Portrait of amaZulu wearing traditional attire, circa 1876

Origin of the Name, Zulu

If you look up the word ‘Zulu’ in the dictionary, it can refer to a variety of things: it can be a reference to the Zulu people (amaZulu); to the language spoken by the Zulus (isiZulu); or, completely arbitrarily, it can refer to the letter ‘Z’, as used in the international phonetic alphabet (i.e. Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu)! More […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amazwi kaMandela Obuhlakani

Sisakuyo inyanga yenkululeko, subungaza amaqhawe adlala indima enkulu ekukhululeni iNingizimu Afrika embusweni wobandlululo. Omunye odume kakhulu ngegalelo lakhe emzabalazweni uNelson Mandela. Ngeshwa, umsebenzi wakhe omningi ubhalwe ngesiNgisi. Namunhla sithathe ithuba lokutolika amanye amazwi akhe obuhlakani ngesiZulu, ukuze siwamome ngolimi lwethu. Amazwi ayishumi obuhlakani ka-Nelson Rolihlahla Mandela. Impumelelo nemali “Impumelelo ayiveli ngemali, kodwa ivela ngokuba nenkululeko […]

Continue Reading Comments { 0 }

Imvunulo yeNdoda

Njengoba imvunulo siyihlukanise ngezigaba nangobukhulu komuntu, bese kubekiwe ukuthi umkhapheyana ugqokani. La esikubeke kwasobala ukuthi ugqoka ibheshu, elihambisana nesinene kanye nobuhlalu uma eseqonyiwe. Lana ke sizosika ekhasini ngokuhloba noma ukuvunula kwendoda noma usokhaya. Indoda lena yinsizwa esiganiwe yashayelwa udwendwe. Ngokwesimanje yinsizwa esishadelwe lena. Insizwa esigidelwe ibihlonishwa ngokuthi indoda ngoba usedodile ngokuthi aganwe, okuyisikhawu sokukhula. Indoda […]

Continue Reading Comments { 0 }

History of Shweshwe

You really can’t beat the smell and feel of authentic shweshwe can you? Despite it’s European origins, this distinctive fabric has become something of an African symbol, with some even referring to it as ‘African tartan’. There’s some debate as to where the fabric gets its unusual name – locals will often tell you that it’s […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umdanso

Into enhle ngeTheku ukuthi lilidolobha eliqukethe izinhlanga eziningi zabantu. Ukuhlangahlangana nokuxubana kwabantu eThekwini kuyinto enhle kubahlali ngoba kubanika amathuba okufunda izinto eziningi nokwazi ukwenza izinto eziningi. Bhekani le-video engezansi, intokazi, uDerisha Naicker, wokudabuka ngobuNdiya kodwa ekwazi ukudansa, ixube umdanso wesiko lwayo, iyixube nomdanso wesimanje weKwaito, idansela umculo weqembu lo mculo elidumile, iMafikizolo. English Summary One […]

Continue Reading Comments { 0 }
Cambridge Maths App (isiXhosa)

The Cambridge Mathematics Dictionary for Schools

Recently we discussed the Department of Basic Education’s plans to have school textbooks translated from English into isiZulu. Issues with non-English speaking learners struggling to get to grips with learning a second language at the same time as trying to grasp difficult new concepts introduced in class have been identified as a major stumbling block to improving education […]

Continue Reading Comments { 0 }
mvunulo[1]

Imvunulo yoMfana

Njengoba kade sidingida ngemvununulo kanye nokuhluka kwayo, ngikubone kungesibo ubulungiswa ukuthi ngilobe ngemvunulo yengodosi, yamantombazane, eyomntwana omncane kanye neyamatshitshi kuphela. Ingakho ke ngingeke ngikhethe iphela emasini ngishiye imvunulo yabesilisa engizoyihlukanisa ngezigaba zayo nayo njengoba ngenze kule eminye imibhalo emayelana nemvunulo yesintu. Imvunulo yomfana Umfana noma umkhapheyana indlela akahloba ngayo ihlukile kuneyendoda kanye neyezingwazi, umkhapheyana usikelwa […]

Continue Reading Comments { 0 }