Amakhambi Esintu

Amakhambi Esintu

Amakhambi imithi yesintu esetshenziswa ukwelapha nokukhipha inyongo, lemithi akudingi ukuthi uyitshelwe abantu abalaphayo njengezinyanga. Lemithi sizobala embalwa kuyo nanokuthi yenzani, njengoba amaZulu esebenzisa imithi yesintu isikhathi esiningi.

 • Isiphondo – Umuthi wokuchatha abantwana, uxutshwa nobisi, lomuthi owokulapha inyoni kuntwana.
 • Umusa – Lomuthi utholakala enkangala futhi uyinala. Useza noma usetshenziswa ukuchatha abantwana uma benomkhuhlane.
 • Isibhaha – Lomuthi wesintu uyaququdwa uma uphethwe umkhuhlane kodwa ke uyababa emlonyeni.
 • Ukalimuzi – Lomuthi owokuchatha izingane uma ziphethwe umkhuhlane, nabadala bayawusebenzisa kodwa bona bayawuhlafuna uma bewusebenzisa.
 • Umsuzwane – Umsuzwane usetshenziswa ukuchatha uma uphethwe umkhuhlane, kuchathwa ngawo, umsuzwane utholakala enkangala nasehlanzeni.
 • Umqalothi – Umqalothi umuthi osiza kakhulu uma uphethwe isisu, uma uwusebenzisa uququda ixolo noma igxolo lakhona bese siyadamba isisu.
 • Umadolwane – Lomuthi owokuchatha abantwana uma benomkhuhlane, ngokujwayelekile umila emihosheni, ucishe ufane nentelezi.
 • Intolwane – Intolwane ikhuculula izindenda futhi ikhipha inyongo.
 • Inkomankoma – Lomuthi welapha isisu.
 • Umondi – Umondi umuthi osizayo uma kungadleki, lomuthi wenze uvulelwe inhliziyo kudleke uma kade ungakuthandi ukudla.
 • Icimamlilo – Lomuthi usebenza kakhulu uma unesenyelo, uyagxoshwa ubiliswe emanzini ukuze uthobe ngawo, uma uke wathoba ngawo uyasinda.
 • UMhlabelo – Lomuthi usiza kakhulu uma umuntu ephukile, enesenyelo noma eshawe ingozi emdlalweni. Umhlabelo uyagxotshwa uphuzwe noma ugaywe ube imvuthu, bese ufakwa esilondeni noma engozini ekhanda.

Brief Overview

Traditional medicine

Zulu people have always believed in traditional medicine, which helps in people dealing with different illnesses, spiritual burdens and also just to be adored by people. The following series of articles name some of the most known traditional medicine plants, that are used to make traditional medicine to help people and also domestic livestock such as goats, cows and calves. We have differentiated with different medicine depending on how they help people, and also where some of the plants and or trees are found that make traditional medicine. Furthermore we have articulated how these herbs and plants are mixed, and also how they work.

4 Responses to Amakhambi Esintu

 1. max 18/08/2017 at 11:46 am #

  likhona yini ikhambi elibizwa ngenyakatho

 2. Ulwazi Content Manager 21/08/2017 at 10:36 pm #

  Sawubona, alikho engilaziyo kodwa sisakubhekela, sizokwazisa uma silithola. Uma unolwazi olungasiza, njengokuthi ikhambi lokwenzani noma elitholakalaphi, ungasazisa lapha.

 3. Landiwe 16/10/2017 at 12:45 pm #

  Ngyabingelela ngabe ubuvimbo nomlamulo kusetshinziswa kanjani

 4. Ulwazi Content Manager 23/10/2017 at 10:44 am #

  Sawubona Landiwe,

  Anginaso isiqiniseko ngomlamulo, uma impendulo itholakala izobhalwa lapha, kodwa ulwazi ngobuvimbo nalu:

  Ubuvimbo/’Withania somnifera’ – Enye yemithi esetshenziselwa imfuyo ukusiza inkonyane eshonelwe unina ukuthi incele (ungafunda lapha: https://www.ulwaziprogramme.org/2017/08/imithi-yemfuyo/). This is supported by this thesis: (http://uzspace.uzulu.ac.za/bitstream/handle/10530/297/Iqhaza%20lezimila%20ekudleni%20nasemithini%20yomdabu%20kubhekiswe%20-%20Dlamini%20PP.pdf.txt?sequence=3)
  where it says: “Ubuvimbo – Izingxenye ezithile zalo muthi zenza umuthi wokuthi izinkomazi zehlise (Hutchings,1996:273). Lo muthi usiza kakhulu ekwenziseleni inkonyane yenye inkomo kwenye inkomazi noma izinyane lembuzi (nelemvu) kwenye imbuzikazi (nemvukazi). Lokho kusemqoka kakhulu uma inkonyane noma izinyane lifelwe
  ngunina noma unina eyisigqala (Msimang, 1991 :327).”

  On page 12 of this thesis, it explains the traditional uses of this plant on people by the different tribes (http://ir.dut.ac.za/bitstream/handle/10321/326/Motara_2007.pdf;jsessionid=27FD07B6DDA82568F127E38650F48D12?sequence=1)

  Ulwazi Programme

Leave a Reply