taking control of his father’s kingdom while King Mpande was still alive, and then going […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ulwazi Fieldworkers: March

Each month we do a wrap up of what our Ulwazi fieldworkers have been researching, and this month it’s clear that Siboniso’s work had a definite theme, with the majority of his stories focusing on Zulu traditions surrounding death. Click on the links below to read about the isihlangu ceremony that’s performed after the death of a male family […]

Continue Reading Comments { 0 }

Imvunulo Yesintu

Imvunulo Yesintu Zonke izizwe nezinhlanga zinendlela ezigqoka ngayo noma ezihloba ngayo. Lokhu kuhambisana namasiko, nemikhuba kanye nemithetho yalesosizwe. Ukuhloba ngemvunulo yindlela yokuzigqaja nendlela yokubhinca yesiko lezizwe ezahlukene ezihlonipha amasiko azo. Nathi-ke sizwe sikaPhunga noMageba sika Zulu sinendlela esihloba ngayo. Ukuhloba kuyigugu kithi futhi sizishaya isifuba ngakho, ngoba ngisho nasemidlalweni kanye nasemigidweni kuhlotshwa ngemvunulo. Ukuvunula kweSintu […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izinyanga, izinsuku nesimo sezulu ngesiZulu

Kule video: Abantwana basho amagama ezinyanga zonyaka, izinsuku zesonto kanye nesimo sezulu ngesiZulu. Ulwazi Programme seluke labhala lachaza kahle izinyanga nesimo seZulu ngesiZulu. Abantwana basho izinsuku zesonto ngesiZulu: Monday – uMsombuluko Tuesday – uLwesibili Wednesday – uLwesithathu Thursday – uLwesine Friday – uLwesihlanu Saturday – uMgqibelo Sunday – iSonto  

Continue Reading Comments { 0 }