Izibongo zabashadikazi

Ulwazi Programme lwabhala ngokubongela ngonyaka ka-2015, bheka kule-link uma ufuna ukufunda kabanzi. Kule-video engezansi, sibona imbongi ibongela abashadikazi osukwini lwabo lomshado. Inkondlo yembongi: Inamandla! Yabona kukuhle ukuthi indoda ibe nomsizi wayo, Ngalawa maringi lawa, kunezivumelwano ezinhle.   Yebo yaqala impilo entsha, Yajabula eyakwethu. Zagiya ezakwaShange zathi, umakoti ungowethu, Uzosiwashela asiphekele!   Konke okuhlanganiswe nguNkulunkulu kuhle […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izibongo zeNkosi uCetshwayo

Izibongo zeNkosi uCetshwayo Uzulu laduma obala, Lapho kungemunga kungemtholo. UHlamvana bhula mlilo; Ubaswe uMantshonga benoGqelemana. Inzima lemnyama, Engabubende bezingonyama, Ibiqhutshwa uMseleni benoNgalaza; Bathi ifanele ukuyosikwa  izihlangu eMkhweyantaba. Bathi: iyekeleni ubumnyama bayo buyasabeka; Ifanele ukuyawucela imvuka kaNkosinkulu. Unqabelabantu ukudonsa; UManz’ aphuma ezimbotsheni zoMtshezi. Isiguqa esizifulele ngamahlamvu, Enqabeni kwaDludluma kokaMsweli. Umsindo okuNtilingwe ngowani? Ubangwa abaseNtengweni nabakwaKhinya; Uxokozelelwe […]

Continue Reading Comments { 0 }

Raymond Chikapa Enock Phiri (23 March 1947 – 12 July 2017)

South African musical giant, and struggle activist, Ray Phiri, has passed away from lung cancer at the age of 70. Phiri, who achieved international fame through his work with Paul Simon, started his career as a professional musician in the late 1960s when he joined the band, The Five Boys. More famously Phiri was the lead member […]

Continue Reading Comments { 0 }

The Rainbow Restaurant & Jazz Club

Anyone who’s been lucky enough to attend one of the fabulous Saturday afternoon Rainbow sessions will know the power of the Rainbow train! There’s nothing quite like dancing through the aisles of the restaurant to the rhythmic beats of African drums – the place literally heaves! The restaurant, which has a very important place in […]

Continue Reading Comments { 0 }
Spiritual dancers at the Kara Heritage Centre

Kara Heritage Institute

The Kara Heritage Institute is one of a number of programmes that specialises in indigenous knowledge systems specific to South Africa. Like Ulwazi, one of Kara’s aims is to record knowledge that until recently has been passed on from one generation to another orally, but their primary goal is to create sustainability through skills development. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukugida e-Gospel

INingizimu Afrika iyilizwe eligcwele abantu abahlukahlukene ngezinkolelo nangokwenza. Lokhu kuyinto abanye abayithakaselayo ngoba kwandisa amathuba okukhetha kubantu lokho okusuke kuhambisana nabo, nomuntu ngamunye. Lokhu kubonakala kahle ebuningini bamasonto nezindawo zokukhonzela. Okwehluka ekwenzeni kwamasonto obuKrestu into ekungebukhuni ukuyibona yize izintshumeyelo nolokho okugquqguzelwayo kucishe kufane. Ubuningi bamasonto benza abantu bakwazi ukukhetha lelo iminjunju yabo. Sifake nansi i-video […]

Continue Reading Comments { 0 }

Indumiso

Kule-video engezansi sithola intokazi yaseMkhomazi idumisa ngamahubo aziwa kakhulu emasontweni aseNingizimu Afrika. Amahubo ewaculayo: Uyanaka uJesu Lapho ngiphela amandla x2 (Leli ihubo laduma kakhulu ngomculi weGospel, u-Andile Mbili)     Ngithanda ukuqala la, Ngibongi igama Lakhe Zincane izibongo zami, Wangithenga ngegazi Lapho ngalena lukhul’ udumo Lwakhe (Leli ihubo elidala elijwayekile emasontweni amaningi aseNingizimu Afrika) Video […]

Continue Reading Comments { 0 }